University Experience Year

Higher Education With Kaplan International

University Experience Year

Kaplan’s Academic Gap Year

Kaplan's University Experience Year

หลักสูตร Kaplan’s University Experience Year เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในสภาพแวดล้อมระดับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

หลักสูตร Kaplan’s University Experience Year จะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 32 สัปดาห์ และนักเรียนจะได้ใช้เวลาไปกับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ Advanced ในโรงเรียนสอนภาษาของ Kaplan และพัฒนาทักษะทางวิชาการผ่านการเรียนวิชาหน่วยกิตที่นักเรียนสนใจในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

หลังจากจบหลักสูตร University Experience Year แล้ว นักเรียนก็จะมีความพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้าง และทำเป้าหมายชีวิตของตัวเองให้สำเร็จในอนาคต

Kaplan's University Experience Year

ขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ไม่ยุ่งยาก

สำหรับหลักสูตร Kaplan's University Experience Year นักเรียนขอวีซ่าประเภท I-20 เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การเรียนรู้ผ่านการซึมซับ

การนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริงผ่านการเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนอเมริกันจะช่วยให้นักเรียนซึบซับภาษาได้เร็วขึ้นและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

การสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

นักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมและสามารถประสบความสำเร็จในการเขียนรายงานทางวิชาการ, การโต้วาที, และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

หน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้

นักเรียนสามรถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 3 - 6 หน่วยกิตในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาซึ่งหน่วยกิตที่เรียนสามารถนำไปประกอบการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้

มหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งในอเมริกา

เลือกเรียนในหลากหลายสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 3 แห่งเปิดสอน โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของ Kaplan

มหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

UC Berkeley
UC Santa Barbara
Pace University
George Washington University

ระยะเวลาเรียนในหลักสูตร

32 สัปดาห์

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน

หากนักเรียนมีทักษะทางภาษายังไม่ถึงระดับ Intermidiate ให้นักเรียนพิจารณาลงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนในภาคเรียนแรก

ภาคเรียนที่ 1

การเรียนภาษาอังกฤษและการปฐมนิเทศ

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ Intensive กับ Kaplan จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ Advanced และมีความมั่นใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เราพร้อมที่จะช่วยนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมและความช่วยเหลือต่างๆเช่น การพาทัวร์วิทยาเขต และการช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยพันธมิตรยอมรับผลคะแนนภาษาอังกฤษของเรา นักเรียนจะสมารถเริ่มเรียนได้โดยที่ไม่ต้องสอบหรือใช้คะแนน TOEFL ในการสมัคร

Break

ช่วงเวลาหยุดพักการเรียน 3 สัปดาห์

หลังจากเรียนภาษาอังกฤษ Intensive หนึ่งภาคเรียนนักเรียนก็จะมีทักษะภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดที่จะเริ่มเรียนมหาวิทยาลัย – เทียบได้กับการสอบ TOEFL 80 คะแนน

ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตร Advanced ของ Kaplan

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมายให้นักเรียนเลือกเรียนในภาคเรียนที่สอง เช่น หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL หรือ iGrad, และหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ เป็นต้น

หลักสูตรที่มีหน่วยกิต

ในภาคเรียนที่สอง นักเรียนจะต้องจัดสรรเวลาระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษระดับ Advanced กับ Kaplan และการเรียนในมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่นักเรียนเลือก

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากหลักสูตรของเรา

เราพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านตลอดหลักสูตร Kaplan's University Experience Year และให้ประสบการณ์ทางการศึกษาที่ดีที่สุดกับนักเรียนทุกคน

หลัหสูตร Kaplan University Experience Year

ภาคเรียนที่ 1

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ Intensive

ใน 1 สัปดาห์จะมีการเรียนทั้งหมด 26.25 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยการเรียนภาษาแบบ Intensive, การฝึกทักษะเฉพาะต่างๆและเรียนรู้เพิ่มเติมออนไลน์ผ่านระบบ K+ 

การปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศในระหว่างภาคการเรียนแรกประกอบด้วย การเดินทัวร์วิทยาเขตและเมืองที่นักเรียนเลือกเรียน และการสัมนากลุ่มเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนในประเทศอเมริกา

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

การแนะแนวตัวต่อตัวเพื่อช่วยเลือกวิชาหน่วยกิตและการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตร Advanced ของ Kaplan

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมายให้นักเรียนเลือกเรียนในภาคเรียนที่สอง ไม่ว่าจะเป็น การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, การเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL หรือ iGrad, และการเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ เป็นต้น

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการเรียนกับเรา ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือเกี่ยวคำศัพท์, วิชาหน่วยกิตที่นักเรียนเลือกเรียน, การเขียนเรียงความทางวิชาการ, การทำความเข้าในหัวข้อบรรยายต่างๆ และการทำโครงงาน เป็นต้น

ใบแสดงผลการเรียน

หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตร นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรของ Kaplan ที่นักเรียนสามารถใช้เป็นหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษแทนคะแนน TOEFL ในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราแล้ว นักเรียนยังจะได้รับใบแสดงผลการเรียนจำนวน 3-6 หน่วยกิต จากมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกอีกด้วย

* แต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย
บทเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 20 บท (15 ชั่วโมง)

พัฒนาทักษะด้านไวยกรณ์, การอ่านออกเสียง, การเขียนเรียงความที่มีความซับซ้อน และการใช้คำศัพท์เฉพาะทาง

บทเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางจำนวน 8 บท (6 ชั่วโมง)

กำจัดจุดอ่อนทางภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับการค้นหาความสนใจใหม่ๆ และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อพิชิตเป้าหมายทางการศึกษาที่นักเรียนต้องการ

7 บทเรียนในระบบ K+ (5.25 ชัวโมง)

ระบบการเรียน K+ Online และ K+ Online Extra จะช่วยให้มีโอกาสในการฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียน และได้รับคำแนะนำในการเรียนออนไลน์ทันที นอกจากนี้การเข้าร่วม K+ Learning Club ที่มีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าสังคมกับเพื่อนๆและฝึกภาษาอังกฤษไปในเวลาเดียวกัน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

ขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ไม่ยุ่งยาก

การเลือกเรียนกับเรา จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ยุ่งยาก นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยใช้ประกาศนียบัตรของ Kaplan แทนการใช้คะแนน TOEFL

ใบแสดงผลการเรียน

เมื่อนักเรียนสำเร็จหลักสูตร University Experience Year นักเรียนจะได้รับใบแสดงผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรและใบประกาศนียบัตรจาก Kaplan ใบแสดงผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยเป็นเอกสารบันทึกการเข้าห้องเรียน ผลการเรียน และจำนวนชั่วโมงหน่วยกิต หากนักเรียนมีแผนที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือแคนาดา นักเรียนสามารถใช้ใบแสดงผลการเรียนในการสมัครเข้าเรียนและโอนหน่วยกิตเข้าในหลักสูตรปริญญาที่นักเรียนเลือกได้

ข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรที่มีหน่วยกิตจะมีค่าธรรมเนียมระหว่าง $ 281 - $ 1,690 ต่อหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนอื่น ตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย
 

คำถามที่พบบ่อย

ได้ เรามีบริการ University Placement Service หรือ UPS ที่จะช่วยนักเรียนค้นหาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน และเราพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือก  นักเรียนจะได้รับ Condition Letter of Acceptance ซึ่งเป็นจดหมายตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข โปรแกรมต่างๆของเราจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

นักเรียนที่มีวีซ่า F1 ไม่จำเป็นต้องกลับประเทศในช่วงที่รอเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลังจากจบหลักสูตร University Experience Year แล้ว หาก:

  • นักเรียนได้ทำเรื่องโอน I-20 ภายใน 60 วันหลังจากจบหลังสูตร University Experience Year แล้ว
  • วันที่นักเรียนเรียนจบหลักสูตร University Experience Year และวันที่นักเรียนลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 5 เดือน

ในหนึ่งวิชามี 3 หน่วยกิต และสองวิชามี 6 หน่วยกิต นักเรียนสามารถเลือกจำนวนวิชาที่จะลงเรียนได้ หน่วยกิตทั้งหมดสามารถโอนได้

นักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL เพื่อเรียนในหลักสูตร Kaplan's University Experience Year และหากนักเรียนอยากเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลังจบหลักสูตรแล้วก็มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรมากมายภายใต้ University Placement Service ของ Kaplan ที่ยอมรับประกาศนียบัตรของเราแทนคะแนนสอบ TOEFL

โดยทั่วไปการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย UPS จะต้องใช้คะแนน TOEFL

เรามั่นใจว่านักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นในทุกๆ 10 สัปดาห์ หากนักเรียนตั้งใจเรียนและเข้าเรียนตามที่กำหนดแต่ยังสอบได้คะแนน TOEFL ไม่ถึง 80 คะแนน นักเรียนสามารถเพิ่มได้อีก 4 สัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ* หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราได้ เราจะช่วยนักเรียนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาในส่วนที่นักเรียนยังขาดผ่านบริการเสริมภายใต้หลักสูตร University Experience Year และให้คำปรึกษานักเรียนตัวต่อตัว เพื่อช่วยนักเรียนให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่นักเรียนต้องการ

* สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://www.kaplaninternational.com/th/terms-and-conditions

ไม่ การชำระสำหรับหลักสูตรที่มีหน่วยกิตจะต้องจ่ายโดยตรงให้กับมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเริ่มเรียนในภาคเรียนที่สอง ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย หลักสูตร และจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนเลือก

ติดต่อเราตอนนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับการติดต่อกลับจากเราภายใน 48 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

1 - คอร์สเรียนและประเทศที่สนใจ (ถ้าทราบ)
2 - ข้อมูลนักเรียน

ฉันยืนยันว่าฉันอายุเกิน 16 ปี