สอบ IELTS หรือ TOEFL ดี?

สอบ IELTS หรือ TOEFL ดี?

เพื่อนๆหลายคนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ อาจจะสงสัยเกี่ยวกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีหลากหลาย ทั้ง IELTS หรือ TOEFL และอื่นๆ วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกับ IELTS และ TOEFL กันดีกว่า จะได้รู้ว่าสอบ IELTS หรือ TOEFL ดี?

IELTS (International English Language Testing System)

เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งหลักๆแล้ว IELTS จะถูกใช้ในการยื่นคะแนนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศในแถบยุโรปและออสเตรเลีย และทางอเมริกาในบางแห่ง นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศ

ผลคะแนนการสอบของ IELTS จะมีตั้งแต่ 1-9 โดยระดับ 1 คือระดับต่ำสุดและระดับ 9 คือระดับสูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจะรับนักศึกษาเข้าพิจารณาตั้งแต่ 5.5-6.5 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียนและมหาวิทยาลัย ผลคะแนนสอบมักจะเก็บไว้ได้ 2 ปี หลังจากนั้นต้องทำการสอบใหม่ถ้าต้องการ

สอบ IELTS หรือ TOEFL ดี?
สอบ IELTS หรือ TOEFL ดี?

Test of English as a Foreign Language® (TOEFL®) 

คือการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก  การสอบ TOEFL ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นการความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เดิม TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่ในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว ผลสอบ TOEFL นี้มีอายุ 2 ปี เหมือนกับ IELTS

โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : IBT หรือ การสอบที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบแทน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) และการเขียน (Writing) แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน

ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบ IELTS และ TOEFL

สอบ IELTS หรือ TOEFL ดี?

แล้วเพื่อนๆละ สนใจจะสอบภาษาอังกฤษแบบไหน สอบ IELTS หรือ TOEFL ดี?

Compártelo