คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้จากโรคระบาดครั้งนี้ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 นั้นเป็นเชื้อไวรัสที่ได้แพร่กระจายไปรอบโลกและสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากรอบโลก มากไปกว่านั้นวิกฤตครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้คนเป็นอย่างมาก...

และด้วยเหตุสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวระดับโลก ซึ่ง WHO หรือ World Health Organization ได้ออกมาให้ข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับช่าวสารอื่นๆที่ตามมานั้นส่วนมากนั้นเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษก่อน ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ การอัพเดท และการเรียนรู้ข่าวสารต่างๆจากสื่อต่างประเทศ

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เพื่อสามารถทำความเข้าใจกับเหตุการณ์

 

คำที่ควรรู้ที่มา คำแรกเลยคือ COVID-19 โดยแต่แรกนั้น coronavirus ไม่ได้รับการระบุอย่างให้ใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการ จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทางองค์การอนามัยโลก หรือที่รู้จักกันว่า WHO ได้ให้ใช้ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ COVID-19 ให้เป็นชื่อเรียกโรคระบาดครั้งนี้

 • COVID-19 คือ Acronym แปลว่า คำย่อที่เกิดจากการนำเอาอักษรย่อของชื่อเฉพาะหรือวลีมารวมกัน ส่วนประกอบของคำย่อเหล่านี้อาจเป็นอักษรแต่ละตัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำ

 

COVID-19 นั้นจึงย่อมาจาก :

"CO" หมายถึง corona 

"VI" สำหรับ virus

"D" สำหรับ disease และ

หมายเลข 19 หมายถึงปี (2019) ที่เกิดการระบาด

 

 • Quarantine คำนี้น้องๆน่าจะได้เห็นกันมากมายในข่าวต่างประเทศ ซึ่งคำนี้มีความหมายว่า การกักตัว หรือ กักบริเวณ

 

 • Epidemic คือ การระบาดที่แพร่กระจายกว้างขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์

 

 • Pandemic คำนี่ได้ถูกประกาศหลังจากที่โรคระบาดครั้งนี้มีภาวะที่แย่ลง โดยถูกประกาศโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งคำนี้มีไม่ได้หมายความว่าโรคนั้นรุนแรงหรือมีผลต่อชีวิตขึ้นแต่หมายถึงการแพร่ระบาดของโรค ภาวะระบาดใหญ่หมายถึงโรคมีการระบาดแพร่กระจายออกไปในหลายประเทศหรือหลายทวีป โดยทั่วไปจะมีผลต่อคนจำนวนมากว่า หรือ การที่มีการติดต่อระหว่างคนสู่คนกระจายไปหลายส่วนของโลก

 

 • Outbreak คำนี้จะเห็นได้บ่อยๆ ในพาดหัวข่าวต่างประเทศว่าเกิด Outbreak ขึ้น คำนี้มีความหมายว่า เหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นผิดปกติ ทั้งในกรณีโรคประจำถิ่น และกรณีพบผู้ป่วยในโรคอุบัติใหม่ 

 

 • Transmission คำนี้มีความหมายว่า การแพร่ของโรค ( ซึ่งการแพร่ของโรคนั้นจะมีหลายแบบ สามารถดูได้ในคำต่อไป)

 

 • Airborne Transmission คือกำรที่โรคสามารถแพร่กระจำยไปกบัฝอยละอองขนำดเล็กกวำ่ 5 ไมครอน ซึ่ง ดว้ยขนำดที่เล็ก ทำ ใหฝ้อยละอองที่มีเช้ือน้นักระจำยไปไดไ้กลในอำกาศ

 

 • Infectious Disease หมายถึง โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ

 

 • Prevent แปลว่า การป้องกัน

 

 • Social Distancing เราอาจจะเห็นคำว่า ‘Social Distancing’ ตามการรายงานข่าวหรือตามโซเชียลมีเดียผ่านตาอยู่บ่อย ๆ คำนี้นั้นมีหมายความว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้สามารถเข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การทำงานอยู่ที่บ้าน หรือเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ (ซึ่งตอนนี้ทาง Kaplan นั้นก็ได้ทำการย้ายการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แล้วเช่นกัน ผ่านโปรแกรม ZOOM สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ เพียงคลิกที่นี่)

 

Social distancing

 

 • WFH (เป็น Acronym อีกเช่นกัน) คำนี้ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำงาน และคำนี้นั้นย่อมาจาก Working From Home นั้นเอง หรือ การทำงานจากที่บ้าน หรือ ทำงานจากที่บ้าน ในยุคปัจจุบันมีความบริษัทต่างๆมีความยืดหยุ่นที่อนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ WFH จึงเป็นคำย่อที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเขียนข้อความไม่เป็นทางการเช่นใน อีเมล์ หรือ การเขียนลงในสื่อโซเชี่ยลต่างๆ

 

ติดต่อ Kaplan

 

เมื่อน้องๆ ได้รู้คำศัพท์และเข้าความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ น้องๆก็จะสามารถเข้าใจสถานการณ์และจับใจความบทความต่างๆได้มากขึ้น !!! ส่วนน้องๆคนไหนที่อยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำสามารถ คลิกที่ ลิ้งค์นี้เพื่อดูมาทดลองเรียน K+ Online Extra หรือทดลองฝึกภาษาอังกฤษกับเราฟรีๆกันได้เลย

แชร์
Related Posts