ลากิจ ลาป่วย ภาษาอังกฤษ

ลากิจ ลาป่วย ภาษาอังกฤษ

วันนี้มาเรียนคำศัพท์ ลากิจ ลาป่วย ภาษาอังกฤษ คำศัพท์นี้เกี่ยวข้องกับการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมากและเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจอยู่บ้าง เรามาดูกันว่าในภาษาอังกฤษนั้น ตรงกับคำศัพท์ว่าอะไรในบทเรียนนี้

THAi-TeachinEnglish-SICk

Sick leave แปลว่า ลาป่วย

การลาป่วยนั้นถือเป็นการลาที่เป็นเหตุจำเป็น ฉุกเฉิน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงกำหนดวันลาป่วยให้เป็น (paid sick days) คือ ถึงแม้ว่าจะไม่มาทำงานก็ได้เงิน การลาป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ลาไม่สบาย (ill , sick) รวมไปถึงได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  injured

โดยทั่วไปแล้วการลาป่วยจะต้องนำหลักฐานการไปหาหมอไปแสดงให้กับหัวหน้างานดู เอกสารดังกล่าวเรียกกันว่า Medical Certification แปลว่า ใบรับรองแพทย์

Personal leave แปลว่า ลากิจ

เนื่องจากกฎหมายแรงงานในประเทศต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน  คำว่า personal leave จึงอาจหมายถึงการลาหยุดงานในเรื่องส่วนตัว ซึ่งรวมการลาป่วยอยู่ในการลาประเภทนี้ด้วย

เพื่อให้แน่ชัดว่าเป็นการลาประเภทใด ซึ่งสิทธิที่ได้จะต่างกัน เพราะการลาหยุดบางประเภทเป็นการลาหยุดที่ได้เงิน บางประเภทไม่ได้เงิน เราสามารถระบุรายละเอียดได้ดังนี้

Vacation Leave หรือ Annual leave แปลว่า ลาพักร้อน

Maternity leave แปลว่า ลาคลอด

Family responsibility leave แปลว่า การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว เช่น หยุดเฝ้าไข้ลูก , งานศพสมาชิกครอบครัว

Compassionate leave แปลว่า ลาไปงานศพ

Study Leave แปลว่า ลาไปเรียนต่อ

Marriage Leave ลาแต่งงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก siameng

แชร์