ข้อตกลงและเงื่อนไข

หากคุณต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงอื่นๆ ของเรา คุณสามารถอ่านข้อมูลอย่างละเอียดได้ในแต่ละส่วน

แก้ไขครั้งล่าสุด พฤหัสบดี, สิงหาคม 26, 2021 - 09:42

ขั้นตอนการร้องเรียน

เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับความพึงพอใจจากการบริการของเรา แต่อาจมีบางครั้งที่คุณไม่พึงพอใจกับการบริการที่คุณได้รับ พนักงานของเรา Kaplan International มีความยินดีที่จะพูดคุยกับถ้าคุณมีความกังวลใดๆ และเราสัญญาว่าจะตอบคำถามของคุณภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าคุณไม่พอใจกับบริการที่เราให้ กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 1
การเรียนการสอน: หากคุณมีความกังวลหรือปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคุณ โปรดพูดคุยกับครูของคุณก่อน หลังจากพูดคุยกับครูของคุณแล้วถ้าคุณยังคงไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่พอใจ โปรดพูดคุยกับผู้อำนวยการของโรงเรียนสาขานั้นๆ

สถานที่พักนักเรียน: หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการให้บริการที่พักที่เรามีให้ โปรดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่พักและผู้จัดการสวัสดิการ

การบริหาร: ถ้าคุณไม่พึงพอใจกับวิธีการเรียนของคุณได้รับการบริหารงานเช่น การชำระเงิน, วันที่ โปรดพูดคุยกับผู้จัดการฝ่ายบริการนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2
ถ้าคุณไม่ได้มีความสุขกับคำตอบที่ได้รับจากพนักงานเหล่านี้ โปรดยื่นเรื่องดังกล่าวถึงคุณครูใหญ่ของโรงเรียน

ขั้นตอนสุดท้าย
หากคุณยังไม่พอใจกับการตอบสนองของเรา คุณอาจต้องการที่จะยกระดับการร้องเรียนของคุณกับองค์กรมืออาชีพที่ประเทศอังกฤษ รายละเอียดการติดต่อ:

ENGLISH UK
56, Buckingham gate
London SW1E 6AG
Tel: 020 78029200
Fax: 020 78029201
Email: [email protected]

ขั้นตอนการสมัคร

1. การสมัคร

กรุณาส่งใบสมัครที่ลงลายมือชื่อแล้วให้แก่ตัวแทน Kaplan ของท่าน พร้อมค่าสมัครเรียน และค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารด่วน (ในกรณที่ต้องการใช้บริการ) นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีและมากกว่า (19 ปีและมากกว่าสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนกับโรงเรียนที่ Vancouver) จำเป็นต้องลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ต่ำกว่า19 ปีสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนกับโรงเรียนที่ Vancouver) จำเป็นต้องอ่านและลงลายมือชื่อแทนนักศึกษา

การเกิดขึ้นของสัญญา: การลงลายมือชื่อและจัดส่งใบสมัคร ถือเป็นการยอมรับสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Kaplan เมื่อ Kaplan ได้รับใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์และลงลายมือชื่อพร้อมค่าสมัครแล้ว ในกรณีที่มีหลักสูตรและที่พักที่นักศึกษาต้องการ Kaplan จะจัดทำเอกสารยืนยันการจอง โดยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างนักศึกษาและ Kaplan จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการออกเอกสารยืนยันการจอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าเมือง

เราให้ความสำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดรับทราบว่าเมื่อทำสัญญากับทางเรา ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถดูได้ที่: www.kaplaninternational.com/privacy

สหรัฐอเมริกา: นักศึกษาที่สมัครเรียนในรัฐ California: ในฐานะที่ท่านต้องการเข้ามาเป็นนักศึกษา เราแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดในเอกสารของเราก่อนการลงมือชื่อในใบสมัคร นอกจากนี้ ท่านยังควรอ่าน School Performance Fact Sheet ซึ่งต้องมีให้กับท่านก่อนการลงลายมือชื่อในใบสมัคร เอกสารเหล่านี้สามารถดูได้ที่: www.kaplaninternational.com/privacy#toc-california-state-disclosures38

2. กำหนดวันชำระค่าใช้จ่าย

ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น) ของหลักสูตรเต็มจำนวนอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเปิดเรียน ในกรณีที่สมัครล่วงหน้าเป็นเวลาน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเปิดเรียน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ทันที หากโรงเรียนยังไม่ได้รับชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนท่านจะไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรของท่านได้

สหรัฐอเมริกา: ในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินครั้งละ 52 สัปดาห์ และระยะเวลาเรียนทั้งหมดจะต้องรวมไม่เกิน 36 เดือน และระยะเวลาเรียนทั้งหมดจะต้องรวมไม่เกิน 36 เดือน

แคนาดา: ใน Vancouver ถ้าลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 26 สัปดาห์ (6 เดือน) ท่านจะต้องชำระ 50% ของค่าเล่าเรียนอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเปิดเรียน และชำระค่าเล่าเรียนที่เหลือหลังจากเรียนไปแล้วไม่เกิน 50% ของหลักสูตร กรุณาติดต่อตัวแทน Kaplan ของท่านถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลักสูตรของนักศึกษาจะถูกยกเลิกทันทีหากค่าเล่าเรียนที่เหลือไม่ได้รับการชำระภายในกำหนด

ออสเตรเลีย: สำหรับหลักสูตรใดๆ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 25 สัปดาห์ ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน แต่ท่านสามารถเลือกชำระค่าเรียนทั้งหมดล่วงหน้า หรือชำระ 50% ของค่าเล่าเรียน และ 100% ของค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มเรียน และชำระค่าเล่าเรียนที่เหลือภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียนช่วงที่สองของหลักสูตรนั้นๆได้ แผนการชำระเงินนี้ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตรที่ต่ำ 25 สัปดาห์ โดยท่าต้องชำระค่าเรียนทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มเรียน

3. ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อกำหนดวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาใน การดำเนินการขอใบอนุญาตการเดินทางหรือวีซ่าที่มีความเกี่ยวข้อง และการมี หนังสือเดินทางที่ถูกต้องสามารถใช้ได้ตามกฏหมาย และยังมีอายุเหลอื อย่ตู ลอดช่วง ระยะเวลาเรียน นักศึกษาอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวนก่อนการออก เอกสารสำหรับการทำวีซ่าที่อ้างอิงไว้ด้านล่างนี้:

ในกรณีที่ใบสมัครของท่านได้รับการตอบรับ เราจะจัดส่งจดหมายตอบรับสำหรับการขอวีซ่าประเภท Short-term study Visa (6 หรือ 11 เดือน) หรือ Short-term study visa (เด็ก 6 เดือน) หรือ Confirmation of Acceptance of Studies (สำหรับผู้สมัครวีซ่าในกลุ่ม Tier 4 GSV และ CSV เท่านั้น) ให้กับท่าน ผู้สมัครวีซ่าในกลุ่ม Tier 4 ต้องเข้ารับการทดสอบ Secure English Language Test (SELT) เพื่อประเมินระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก่อนการยื่นขอวีซ่า นักศึกษาที่ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษต่ำกว่าระดับ Intermediate (CEFR B1) ต้องสมัครวีซ่าประเภท Short-term study route แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

ไอร์แลนด์: เราจะจัดส่งจดหมายตอบรับไปให้กับท่านเพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

สหรัฐอเมริกา: ตามกฏหมายสหพันธรัฐหรือกฏหมายกลางของประเทศ โรงเรียนของเราสามารถรับสมัครนักศึกษาต่างชาติได้ เมื่อเราได้รับใบสมัครของท่านแล้ว Kaplan จะขอหลักฐานทางการเงินเพื่อแสดงถึงความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการออกเอกสาร Form I-20 Certificate of Eligibility

แคนาดา: โรงเรียนของเรามีสถานะ Designated Learning Institution (DLI) ขึ้นกับ Citizenship and Immigration Canada (CIC) ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เราจะให้ความช่วยเหลือท่านด้วยการออกจดหมายเชิญ เพื่อช่วยเสริมการขอวีซ่า

ออสเตรเลีย: โรงเรียนไม่สามารถออกเอกสารในการยื่นขอวีซ่า (Confirmation of Enrollment) ให้กับท่านได้ จนกว่าจะได้รับชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน และท่านได้ลงลายมือชื่อ และจัดส่งคืนเอกสารข้อตกลงในการสมัครให้กับเราแล้ว เอกสารข้อตกลงในการสมัครรวมถึงเอกสารอ้างอิงก่อนการเดินทางมาถึงและขั้นตอนในการร้องทุกข์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา: www.kaplaninternational.com

นิวซีแลนด์: ตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล Kaplan จะออกเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า (Fees Receipt) ให้ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของวีซ่าและใบอนุญาตต่างๆ คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิในการทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่และข้อกำหนดในการรายงานตัว สามารถติดต่อได้ที่ New Zealand Immigration Service และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.immigration.govt.nz

4. ค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารด่วน

ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเรียนหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร ทางเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารด่วน USD60 จากท่าน เพื่อให้ทันการดำเนินการขอวีซ่า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเรียนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรเป็นระยะเวลามากกว่า 30 วัน เอกสารจะจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ธรรมดา ยกเว้นในกรณีที่ท่านแจ้งความจำนงให้จัดส่งเอกสารด่วนและชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารด่วน สำหรับในประเทศอื่นๆ ค่าธรรมเนียม สำหรับบริการจัดส่งเอกสารด่วนคือ: GBP35, EUR55, CAD80, AUD75, NZD85

5. ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพ

การทำประกันการเดินทางและสุขภาพเป็นข้อบังคับของโรงเรียน Kaplan เกือบทุกแห่ง ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตร หรือประเภทของหลักสูตร/วีซ่า Kaplan ทำงานร่วมกับพันธมิตรจำนวนมากเพื่อจัดทำแผนประกันสุขภาพและการเดินทางที่เหมาะสม ท่านสามารถขอรายละเอียดความคุ้มครองของแผนประกันนี้ได้จากตัวแทน Kaplan ของท่านสำหรับสิ่งของที่ท่านนำติดตัวไปโรงเรียน Kaplan หรือที่พัก รวมถึงการทำประกันทรัพย์สินของท่านถือเป็นสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านเอง เมื่อท่านเดินทางไปถึง ท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารพิสูจน์แผนประกันสุขภาพที่ท่านมีอยู่กับทางโรงเรียน ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในหลักสูตร จนกว่าท่านจะมีแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมแล้ว นักศึกษานอกกลุ่ม EU ทุกคนที่เรียนที่ไอร์แลนด์ ต้องลงทะเบียนกับ GNIB ภายใน 30 วันหลังจากที่เดินทางมาถึง

ออสเตรเลีย: รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ถือวีซ่านักเรียน ต้องเข้าร่วมแผนประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติหรือ Overseas Student Health Cover (OSHC) ซึ่งเป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียโดยเฉพาะ ท่านจะต้องทำประกันนี้ก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียน โดยสามารถซื้อประกันนี้ด้วยตัวเองหรือผ่าน Kaplan ในราคา 58 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือน OSHC จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ท่านถือวีซ่านักเรียนและจะต้องเริ่มความคุ้มครองก่อนที่ท่านจะเริ่มเรียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ถ้าท่านเดินทางถึงออสเตรเลียก่อนล่วงหน้า ท่านจะ ต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของวีซ่า

นิวซีแลนด์: ในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐ ในกรณีที่ท่านได้รับการรักษาทางการแพทย์ในช่วงที่ท่านพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ท่านอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสำหรับบริการด้านสุขภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐ สามารถขอรับได้จาก Ministry of Health และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.moh.govt.nz นอกจากนี้ยังมี The Accident Compensation Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุกับผู้ที่มีสัญชาตินิวซีแลนด์ รวมถึงผู้ที่มีถิ่นพำนักและผู้ที่เยือนประเทศนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ดีท่านอาจยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ ACC ที่ www.acc.co.nz โปรดรับทราบด้วยว่าKaplan แผนประกันสุขภาพที่ Kaplan แนะนำต้องสมัครเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

6. การเปิดเผยข้อมูลทางด้านสุขภาพ

นักศึกษาต้องแจ้งข้อมูลในใบสมัครเกี่ยวกับความเจ็บป่วย อาการแพ้ ความทุพพลภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของท่าน ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการศึกษาจนจบหลักสูตร ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่อาจต้องการการควบคุมดูแลการรักษาหรือการเข้าแทรกแซงแบบฉุกเฉินในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ในช่วงที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หรือที่อาจต้องการที่พักในรูปแบบพิเศษ Kaplan ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้สมัคร หรือบอกเลิกการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของนักศึกษา หาก Kaplan พิจารณาแล้วเห็นว่าการยังคงให้นักศึกษามีส่วนร่วมต่อไปอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความเสี่ยง ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีที่พักที่เหมาะสม หรือสภาวะทางด้านร่างกายหรือจิตใจของนักศึกษาทำให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้ หรือไม่น่าจะประสบความสำเร็จในการเรียนให้จบหลักสูตรได้ การคืนเงินสำหรับกรณีเช่นนี้อยู่ในดุลยพินิจของ Kaplan

สหรัฐอเมริกา: เนื่องจากข้อกำหนดของวิทยาเขตและของรัฐ โรงเรียนบางแห่งกำหนดให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติสุขภาพและบันทึกการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางมาถึง ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณรับทราบ

7. ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าชั้นเรียน การเข้าปฐมนิเทศ การใช้ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียน การสอบวัดระดับและวัดความก้าวหน้า และประกาศนียบัตรของ Kaplan เมื่อศึกษาจบหลักสูตร Kaplan ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ศึกษาจบสำเร็จหลักสูตรในกรณีที่ยังคงมีค่าใช้จ่ายค้างชำระ หรือมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามที่กำหนด

8. ค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ (บริการรับ-ส่ง ค่าเดินทาง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์ ทัศนศึกษาค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ค่าบริการอาหารแบบพิเศษ ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าเปลี่ยนแปลงที่พัก และการลงทะเบียน) จะไม่ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมใดๆ ยกเว้นในกรณีที่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย

9. ห้องคู่

นักศึกษาอาจต้องสำรองที่พักแบบห้องเดี่ยว แทนที่จะเป็นห้องคู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Kaplan

10. อายุต่ำกว่า 18 ปี

Kaplan เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (ยกเว้นหลักสูตรที่โฆษณาว่าเป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชนหรือเด็กเล็ก) ดังนั้นนักศึกษาที่มีอายุ 16 ปี และ 17 ปี จะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าต้องเข้าชั้นเรียนร่วมกับนักศึกษาอายุ 18 ปี และสูงกว่า นักศึกษาที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ปกครอง แสดงเอกสารเกี่ยวกับผู้ปกครอง พักอาศัยอยู่ในที่พักที่ได้รับอนุญาตจากทาง Kaplan และต้องจองบริการรับ-ส่งที่สนามบินของ Kaplan (เป็นข้อบังคับสำหรับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) รวมถึง ข้อกำหนด การซื้อแผนประกันสุขภาพของ Kaplan โปรดทราบด้วยว่านักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเรียน Vacation English และ General English ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์ม Minor Authorization ที่ลงลายมือชื่อแล้วก่อนการเดินทางมาถึง และสำหรับประเทศแคนาดา อาจต้องยื่นแบบฟอร์ม Custodianship Declaration ที่รับรองแล้วด้วยเช่นกัน

สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์: รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์กำหนดให้นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ยื่นบบฟอร์มการขอรับการยกเว้นและแบบฟอร์มยินยอมการให้การรักษาด้านการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ตอนสมัคร นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีประกันการเดินทาง และประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาหลักสูตร

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. กฎและข้อบังคับ

ข้อตกลงของนักศึกษาที่มีกับ Kaplan อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศที่ตั้งของโรงเรียนที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา

2. การเดินทางมาถึงและการเดินทางกลับ

ที่พักทุกแห่งได้รับการสำรองไว้ตั้งแต่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรจนถึงช่วงเช้าของวันเสาร์หลังวันจบหลักสูตร ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเข้าพักที่ไม่เต็มสัปดาห์อาจถูกนับให้เป็นการพัก 1 สัปดาห์ นักศึกษาที่เดินทางมาถึงในช่วงระหว่าง 22.30 – 06.00 น. อาจต้องสำรองที่พักที่โรงแรมในคืนแรก เนื่องจากการเดินทางมาถึงที่พักในช่วงดึกหรือเช้ามาก หรือต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1 คืน

3. การเดินทางมาถึงล่าช้า การหยุดพักผ่อน และการขาดเรียน

ถ้าท่านเดินทางมาไม่ทันวันเริ่มต้นหลักสูตร หรือท่านขาดเรียนในช่วงของการเรียนในหลักสูตร ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ระยะเวลาที่ท่านขาดเรียนจะไม่สามารถทดแทนด้วยการขยายระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรออกไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ สำหรับหลักสูตร Academic Year และ Academic Semester ได้มีการกำหนดวันหยุดรวมไว้ในหลักสูตรแล้ว และนักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันหยุดเหล่านี้ได้ การหยุดพักในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะได้รับการบันทึกให้เป็นการขาดเรียน สำหรับหลักสูตรอื่นๆ การยินยอมให้หยุดพักหลังจากหลักสูตรเริ่มต้นแล้วจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละโรงเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับกฏข้อระเบียบด้านวีซ่า และอาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หรือได้รับการบันทึกให้เป็นช่วงของการขาดเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน นักเรียนมีสิทธิ์ลาหยุดได้ 1 สัปดาห์ เมื่อมีการเรียนทุกๆ 10 สัปดาห์ การขาดเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (เช่น การลาหยุด หรือ การหยุดพักระหว่างหลักสูตร) หลังจากที่เริ่มชั้นเรียนไปแล้ว สัปดาห์การเรียนที่ยังไม่ได้ใช้จะเพิ่มให้ต่อจากวันสุดท้ายของหลักสูตร

4. การพลาดมื้ออาหารและการขาดเรียน

ท่านจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืนหรือได้รับการชดเชยใดๆ สำหรับการพลาดมื้ออาหารหรือการขาดเรียน อันเนื่องมาจากการสอบ ทัศนศึกษา การฝึกงาน การปฐมนิเทศในวันแรก หรือภาระผูกพันอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือไปจากตารางเรียนตามปกติ

5. วันหยุดราชการ

จะไม่มีการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันหยุดราชการ วันเริ่มต้นหลักสูตรที่ประกาศอย่างเป็นทางการทั้งหมดจะตรงกับวันจันทร์ แต่ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ วันเริ่มต้นหลักสูตรจะเลื่อนไปเป็นวันอังคารโดยจะไม่มีการชดเชยใดๆสำหรับ การที่ไม่ได้เปิดสอนในวันหยุดราชการ

6. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขต

นักศึกษาที่เข้าเรียนกับโรงเรียนของ Kaplan ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โปรดทราบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในวิทยาเขต เช่น โรงยิม หรือ โรงอาหารอาจไม่เปิดบริการในช่วงปิดภาคการศึกษาโดยสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับสมัครของ Kaplan

7. ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ถือเป็นข้อบังคับสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม ยกเว้นในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในกรณีที่ท่านต้องการขอเปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนวันเรียน เปลี่ยนที่พักหรือเปลี่ยนประเภทของหลักสูตรหลังจากที่หลักสูตรของท่านเริ่มต้นแล้ว ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงจำนวน GBP60, EUR85, USD100, CAD100, AUD75, NZD75 ซึ่งต้องชำระทันทีที่ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (ไม่รวมถึงกรณีการบอกเลิกหรือยกเลิกการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเลิกการเรียนและการบอกเลิกในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงจะเรียกเก็บเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยเท่านั้น Kaplan ไม่ได้ถูกผูกมัดในการทำให้คำร้องขอบรรลุผล นักศึกษาในหลักสูตร Academic Year หรือ Academic Semester ไม่สามารถเปลี่ยนโรงเรียนได้ในช่วงที่เปิดภาคการศึกษา ในกรณีที่เปลี่ยนไปโรงเรียนที่มีค่าธรรมเนียมทีต่ำกว่าจะไม่มีการชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมนี้ ในกรณีที่เปลี่ยนไปโรงเรียนที่มีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า นักศึกษาต้องชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงทุกประเภทจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Kaplan และต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ท่านขยายเวลาการเรียนในหลักสูตรเพิ่มเติม แต่สำหรับการแจ้งยืดระยะเวลาการพักกับครอบครัวล่าช้า อาจจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พักอีกครั้งจำนวน โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขยายหลักสูตรการเรียนหรือที่พัก การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนใดๆ ก็ตามที่มีผลทำให้จำนวนคาบเรียนลดลง จะนักว่าเป็นการบอกเลิกหลักสูตรเดิมที่สมัครไว้และการสมัครใหม่ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบอกเลิกหลักสูตรทั่วไป (โปรดดูที่ “นโยบายเกี่ยวกับการบอกเลิก”) เว้นแต่ในประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

8. ระยะเวลาของคาบเรียน

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษทุกชั้นเรียน จะมีระยะเวลาเรียนคาบละ 45 นาที ยกเว้นจะมีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น ชั้นเรียนเปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และจะมีการกำหนดคาบเรียนทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย Kaplan ไม่สามารถรับประกันช่วงเวลาเรียนช่วงใดช่วงหนึ่งให้กับนักศึกษา โปรดทราบด้วยว่า เฉพาะบางโรงเรียนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้นที่มีหลักสูตรภาคค่ำ (Evening Courses)

9. นโยบายว่าด้วยหลักสูตรทดแทน

หากพบว่านักศึกษาไม่มีความสามารถเข้าเรียนในระดับที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้หลังการทดสอบเพื่อจัดระดับชั้น โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการจัดให้นักศึกษาเข้าเรียนในชั้นเรียนที่มีระดับเหมาะสม ซึ่งอาจจะมีคาบเรียนน้อยกว่าและมีโครงสร้างหลักสูตรที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่เสนอให้ อาจต้องบอกเลิกการเรียนในหลักสูตรของ Kaplan นอกจากนี้ เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหลักสูตร โดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาจำกัด อันเนื่องจากมีจำนวนผู้เรียนไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร

10. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

Kaplan มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สถานที่เรียน และหลักสูตรการเรียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Kaplan อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาของหลักสูตรก่อนวันเริ่มต้นของหลักสูตรแรกและนักศึกษาไม่พึงพอใจกับวันเวลาใหม่ นักศึกษาจะได้รับค่าธรรมเนียมทั้งหมดคืน

11. ราคา

Kaplan อาจเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากการเพิ่มภาษี การกระทำใดๆของรัฐบาล เหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ Kaplan หรือสถานการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ อัตราราคานี้ใช้สำหรับหลักสูตรที่เริ่มต้นในปี ค.ศ.2018

12. หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน

โรงเรียนจะจัดหาหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดให้แก่ท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านเข้าเรียนตามหลักสูตร สำหรับหลักสูตรเฉพาะด้าน บางหลักสูตรนักศึกษาอาจจะต้องซื้อหนังสือเพิ่มเติม สำหรับแคนาดา นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย นักศึกษาต้องจ่ายค่าเอกสารประกอบการเรียน ใน Vancouver การเข้าถึงหนังสือเรียนที่จำเป็นต้องใช้อาจมีหลายทาง เช่น ซื้อหนังสือเรียนจากแหล่งอื่นที่มีให้เลือก (ถ้าเป็นไปได้) ในกรณีนี้ นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ซื้อหนังสือเรียนแล้วเพื่อขอยกเว้นการชำระค่าหนังสือเรียน

13. ค่ามัดจำที่พักแบบหอพัก

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการที่พักแบบหอพักในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงอาจมีการเรียกเก็บค่ามัดจำที่พักที่สามารถเรียกคืนได้จำนวนโดยประมาณ GBP250, EUR350, USD500, CAD600, NZD300-1000 หรือ AUD250-900 โปรดทราบว่าค่ามัดจำนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน นักศึกษาจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อยื่นใบสมัครในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่ามัดจำนี้จะคืนให้กับนักศึกษาเมื่อนักศึกษาย้ายออก ยกเว้นในกรณีที่มีความเสียหาย ความสูญเสียหรือมีค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเพิ่มเติม ในบางกรณีค่ามัดจำนี้อาจไม่สามารถเรียกคืนได้ถ้ามีการยกเลิก นอกจากนี้สำหรับบางแห่ง อาจมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติม (อาทิเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าทำความสะอาด และค่าชุดเครื่องนอน)

14. การไล่ออก/การพักการเรียน

ถ้านักศึกษาท่านใดที่กระทำความผิดทางอาญา ฝ่าฝืนกฏระเบียบของนักศึกษาหรือนโยบายของโรงเรียน หรือ Kaplan พิจารณาเห็นว่ามีประวัติการเข้าเรียนที่ไม่ดี (เช่น น้อยกว่า 80% ไม่ว่าประวัติการเข้าเรียนนั้นๆ จะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการเข้าเรียนของวีซ่าหรือไม่) หรือขาดเรียนเป็นเวลา 14 วันติดต่อกันโดยไม่แจ้งให้ทราบ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) หรือบกพร่องในการชำระค่าใช้จ่ายในจำนวนที่พึงชำระต่อ Kaplan ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อการเข้าศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นอาจถูกไล่ออกหรือสั่งพักการเรียน โดยจะไม่ได้รับเงินคืน (เว้นแต่สำหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนของเราในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) และทางโรงเรียนจะแจ้งให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งการไล่ออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังนักศึกษา โดยให้ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันปฏิทินในการเสนอเอกสารประกอบการพิจารณากลับคำวินิจฉัยหากเหมาะสม ในกรณีที่สามารถทำได้ การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวันที่เข้าเรียนครั้งสุดท้ายโดยคำนวณตามนโยบายการยกเลิกและคืนเงินของเราดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

เฉพาะในแคนาดา: หากนักศึกษาถูกไล่ออกก่อน 10% ของชั่วโมงการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น จะได้รับเงินคืน 70% ของค่าเรียนส่วนที่เหลือ หากนักศึกษาถูกไล่ออกหลังจากที่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นไปแล้ว 10% แต่ไม่เกิน 30% จะได้รับเงินคืน 50% ของค่าเรียนส่วนที่เหลือ หากนักศึกษาถูกไล่ออกหลังจากที่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นไปแล้ว 30% จะไม่ได้รับเงินคืน

ระเบียบวินัยของนักศึกษา: ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบของการเป็นนักศึกษา และนโยบายในด้านอื่นๆ ในขณะที่ท่านศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ Kaplan ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Kaplan เพื่อความสำเร็จของนักศึกษาคือการให้สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และความคาดหวังให้นักศึกษาประพฤติตนให้เหมาะสม ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม อาจรวมถึงสิ่งต่างๆ (แต่มิได้จำกัดเพียงเท่านี้) ดังนี้: (1) การทำลายบรรยากาศการเรียนรู้ (เช่น การใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย การก่อกวน การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน เป็นต้น) (2) การทำลาย การใช้ที่ผิดวิธี หรือการขโมยทรัพย์สินของ Kaplan หรือทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชั้น (3) การใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่จะใช้ ความรุนแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของ Kaplan (4) การใช้อีเมล์หรืออินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม และ (5) ไม่สามารถปฏิบัติตาม กฏหมายด้านลิขสิทธิ์ของท้องถิ่นหรือ กฏหมายอาญาที่ห้ามการใช้ในทางที่ผิด การคัดลอกหรือการดัดแปลงข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์

15. ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของ Kaplan กลุ่มบริษัท ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทนหรือผู้ร่วมงานของ Kaplan ต่อเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความละเลย (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดความรับผิดชอบดังกล่าวไว้) การฝ่าฝืนสัญญาหรือข้อตกลง หรือในเรื่องอื่นๆ จำกัดไว้ในทุกกรณีเท่ากับมูลค่าเต็มจำนวนที่ชำระให้กับ Kaplan หรือบริษัทในกลุ่ม Kaplan ที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาที่เกี่ยวข้องสำหรับหลักสูตรนั้นๆ นอกจากนี้ บุคคลผู้นั้นยังไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางอ้อมหรือโดยผลกระทบ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม

16. เหตุสุดวิสัย

Kaplan ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ Kaplan ไม่สามารถให้บริการใดๆ ตามภาระผูกพันของสัญญา อันเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้ ความหายนะทางธรรมชาติ ข้อกำหนดของรัฐบาล ความผิดพลาดจากผู้ให้บริการหรือผู้รับเหมาช่วง ข้อพิพาทแรงงาน หรือเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ Kaplan

17. หลักปฏิบัติ

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ Kaplan ตกลงปฏิบัติตามและยอมผูกพันตนกับหลักปฏิบัติในการให้การดูแลนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งตีพิมพ์โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ และ โดยหลักปฏิบัติของออสเตรเลีย ปี ค.ศ.2007 และพระราชบัญญัติการให้บริการทางการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติปี ค.ศ.2000 (ESOS Act 2000) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเหล่านี้ สามารถขอรับได้จาก Kaplan หรือที่ www.minedu.govt.nz และ www.internationaleducation.gov.au

18. การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ และการบันทึกเสียง

Kaplan หรือตัวแทนอาจดำเนินการถ่ายรูปหรือวีดีโอนักศึกษา สำหรับการทำโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์หรือแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วม ควรแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการสมัคร และบอกกล่าวให้ทางเรารับรู้ในขณะที่ทำการถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอ ว่าไม่ต้องการมีส่วนร่วม เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ จะถือว่านักศึกษา (และผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ในกรณีที่อายุต่ำกว่า (18 ปี(19 ปี เฉพาะในกรณีของ Vancouver)) ได้ อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายหรือวีดีโอได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

19. ออสเตรเลีย

ชื่อทางกฏหมาย และเลข CRICOS ของประเทศออสเตรเลีย: Kaplan International (Brisbane) Pty Limited, ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F; Kaplan International (Cairns) Pty Limited, ABN 83 010 846 821, CRICOS 00080F; Kaplan International (Melbourne & Adelaide) Pty Limited, ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A; Kaplan International (Perth) Pty Limited, ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K; Kaplan International English (Australia) Pty Limited, ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D; Kaplan International (Manly) Pty Limited, ABN 93 098 348 844, CRICOS 02362B.

การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Kaplan ไม่ได้กำจัดสิทธิ์ของนักเรียนในการดำเนินการเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย หรือสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทางกฎหมายอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของออสเตรเลีย ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดสามารถพบได้บนเว็บไซต์ Kaplan: www.kaplaninternational.com

การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Kaplan ไม่ถือว่าเป็นการถอดถอนสิทธิของนักศึกษา ในการดำเนินการใดๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียหรือสิทธิในการเรียกค่าชดเชยทางกฎหมาย ภายใต้กฎหมายของออสเตรเลียข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารทั้งหมดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Kaplan: ที่ www.kaplaninternational.com

20. วีซ่านักเรียน

ผู้ถือวีซ่านักเรียนต้องให้ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับ Kaplan ตลอดเวลา และมีความก้าวหน้าทางการศึกษาในระดับที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งเข้าเรียนอย่างน้อย 80% (ในออสเตรเลีย/สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/นิวซีแลนด์) หรือ 85% (ในไอร์แลนด์) ของหลักสูตรในสหราชอาณาจักร ถ้านักศึกษาขาดการติดต่อเป็นเวลาสิบวัน จะถือว่านักศึกษากระทำผิดข้อกำหนดของวีซ่าและจะต้องไปรายงานตัวต่อ UK Visas and Immigration นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนหรือเข้าเรียนไม่ถึง 80% (ในออสเตรเลีย/สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/นิวซีแลนด์) หรือ 85% (ในไอร์แลนด์) หรือขาดการติดต่อเป็นเวลาสิบวัน (สหราชอาณาจักร) จะต้องไป รายงานตัวต่อ Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ในออสเตรเลีย, UK Visas & Immigration ในสหราชอาณาจักร, the Department of Homeland Security (DHS) ในสหรัฐอเมริกา, Citizenship and ImmigrationCanada (CIC) ในแคนาดา หรือ New Zealand Immigration Services ในนิวซีแลนด์ หรือ the Irish Naturalisation and Immigration Service ในไอร์แลนด์ ไม่ว่าสถานะของการเข้าเมืองจะเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ Kaplan เก็บไว้ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา หรือข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหลักสูตรที่เรียนอาจจะถูกส่งให้กับรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐของออสเตรเลียหรือรัฐบาลอังกฤษ, the Department of Homeland Security หน่วยงานของมลรัฐ และหน่วยงานที่ให้การ รับรองวิทยฐานะ (สหรัฐอเมริกา), Citizenship and Immigration Canada หน่วยงานของจังหวัด และหน่วยงานที่ให้การรับรองวิทยฐานะ (แคนาดา), เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ the Tuition Protection Service (ออสเตรเลีย), the Irish Naturalisation and Immigration Service (ไอร์แลนด์), ผู้ปกครองของนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ Kaplan และตัวแทนของบุคคลที่สาม (นายหน้าและ/หรือรัฐบาลผู้ให้ทุน) รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย ข้อมูลที่ว่านี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดสำหรับการติดต่อ รายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหลักสูตรและสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ของนักศึกษาที่ต้องสงสัยว่าขัดต่อเงื่อนไขของวีซ่า ผู้ติดตามที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งเดินทางร่วมกับนักศึกษาต่างชาติไปยัง ออสเตรเลียจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหากลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของ รัฐหรือเอกชน

21. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

การเรียนการสอนทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษ

22. การรับประกันผลการเรียน

การรับประกันผลการเรียนมีเฉพาะสำหรับการสมัครเรียนหลักสูตร Intensive English ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 10 สัปดาห์ รวมถึงหลักสูตรระยะยาว Intensive Academic Year เท่านั้น ไม่รวมถึงหลักสูตร Intensive Business English และหลักสูตรเตรียมสอบอื่นๆ หรือนักเรียนที่สอบได้ระดับ Advance ในวันที่เริ่มเรียน การรับประกันผลการเรียนมีเฉพาะที่โรงเรียน Kaplan International English ทุกสาขาในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ เท่านั้น ไม่รวมถึงสาขาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านระดับภาษาที่คาดไว้ (จากการประเมินในวันเริ่มเรียน) จะได้เรียนฟรีเพิ่มอีก 4 สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เรียนจะต้องเข้า เรียนไม่ต่ำกว่า 95% ทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายครบทั้งหมด ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงการใช้มือถือในห้องเรียน และอื่นๆ) หรือการกระทำอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องรับผิดชอบเรื่องที่พักและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับระยะเวลาเรียนที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มระยะเวลาเรียนขึ้นอย่กับวีซ่าที่ผู้เรียนมีอยู่ และจะได้เรียนเพิ่มต่อจากหลักสูตรเดิมที่ผู้เรียนสมัครไว้ โดยจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ ผู้เรียนที่ไม่มีพัฒนาการและต้องการรับการเรียนเพิ่ม 4 สัปดาห์ ต้องติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หรือผู้จัดการฝ่ายวิชาการ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจบหลักสูตร

นโยบายเกี่ยวกับการคืนเงิน

1. การคืนเงินจะต้องคืนเงินให้แก่:

(a) ผู้สั่งจ่ายต้นทางเท่านั้น และ
(b) บัญชีต้นทางที่ชำระเงินเท่านั้น:

2. ค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถคืนเงินได้:

ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไม่สามารถขอคืนได้: ค่าสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมในการจัด ส่งเอกสารด่วน ค่าประกัน สุขภาพ ค่าบริการแคมปัส ค่าจัดหาที่พัก ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในหลักสูตร และค่าอุปกรณ์การเรียน

3. ข้อกำหนด:

การคืนเงินในทุกกรณีจะดำเนินการภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ Kaplan ยกเลิกหรือบอกเลิกหลักสูตร Kaplan จะคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ ให้แก่นักศึกษาเต็มจำนวน

โปรดทราบ:
สำหรับสหรัฐอเมริการ การแจ้งยกเลิกหลักสูตร อาจไม่จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร การคืนเงินในทุกกรณีจะดำเนินการภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำเรื่องยกเลิก
สำหรับแคนาดา การคืนเงินในทุกกรณีจะดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
สำหรับออสเตรเลีย การคืนเงินในทุกกรณีจะดำเนินการภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร*

ออสเตรเลีย: ตามข้อกำหนดของ ESOS Act 2000 Kaplan จะคืนเงินเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาภายใน 14 วันถ้าหลักสูตรนั้นๆ ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่ได้แจ้งไว้ หรือหลักสูตร หยุดไปหลังจากที่เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ยังไม่จบ หรือหลักสูตรไม่ได้เปิดสอนอย่างเต็มรูป แบบสำหรับนักศึกษาเนื่องจากมีการบังคับใช้มาตราการอย่างหนึ่ง อย่างใดกับโรงเรียน สัญญาฉบับนี้รวมถึงเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนของการร้องเรียนและอุทธรณ์ ไม่ถือว่าเป็นการถอดถอนสิทธิของนักศึกษาในการดำเนินการใดๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย

นโยบายเกี่ยวกับการเลื่อนหลักสูตร

“การเลื่อน” สามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องที่ถูกต้องตามกฏหมายจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น การเลื่อนสามารกระทำได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีจากวันที่จองไว้แต่แรก การเลื่อนสามารถทำได้ในแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่มีการเลื่อน คุณอาจต้องลงทะเบียนเรียนในอัตราที่ใช้อยู่ ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียนอีกครั้งข้อเสนอพิเศษสามารถใช้ได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ในแต่ละครั้งและข้อเสนอที่หมดอายุลงไปแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีที่มีการเลื่อนหลักสูตร โดยอาจสามารถใช้ข้อเสนอพิเศษที่มีให้ในช่วงของหลักสูตรที่เลื่อนได้

นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกการเรียน

“การยกเลิก” อ้างอิงถึงการยกเลิกหลักสูตรก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรแรกที่ท่านเข้าเรียน และเป็นหลักสูตรที่กำหนดให้มีการเข้าชั้นเรียน ยกเว้นในกรณีที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับแคนาดา (เฉพาะโรงเรียน Vancouver เท่านั้น) สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร และในกรณีอื่นๆ ทุกกรณีที่การทำเรื่องยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการสมัคร (Booking Confirmation Form) หรือการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธวีซ่า พร้อมเอกสารประกอบนักศึกษาจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนและค่าที่พักคืน 100% แต่สำหรับในทุกกรณี ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารด่วน ค่าจัดหาที่พัก และค่าสมัครเรียน (สามารถเรียกคืนได้ในนิวซีแลนด์เท่านั้น) และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นค่าธรรมเนียมประเภทที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ในกรณีที่มีการทำเรื่องยกเลิก/เลื่อนหลักสูตรล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรน้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการสมัคร (Booking Confirmation Form) รวมถึงการไม่มาลงทะเบียน จะได้รับคืนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก โดยหักค่าที่พัก 1 สัปดาห์ (หักค่าที่พัก 2 สัปดาห์สำหรับที่พักแบบ hostel และอพาร์ตเมนต์ในออสเตรเลีย) และค่าเล่าเรียนจำนวน EUR150, GBP100, USD200, CAD200, AUD260 สำหรับในทุกกรณี ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารด่วน ค่าสมัครเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าบริการอื่นๆ จะเป็นค่าธรรมเนียมประเภทที่ไม่สามารถขอคืนได้ ในกรณีที่มีการออกวีซ่า เอกสารการขอวีซ่าให้แล้วจะถูกแจ้งยกเลิกไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง

แคนาดา (เฉพาะแวนคูเวอร์) นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกการเรียนและการเลื่อนหลักสูตร “การเลื่อน” สามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องที่ถูกต้องตามกฏหมายจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น การเลื่อนสามารถกระทำได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีจากวันที่จองไว้แต่แรก การเลื่อนสามารถทำได้ในแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่มีการเลื่อน คุณอาจต้องลงทะเบียนเรียนในอัตราที่ใช้อยู่ ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง ข้อเสนอพิเศษสามารถใช้ได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้นในแต่ละครั้ง และข้อเสนอที่หมดอายุลงไปแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีที่มีการเลื่อนหลักสูตร โดยอาจสามารถใช้ข้อเสนอพิเศษที่มีให้ในช่วงของหลักสูตรที่เลื่อนได้ “การยกเลิก” อ้างอิงถึงการยกเลิกหลักสูตรก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรแรกที่ท่านเข้าเรียน และเป็นหลักสูตรที่กำหนดให้มีการเข้าชั้นเรียน

หากโรงเรียนได้รับเอกสารแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน หลังจากวันสมัคร (เช่น วันที่ในหนังสือตอบรับ หรือ ในแบบฟอร์มยืนยันการสมัคร ที่ออกโดย Kaplan International) และก่อนวันที่เดินทางมาถึง ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการสมัครนักศึกษาจะได้รับค่าเล่าเรียนและค่าที่พักคืน 100% แต่ในทุกกรณี ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารด่วน ค่าจัดหาที่พัก (ในกรณีที่ใช้บริการ) ค่าสมัครเรียน และค่าบริการอื่นๆ จะไม่สามารถเรียกคืนได้ (สูงสุด CAD250) ภายใต้ย่อหน้าข้างต้น ในทุกกรณีที่มีการทำเรื่องยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 7 วัน หรือมากกว่า ก่อนวันที่เดินทางมาถึง ตามที่ระบุในแบบฟอร์มยืนยันการสมัคร หรือในเอกสารแจ้งการปฏิเสธวีซ่า และทางโรงเรียนได้รับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะได้รับค่าเล่าเรียน และค่าที่พักคืน 100% แต่ในทุกกรณี ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารด่วน ค่าจัดหาที่พัก และค่าสมัครเรียน และค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถขอคืนได้ (สูงสุด CAD1000) ในกรณีที่มีการทำเรื่องยกเลิกการเรียนหรือการเลื่อนหลักสูตรน้อยกว่า 7 วันก่อนวันที่เดินทางมาถึงตามที่ระบุในแบบฟอร์มยืนยันการสมัคร รวมถึงกรณีที่นักศึกษาไม่มาเข้าเรียน นักศึกษาจะได้รับค่าเล่าเรียนและค่าที่พักคืนโดยหักค่าที่พัก 1 สัปดาห์และหักค่าเล่าเรียนจำนวน CAD200 ในทุกกรณี ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารด่วน ค่าสมัครเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าบริการอื่นๆจะไม่สามารถขอคืนได้ (สูงสุด CAD1300) ในกรณีที่มีการออกวีซ่า เอกสารการขอวีซ่าให้แล้ว จะถูกแจ้งยกเลิกไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง ในกรณีการเลื่อนหลักสูตร คุณอาจต้องลงทะเบียนเรียนในอัตราที่ใช้อยู่ ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง

“การยกเลิก” อ้างอิงถึงระยะเวลาไปจนถึงวันเริ่มต้นหลักสูตรของหลักสูตรการเรียนแรกที่ท่านเข้าเรียน การทำเรื่องยกเลิกควร (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และสำหรับในกรณีที่นักศึกษายังไม่เคยเข้าเรียนเลย นักศึกษาจะได้รับค่าเล่าเรียนและค่าที่พักคืน 100% หักค่าที่พักจริงที่เกิดขึ้น สำหรับในทุกกรณี ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารด่วน ค่าจัดหาที่พัก (ในกรณีที่ใช้บริการ) ค่าสมัครเรียน และค่าบริการอื่นๆ (เช่น ค่าบริการรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้ บริการในวิทยาเขต ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในหลักสูตร เป็นต้น) จะเป็นค่าธรรมเนียมประเภทที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ โดยมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน USD500 สำหรับการยกเลิกที่แจ้งก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร แต่หลังจากการเดินทางเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาแล้วด้วย I-20 ที่ออกโดย Kaplan จะมีค่าปรับค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับที่พัก เทียบเท่ากับ 4 สัปดาห์แรกของหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระยะเวลา 1-11 สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์แรกสำหรับหลักสูตรระยะเวลา 12 สัปดาห์ หรือมากกว่า (ไม่รวมถึงในรัฐ California) การยกเลิกที่แจ้งก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ได้รับการอนุมัติจาก USCIS ด้วย I-20 ที่ออกโดย Kaplan จะมีค่าปรับค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับที่พัก เทียบเท่ากับ 4 สัปดาห์แรกของหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระยะเวลา 1-11 สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์แรกสำหรับหลักสูตรระยะเวลา 12 สัปดาห์ หรือมากกว่า (ไม่รวมถึงในรัฐ California)

สำหรับรัฐ California เท่านั้น: สถาบันจะคืนเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่จ่ายไปสำหรับค่าธรรมเนียมสถาบัน โดยหักค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมการสมัครที่สมเหตุสมผล ซึ่งไม่เกินสองร้อยห้าสิบดอลลาร์ (USD250) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากแจ้งการยกเลิกผ่านการเข้าเรียนคาบแรก หรือภายในวันที่เจ็ดที่มีคาบเรียนหลังลงทะเบียน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลัง

นิวซีแลนด์: 
ค่าเล่าเรียน (ตามข้อกำหนดที่สอดคล้องกับ NZQA และนโยบายการคืนเงินของ Kaplan):

- หลักสูตร 13 สัปดาห์หรือมากกว่า: การยกเลิกหรือการบอกเลิกที่กระทำก่อนหรือภายใน 10 วันแรกของหลักสูตรจะได้รับค่าเล่าเรียนคืนเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ Kaplan ที่มีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 25% ของค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้ว Kaplan จะแจ้งให้ทราบรายละเอียดของค่าใช้จ่าย เพื่อการคิดคำนวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้สูงสุด ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับรายละเอียดของค่าใช้จ่าย คุณสามารถทำเรื่องกับ New Zealand Quality Authority (NZQA) ได้

หลักสูตร 2 ถึง 12 สัปดาห์

- หลักสูตร 5 สัปดาห์หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 3 เดือน: ในกรณีที่นักศึกษายกเลิกภายใน 5 วันแรกของหลักสูตรที่ต้องมีการเข้าชั้นเรียน (เช่น ปฐมนิเทศ) Kaplan อาจหักค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 25% ของค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาชำระแล้ว และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับนักศึกษา

- หลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่เกิน รวมถึงหลักสูตรที่มีระยะเวลา 4 สัปดาห์และ 6 วัน: ในกรณีที่นักศึกษายกเลิกภายใน 2 วันแรกของหลักสูตรที่ต้องมีการเข้าชั้นเรียน (เช่น ปฐมนิเทศ) Kaplan อาจหักค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 50% ของค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาชำระแล้ว และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับนักศึกษา

 

นักศึกษาที่เพิกถอนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร จะใช้นโยบายเดียวกับที่ได้อธิบายไว้ด้านบน

สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์:
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ‘Distance Contract’ หมายถึง distance contract หรือ off-premises contract ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (ที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ) ในกรณีของ Distance Contract นักศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ ที่มีสัญชาติ EU มีสิทธิ์ในการยกเลิกข้อผูกพันทางกฏหมายตามย่อหน้าที่ 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถ้านักศึกษาแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดในเอกสารยืนยันการสมัครที่ออกโดย Kaplan ภายใน 14 วันตามปฏิทิน ในกรณีที่นักศึกษาแจ้งการยกเลิกในช่วงระหว่าง 14 วันนี้ นักศึกษา จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามยอดที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด หักค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นทาง Kaplan อย่างไรก็ดี ในกรณีที่นักศึกษาเริ่มต้นการเรียนกับ Kaplan ในช่วง14 วันดังกล่าว นักศึกษาต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมซึ่งคิดคำนวนโดย Kaplan สำหรับช่วงที่ได้เข้าเรียนไปแล้ว การใช้สิทธิ์ในการยกเลิกภายใต้เงื่อนไข distance contract ของ EU นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ของนักศึกษาที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยหลักฐานที่มีความชัดเจน (อาทิเช่นจดหมายที่จัดส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล์) ที่ Kaplan ตามที่อยู่ 2nd floor, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8HQ, UK นักศึกษาสามารถเลือกใช้แบบฟอร์ม การยกเลิกที่ www.kaplaninternational.com/terms นักศึกษายังสามารถกรอกข้อมูลทางอิเลคโทรนิคส์และยื่นแบบฟอร์มการยกเลิก หรือเอกสารหลักสารหลักฐานที่มีความชัดเจนที่เวปไซด์ www.kaplaninternational.com ในกรณีที่นักศึกษาใช้ทางเลือกนี้ Kaplan จะติดต่อกับนักศึกษาทันที เพื่อยืนยันการได้รับคำร้องในการยกเลิกโดยใช้สื่อที่สามารถใช้อ้างอิงได้ (อาทิเช่น อีเมล์)

สหราชอาณาจักร:
วีซ่านักเรียน: เมื่อได้มีการออกหมายเลข CAS เพื่อยืนยันสถานภาพแบบเต็มเวลาแล้วจะไม่มีการคืนเงิน และไม่อนุญาตให้ยกเลิกหลักสูตร ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดดังต่อไปนี้: จำนวนเงินที่ชำระแล้วจะได้รับคืน โดยหักค่าดำเนินการ GBP150 (รวม VAT) (รวมค่าจัดส่งเอกสารด่วนและค่าบริการรับที่สนามบิน) เมื่อสามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้: (1) สำเนาจดหมายที่วีซ่าถูกปฏิเสธที่บริษัทตัวแทนรับรองเอกสารแล้ว (GV51), (2) สำเนาหนังสือเดินทางของนักศึกษาหน้าที่มีรูปภาพและลายมือชื่อที่บริษัทตัวแทนรับรองเอกสารแล้ว; (3)ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย นักศึกษาต้องยื่นจดหมายต้นฉบับที่ยินยอมให้คืนเงินให้กับผู้ที่ชำระค่าใช้จ่าย (4) ในกรณีที่นักศึกษาพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรแล้ว ต้องยื่นหลักฐานที่ Kaplan พึงพอใจที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรแล้ว การชำระเงินคืนตามประโยคที่ได้กล่าวนี้ จะกระทำให้ก็ต่อเมื่อยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์หลังจากวันเริ่มต้นหลักสูตร (วันที่ประกาศ) ในกรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจาก UKVI เนื่องจากการปลอมแปลงเอกสาร หรือเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบ จะไม่มีการคืนเงินที่ได้ชำระไปแล้ว ในกรณีที่นักศึกษาเรียนโดยถือวีซ่าประเภท Short-term study visa (6 หรือ 11 เดือน) หรือ Short-term study visa (เด็ก 6 เดือน), ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการยกเลิกมาตรฐานของ Kaplan

นโยบายเกี่ยวกับการบอกเลิก

“การบอกเลิก” อ้างอิงถึง การหยุดหรือการทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของหลักสูตร หรือหลักสูตรที่สมัครไว้ รวมถึงในช่วงที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเมื่อหลักสูตรแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว (ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา กรณีนี้ใช้สำหรับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น) ในการคำนวณจำนวนสัปดาห์ที่ได้เข้าเรียนไปแล้ว จะนับการเรียนที่ไม่เต็มสัปดาห์เป็นหนึ่งสัปดาห์เต็ม หากนักศึกษาได้มีการเข้าเรียนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดหนึ่งวันของสัปดาห์ที่มีกำหนดการเรียนการสอน ในกรณีที่ต้องมีการคำนวณคืนค่าเล่าเรียนและค่าที่พักในส่วนที่ใช้ไปแล้วของหลักสูตรที่ได้รับส่วนลดในอัตราเหมา จะใช้อัตราค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์แบบเต็มจำนวนตามในเอกสารมาใช้ในการคำนวณ ในทุกกรณี (เว้นแต่สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนของเราใน Vancouver)

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ (เช่น ค่าบริการรับที่สนามบิน ค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารด่วน ค่าสมัครเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าจัดหาที่พัก ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในหลักสูตร เป็นต้น) จะไม่สามารถคืนเงินได้ และการบอกเลิกต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งแก่อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการของโรงเรียนให้ทราบ (สำหรับสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร) นักศึกษาที่บอกเลิกหลักสูตรอาจไม่มีสิทธิ์ในการได้รับประกาศนียบัตรของ Kaplan และจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัก อยู่ในที่พักของ Kaplan

1. ค่าเล่าเรียน

สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย:
ไม่มีการคืนเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน และไม่สามารถโอนไปให้กับนักศึกษาอื่นได้

 

แคนาดา:
นักศึกษาที่ต้องการบอกเลิกหลักสูตร ต้องแจ้งผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ล่วงหน้า (โปรดทราบว่าเงื่อนไขนี้ไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนของเราใน Vancouver ซึ่งในกรณีของ Vancouver การแจ้งการยกเลิกหรือบอกเลิก (เช่น การบอกเลิก หรือ การถูกให้เลิกเรียน) จะมีผลในวันที่ส่งมอบเอกสารให้แก่ผู้อำนวยการของโรงเรียน) เงินคืนจะได้รับการคำนวณตามด้านล่างนี้ โดยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของหลักสูตรที่เรียนจบไปแล้ว รวมถึงระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า:

- หากนักศึกษาเรียนไปแล้วไม่เกิน 10% ของหลักสูตร : เงินคืนเท่ากับ 50% (หรือ 70% สำหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ Vancouver location) ของค่าเล่าเรียนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้

- หากนักศึกษาเรียนไปแล้ว 11-30% ของหลักสูตร : เงินคืนเท่ากับ 30% (หรือ 50% สำหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ Vancouver location) ของค่าเล่าเรียนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้

- หากนักศึกษาเรียนไปแล้วเกินกว่า 30% ของหลักสูตร : เงินคืน 0% ของค่าเล่าเรียนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้

ในทุกกรณีที่นักศึกษาบอกเลิกการเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องทราบ

สหรัฐอเมริกา:
นอกเหนือไปจากนักศึกษาที่เข้าเรียนโรงเรียนในรัฐ California ตามหมายเหตุที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร รวมถึง Vacation, General and Intensive English, Academic Year/ Semester General/Intensive และ English for Business / Intensive English for Business จะมีค่าปรับของค่าเล่าเรียน 4 สัปดาห์แรก และการคำนวณเงินคืนจะคำนวณตามวันที่บอกเลิกหลักสูตร (อาทิเช่น วันสุดท้ายที่คุณเรียนในหลักสูตรต้องเข้าเข้าชั้นเรียน) ดังนี้:

- ระหว่าง 4 สัปดาห์แรก: หัก 4 สัปดาห์แรกและคืนเต็มจำนวนในส่วนที่ไม่ได้เรียน (ไม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนหลังจากนี้ ถ้านักศึกษาได้เข้าเรียนไปแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์)

- หลังจากสัปดาห์ที่ 4 จนถึงครึ่งทางของระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน: คืนเงิน 100% ของค่าเล่าเรียนในส่วนที่ยังไม่ได้เรียน (จะมีการคำนวณค่าเล่าเรียนรายสัปดาห์ใหม่ตามจำนวนสัปดาห์ที่เข้าเรียน)

- หลังจากเรียนไปแล้วเกิน 50% ของระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน: ไม่มีการคืนเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน

 

สำหรับหลักสูตรเตรียมสอบทุกหลักสูตร รวมถึง GRE®, GMAT®, Cambridge และ TAE ค่าเล่าเรียนที่จะได้รับคืน จะใช้เกณฑ์ในการคำนวณตามวันที่บอกเลิก (อาทิเช่น วันสุดท้ายที่คุณเรียนในหลักสูตรต้องเข้าเข้าชั้นเรียน) ดังนี้:

- หลังจาก 1 training session* แต่ก่อน 2 training sessions* เท่ากับ 75% ของค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้ว (หักค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร)

- หลังจาก 2 training sessions* แต่ก่อน 3 training sessions* เท่ากับ 50% ของค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้ว (หักค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร)

- หลังจากเรียนจบแล้ว 3 training sessions* ไม่มีการคืนเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน

*เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของ Kaplan คำว่า training session จึงหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้:

1) 1 ชั้นเรียน (บทเรียนที่มีอาจารย์สอน หรือการสอบที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล); 2) การเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการฝึกฝนในศูนย์ 1 ครั้ง; 3) การใช้แหล่งข้อมูลเพื่อการฝึกฝนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตอบคำถาม การตรวจวิเคราะห์แบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น); 4) ชั้นเรียนทบทวนหรือการขอรับคำแนะนำ 1 ครั้ง; 5) การใช้สื่อประกอบการเรียนสำหรับการเรียนเองที่บ้าน

นโยบายการคืนเงินในรัฐ California (รัฐ California เท่านั้น ไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรใดก็ตาม):

ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนรัฐบาลกลาง Kaplan International จึงยึดปฏิบัติดังต่อไปนี้: (a) สถาบันจะคืนเงิน 100% ของยอดที่ชำระแก่สถาบัน โดยหักเงินมัดจำที่เหมาะสมหรือค่าสมัคร รวมยอดไม่เกิน USD250 ในกรณีที่แจ้งการยกเลิกภายใน session แรกที่มีการเข้าเรียน หรือภายใน 7 วันหลังลงทะเบียน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลัง (b) สถาบันจะชำระหรือคืนเงินเครดิตภายใน 45 วันหลังจากวันยกเลิก หรือวันบอกเลิกของนักศึกษา (c) สถาบันจะคืนเงินตามอัตราส่วนจากยอดเงินที่ได้ชำระให้กับสถาบันแล้ว ให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลกลาง ในกรณีที่เข้าชั้นเรียนไปแล้ว 60% หรือน้อยกว่า

นิวซีแลนด์:
เงื่อนไขเดียวกันสำหรับการบอกเลิก และการยกเลิกหลักสูตร โปรดดูที่นโยบายการยกเลิกหลักสูตรด้านบน ในทุกกรณีที่นักศึกษาบอกเลิกหลักสูตร หน่วยงานด้านคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งให้ทราบ

2. ที่พัก

สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์: นักศึกษาต้องแจ้งก่อน 4 สัปดาห์ (2 สัปดาห์ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) (หรือ 8 สัปดาห์สำหรับแพคเกจที่พักลดราคา) โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียน นักศึกษาจะได้รับเงินคืน ของในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ หักด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่ต้องแจ้งล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง การคืนเงินจะคำนวณจากจำนวนสัปดาห์ที่จองที่พักไว้ทั้งหมด รวมถึงระยะเวลาที่ขยายออกไปด้วย ในการคำนวณเงินคืน ค่าที่พักที่ได้รับส่วนลดในอัตราเหมาในสัปดาห์ที่ใช้ไปแล้วจะถูกนำมาคิดคำนวณในอัตรารายสัปดาห์ตามราคาเต็ม สำหรับ การบอกเลิกที่กระทำหลังจากที่เปิดเรียนไปได้เกิน 50% (60% สำหรับนักเรียนที่เรียนในรัฐ California) แล้วจะไม่มีการคืนเงิน ยกเว้นในแคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ทางเลือกด้านที่พักบางประเภท อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจอง

เรื่องทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของน่วยงานราชการ หรือรัฐบาล (ท้องถิ่นหรือระดับประเทศ) ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนี้เมื่อท่านสมัครเรียนในหลักสูตร ข้อพิพาท คำเรียกร้อง หรือเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันภายในประเทศที่ท่านไปเรียน ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ Kaplan อ้างอิงถึงโรงเรียนทุกแห่งในกลุ่มโรงเรียน Kaplan International English

หากท่านสมัครเข้าเรียนต่อกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้สำหรับการเรียนกับ Kaplan เท่านั้น

ข้อตกลงผู้ใช้งานเว็บไซต์

ทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีกรรมสิทธิ์และดำเนินงานโดย Aspect Education UK Ltd. (บริษัทหมายเลข 4053877 จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร หมายเลข VAT: 152088224) ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 2F, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, London, W14 8HQ

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Kaplan ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Kaplan, Inc. โปรดทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการแสดงว่าคุณยินยอมที่จะผูกผันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การปกป้องข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

กรรมสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเนื้อหาสาระต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (ตลอดจนการจัดองค์ประกอบและโครงสร้างของเว็บไซต์นี้) พร้อมกับโค้ดซอฟต์แวร์พื้นฐานเป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยตรงหรือของผู้ออกใบอนุญาตของเรา หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณจะต้องไม่คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย หรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้หรือโค้ดซอฟต์แวร์พื้นฐาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน อย่างไรก็ตามเนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจถูกดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกเพื่อการใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่บังคับใช้ทั้งหมดภายในสหราชอาณาจักร หรือเขตอำนาจศาลอื่นที่ที่คุณกำลังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ปิดประกาศ ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ที่จะหรืออาจจะเป็นอันตราย อนาจาร ทำลายชื่อเสียง หรือผิดกฎหมาย ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่จะทำให้หรืออาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ทำการจองที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นเท็จ หรือหลอกลวง ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมใช้ประจำ หรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อขัดขวางหรือพยายามเข้ามาแทรกแซงการดำเนินการหรือฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยตนเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอัปโหลดหรือการทำให้ไฟล์ที่มีอยู่มีข้อมูลเสียหายหรือมีไวรัสผ่านทุกวิถีทาง ไม่ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือรบกวนลักษณะภายนอก "ที่ปรากฏ" ของเว็บไซต์นี้ หรือโค้ดซอฟต์แวร์พื้นฐาน ไม่กระทำการใดๆ ที่สร้างโหลดที่มีขนาดใหญ่อย่างไม่เป็นสัดส่วนและไม่สมเหตุสมผลบนเว็บไซต์นี้หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาหรือพยายามดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงเครือข่ายของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทุกวิถีทาง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีการอ้างอิงถึงคุณ และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ หากเราเชื่อ (ภายใต้ดุลยพินิจของเรา) ว่าคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิ์อื่นๆ ของเรา (ไม่ว่าตามกฎหมายหรืออย่างอื่นใด)

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

เราอาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาสาระอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือยุติเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และการแก้ไขนั้นๆ จะมีผลในทันทีที่มีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนแล้วบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น หากคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ เราไม่ให้การรับรองเว็บไซต์เหล่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อยู่ในนั้นหรือสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากเราแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการเพิกถอนการยินยอมของเราที่มีให้กับลิงค์ใดลิงค์หนึ่งได้ทุกเมื่อ ซึ่งในความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียวของเราเห็นว่าเป็นลิงค์ที่ไม่เหมาะสมหรืออาจทำให้เกิดการขัดแย้ง

การจำกัดความรับผิดชอบ 

ไม่มีกรณีใดที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายในกรณีพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในนั้น รวมถึงการสูญเสียกำไรและสิ่งต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการพินิจพิเคราะห์ของคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นไปตามการละเมิดสัญญา การละเมิดสิทธิ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อสินค้า หรืออื่นใดก็ตาม ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้ว

ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือต่อการบิดเบือนข้อเท็จจริง

การปฏิเสธการรับประกัน

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทุกประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บริการ และเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล บริการ และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดจะมีให้ "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชย ปกป้อง และชดใช้ค่าเสียหายแทนเราจากความรับผิด การสูญเสีย ข้อเรียกร้อง และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้กล่าวถึงการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเท่านั้น และจะมีการบังคับใช้เงื่อนไขแยกต่างหากกับการจองแบบออนไลน์ คุณสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองออนไลน์ของเราได้ที่ด้านบน: ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมดที่คุณตกลงกับเรา ซึ่งเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ โดยไม่รวมถึงการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาอื่นๆ (รวมถึงข้อความใดๆ ในโบรชัวร์หรือเอกสารส่งเสริมการขายที่เราเผยแพร่)

Kaplan ไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้นต่อความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน หรือการปราศจากไวรัสของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ หรือต่อความพร้อมของเว็บไซต์ดาวน์โหลดหากมี

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจากส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ หรือผ่านทางลิงค์ที่เว็บไซต์นี้ชี้ไป จะถูกดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้โดยที่คุณต้องรับความเสี่ยงเองทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงเนื้อหาสาระใดก็ตามที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นี้ และการดำเนินการของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ ตีความ และแปลความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์ และคุณตกลงที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลแบบไม่ผูกขาดของศาลอังกฤษ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีในศาลของประเทศที่คุณพำนักอยู่

คำว่า "พันธมิตร" และ "หุ้นส่วน" ที่ใช้ในทั่วทั้งเว็บไซต์นี้ ถูกนำมาใช้เพื่อกล่าวถึงการทำการตลาดแต่ละอย่างหรือข้อตกลงความร่วมมือ และไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ใดๆ ที่มีผลทางกฎหมายหรือภาษี ดังนั้น Kaplan จึงไม่สามารถรับผิดต่อการดำเนินงานขององค์กรพันธมิตรเหล่านี้ได้

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

 

Contents

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111