Informacje o wizach do Irlandii

Osoby pragnące wyjechać na kurs językowy do Irlandii muszą posiadać ważną wizę i są odpowiedzialne za jej wyrobienie. Oddajemy do Twojej dyspozycji wszystkie istotne informacje na temat wymagań wizowych i procesu składania wniosku na kursy w Irlandii.

Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, dlatego prosimy o zapoznanie się z naszymi odpowiedziami poniżej. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z naszym doradcą.

W skrócie: osoby z UE/EOG (i niektórych wybranych krajów) nie potrzebują wizy studenckiej, aby studiować w Irlandii. Osoby z innych krajów będą potrzebować wizy.

 

Przed przyjazdem do Irlandii

Jestem uczniem spoza EOG na długoterminowym kursie. Czy muszę przystąpić do egzaminu zewnętrznego?

Jako uczeń spoza EOG na kursie długoterminowym (25 tygodni lub dłużej) musisz przystąpić do egzaminu zewnętrznego. Polecimy Ci odpowiedni egzamin (IELTS, FCE lub CAE) w oparciu o Twój poziom i pomożemy Ci zarejestrować się na egzamin w lokalnym zewnętrznym centrum egzaminacyjnym. Opłaty egzaminacyjne należy uiścić w momencie rezerwacji (200 EUR).

Szkoła Kaplan International Languages zachowa kopię Twoich wyników testu, aby w razie potrzeby udostępnić ją władzom imigracyjnym na żądanie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące egzaminu, skontaktuj się z naszym koordynatorem ds. egzaminów w recepcji.

Jako członek Marketing English w Irlandii, Kaplan International English gwarantuje, że wszyscy uczniowie będą mogli ukończyć kursy, na które się zapisali.

Sprawdź zasady dotyczące uczestnictwa w kursach Kaplan

Sprawdź zasady Kaplan dotyczące egzaminów zewnętrznych

Czy potrzebuję wizy, aby uczyć się w Irlandii?

Osoby z UE/EOG nie potrzebują wizy studenckiej, aby uczyć się w Irlandii.

Sprawdź tę listę, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz wizy: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/visa-required-countries 

Jeśli chcesz uczyć się w Irlandii krócej niż trzy miesiące, powinieneś złożyć wniosek o wizę typu C. Jeśli Twój kurs będzie trwać dłużej niż trzy miesiące, powinieneś złożyć wniosek o wizę typu D.

Osoby, które nie potrzebują wizy do Irlandii (to znaczy obywatele UE/EOG lub kraju wymienionego powyżej) nie muszą ubiegać się o wizę studencką przed podróżą, ale powinny mieć na granicy wszystkie dokumenty związane ze swoim kursem, czyli list potwierdzający przyjęcie na kurs i pokwitowanie oraz dowód odpowiedniego ubezpieczenia medycznego. Dokumentację tę trzeba będzie następnie okazać w Narodowym Biurze Imigracyjnym Garda (GNIB - Garda National Immigration Bureau), przy odbiorze wizy.

Jak złożyć wniosek o wizę studencką przed przyjazdem do Irlandii?

Od 2008 r. wnioski o wizę można składać online (dotyczy wybranych krajów) pod adresem: https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx. Ta strona internetowa zawiera również obszerny przewodnik dot. wypełniania wniosku wizowego w języku angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, rosyjskim, tureckim i urdu.

W odniesieniu do pozostałych krajów, formularz wniosku można pobrać klikając poniższy link: New Visa Application Form i wysłać go po wypełnieniu do ambasady irlandzkiej lub konsulatu.

Jeśli w Twoim kraju nie ma ambasady ani konsulatu Irlandii, wyślij swój wniosek wizowy do najbliższej ambasady lub konsulatu Irlandii lub do biura wizowego pod adres: Visa Office, Irish Naturalization and Immigration Service, 13-14 Burgh Quay, Dublin 2.

Jak wygląda proces ubiegania się o wizę?

Poniższe informacje określają, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wizę. Prosimy o uważne przeczytanie.

Formularz wniosku należy złożyć wraz z WSZYSTKIMI dokumentami uzupełniającymi. Wymagane są oryginały dokumentów wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język ANGIELSKI. Wszystkie dokumenty muszą być czytelne. Urzędnik wizowy będzie musiał w łatwy sposób zidentyfikować, czym są i do kogo się odnoszą.

Od 14 lipca 2008 r. wszystkie wnioski o wizę studencką powinny zawierać potwierdzenie elektronicznego przelewu wykonanego przez wnioskodawcę na konto szkoły, zawierające dane dotyczące beneficjenta, adres, numer konta bankowego i te same dane dotyczące nadawcy (GNIB informuje, że w przypadku odmowy wydania wizy opłata zostanie zwrócona).

Wszelkie niepodpisane deklaracje, fałszywe informacje lub dokumentacje, spowodują odrzucenie Twojego wniosku i żadne odwołania nie będą akceptowane.

Na Tobie, czyli wnioskodawcy, spoczywa obowiązek zapewnienia urzędnika wizowego, że wiza powinna zostać przyznana.

Przyznanie wizy studenckiej nie uprawnia żadnej bliskiej Ci osoby (spokrewnionej lub nie) do dołączenia do Ciebie lub odwiedzenia Cię w Irlandii.

Ubiegając się o wizę studencką musisz być w stanie wykazać, że:

 1. Jesteś zapisany na kurs finansowany ze środków prywatnych, obejmujący min. 15 godzin zajęć dziennych w tygodniu
 2. Wpłaciłeś pełne czesne na konto szkoły
 3. Masz natychmiastowy dostęp do co najmniej 7000 EUR. Jest to szacunkowy koszt utrzymania studenta w Irlandii przez jeden rok akademicki.
 4. Musisz również wykazać, że Ty lub Twój sponsor macie dostęp do kwoty co najmniej 7 000 EUR na każdy kolejny rok nauki (oprócz opłat za kurs).
 5. Masz prywatne ubezpieczenie medyczne.
 6. Możesz wyjaśnić wszelkie luki w swojej historii edukacyjnej.
 7. Zamierzasz powrócić do kraju stałego zamieszkania po ukończeniu nauki w Irlandii.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie, co może stanowić dowód na spełnienie powyższych wymagań. Prosimy o uważne przeczytanie tych informacji i przesłanie WSZYSTKICH dokumentów wraz z wnioskiem. Ważne jest, aby były to oryginalne, czytelne dokumenty wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język angielski.

Powinno być jasne, co to za dokumenty i do kogo się odnoszą.

Jakich dowodów potrzebuję do złożenia wniosku?

Dowód dot. kursu

 1. List akceptacyjny ze szkoły, potwierdzający, że zostałeś przyjęty i zapisany na kurs w pełnym wymiarze godzin - min. 15 godzin zajęć tygodniowo (w systemie dziennym).
 2. List ten powinien określać kurs, na którym będziesz się uczyć.
 3. Powinien również określać wysokość opłaty za ten kurs oraz potwierdzenie, że kwota ta została uiszczona.
 4. Jeśli szkoła wykupiła ubezpieczenie medyczne w Twoim imieniu, informacje na ten temat również muszą być zawarte w liście akceptacyjnym.

UWAGA: Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wniosków wizowych, Departament Sprawiedliwości, Równości i Reformy Prawnej (Department of Justice, Equality and Law Reform) bierze pod uwagę informacje odnośnie szkoły (m.in. informacje odnośnie prowadzonych kursów). ​​​​Szkoły języka angielskiego spełniają kryteria uznane przez ACELS (akredytacja i koordynacja usług językowych) przy Departamencie Edukacji i Nauki (Department of Education and Science).

Zapoznaj się z listą kursów uznanych przez Departament Edukacji i Nauki: www.education.ie.

Dowód dot. finansów

Musisz wykazać, że masz wystarczające środki na utrzymanie się w Irlandii bez uciekania się do funduszy publicznych lub polegania na pracy dorywczej.

 1. Jeśli jesteś sponsorowany przez inną osobę lub osoby, musisz podać dane każdej z tych osób i podać szczegóły dot. jej relacji z Tobą. Wszystkie dostarczone dowody muszą być w jasny sposób identyfikowalne (musi być jasne, do kogo się odnoszą)
 2. W jasny sposób podaj szczegóły dotyczące wsparcia finansowego, jakiego będą Ci udzielać na czas Twojego pobytu w Irlandii
 3. Konto bankowe tej osoby/tych osób musi wykazywać dobrą historię kredytową przez co najmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku
 4. Ponieważ będziesz musiał mieć do dyspozycji minimum 7000 EUR w pierwszym roku nauki, Twój sponsor będzie musiał wykazać, że ma wystarczająco środków finansowych, aby Cię wesprzeć ORAZ aby utrzymać siebie i innych członków rodziny
 5. Wszelkie wpłaty dokonane z góry w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku muszą być w pełni wyjaśnione wraz z dostarczeniem dowodów potwierdzających
 6. Na przykład - jeśli wpłata taka pochodzi z przychodów ze sprzedaży nieruchomości lub z realizacji książeczki oszczędnościowej, rachunków depozytowych o stałym oprocentowaniu lub z innych podobnych źródeł, należy przedstawić na to wyraźne dowody
 7. W przypadku braku dowodów Twój wniosek zostanie odrzucony
 8. Musisz również wykazać, że Ty lub Twój sponsor będziecie mieli łatwy dostęp do kwoty co najmniej 7 000 EUR za każdy kolejny rok nauki, oprócz opłat za kurs za każdy z tych lat
 9. Akceptowalny dowód będzie zawierał list od pracodawcy sponsora potwierdzający szczegóły zatrudnienia oraz 4 ostatnie odcinki wypłat. List ten powinien zawierać dane kontaktowe pracodawcy, w tym imię i nazwisko, adres i numer telefonu (stacjonarny, nie komórkowy)
 10. Jeśli Twój sponsor prowadzi działalność gospodarczą, należy przedstawić na to dowód, taki jak zaświadczenie o rejestracji wydane przez władze w Twoim kraju
 11. Cała dokumentacja finansowa powinna jasno wskazywać, czym jest i kogo dotyczy
 12. Wszystkie wyciągi bankowe powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres posiadacza rachunku oraz numer rachunku
 13. Powinny również zawierać pełne dane teleadresowe banku – imię i nazwisko, pełny adres oddziału, w którym prowadzone jest konto, numer telefonu (stacjonarny, nie komórkowy), adres e-mail i adres strony internetowej (jeśli jest dostępny)
 14. Jeżeli informacje te nie są zwykle dostępne na wyciągu bankowym, należy dołączyć oficjalne pismo z banku, zawierające te dane. W przypadku złożenia wyciągu bankowego lub pisma z banku zawierającego tylko numer telefonu komórkowego, numer skrzynki pocztowej jako adres lub adres e-mail Yahoo, Hotmail itp., nie będzie to traktowane jako dowód poświadczenia środków finansowych i może podważyć kwestię wiarygodności całego wniosku.
 15. Wyciąg powinien obejmować okres sześciu miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i wykazywać wszystkie transakcje, które miały miejsce w tym czasie
 16. Odręczne wpisy lub dane na wyciągach bankowych nie będą akceptowane
 17. Wszelkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski

Dowód dot. ubezpieczenia medycznego

 1. Wymagane jest prywatne ubezpieczenie medyczne
 2. Twoja szkoła może zorganizować je w Twoim imieniu. Jeśli tak jest, szczegółowe informacje na ten temat muszą być zawarte w liście akceptacyjnym ze szkoły.
 3. Jeśli nie jest organizowane przez szkołę, musisz je zorganizować samodzielnie i dołączyć dowód do wniosku

Historia edukacji i zatrudnienia

 1. We wniosku należy podać pełne dane dotyczące odbytej edukacji
 2. Musisz podać wszystkie uzyskane wyniki egzaminów oraz dyplomy dot. kwalifikacji
 3. Musisz podać informacje wyjaśniające odnośnie wszelkich luk między ostatnim okresem nauki w pełnym wymiarze godzin a złożeniem wniosku o kurs w Irlandii
 4. Jeśli jakakolwiek luka w wykształceniu była wypełniona okresami zatrudnienia, musisz podać pełne szczegóły swojej historii zatrudnienia
 5. Jeśli Twoja historia zatrudnienia lub wykształcenie nie mają oczywistego związku z kierunkiem, który wybrałeś do studiowania w Irlandii, musisz podać pełne wyjaśnienie, dlaczego zdecydowałeś się na zmianę kierunku kariery.

Historia imigracyjna

 1. Musisz podać pełne szczegóły wszystkich wniosków wizowych, które złożyłeś odnośnie dowolnego kraju, w tym Irlandii
 2. Jeśli kiedykolwiek odmówiono Ci wydania wizy do jakiegokolwiek kraju, musisz złożyć oryginał pisma odmowy wydanego przez władze tego państwa
 3. Jeśli kiedykolwiek byłeś w Irlandii, legalnie lub nielegalnie, musisz podać tutaj szczegóły odnośnie tego pobytu
 4. Nieujawnienie któregokolwiek z powyższych danych spowoduje odrzucenie aktualnego wniosku

Paszport

 1. Paszport musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od przewidywanego zakończenia nauki w Irlandii
 2. Jeśli posiadasz wcześniejszy paszport, powinieneś go również dołączyć do wniosku

Decyzje

 1. Czas rozpatrywania wniosków o wizę studencką różni się w zależności od liczby złożonych wniosków i czasu, jaki zajmuje, aby wniosek dotarł do sekcji wizowej w Dublinie z ambasady, w której został złożony
 2. Wniosek o wizę należy złożyć odpowiednio wcześnie; zalecany minimalny okres to 8 tygodni przed wyjazdem
 3. Dział wiz dołoży wszelkich starań, aby Twój wniosek został rozpatrzony jak najszybciej
 4. Decyzje odnośnie wiz są publikowane co tydzień na stronie internetowej – Visa Decisions. Możesz sprawdzić decyzję w sprawie swojej wizy, wpisując numer referencyjny, który otrzymałeś po złożeniu wniosku.

Prawo do odwołania się

 1. W przypadku odmowy wydania wizy możesz odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 miesięcy
 2. Odwołanie należy przesłać na piśmie na adres:

  The Visa Appeals Officer, 

  Department of Justice, Equality and Law Reform, 

  13-14 Burgh Quay, 

  Dublin 2.
 3. Jeśli złożyłeś wniosek do urzędu wizowego w Pekinie, Moskwie lub New Delhi, powinieneś złożyć odwołanie w odpowiednim urzędzie
 4. Twoje odwołanie powinno w pełni odnosić się do wszystkich powodów, dla których wniosek został odrzucony. Wszelkie dodatkowe dokumenty potwierdzające należy złożyć wraz z odwołaniem do rozpatrzenia.
 5. W odwołaniu należy podać numer referencyjny wizy, a także imię i nazwisko oraz narodowość
 6. Odwołanie od decyzji o odmowie wydania wizy jest bezpłatne
 7. Odwołanie nie będzie możliwe, jeśli okaże się, że podałeś fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje w jakiejkolwiek części wniosku lub złożyłeś sfałszowaną dokumentację.

Po przyjeździe do Irlandii

Jestem uczniem spoza EOG na długoterminowym kursie. Czy muszę przystąpić do egzaminu zewnętrznego?

Jako uczeń spoza EOG na kursie długoterminowym (25 tygodni lub dłużej) musisz przystąpić do egzaminu zewnętrznego. Polecimy Ci odpowiedni egzamin (IELTS, FCE lub CAE) w oparciu o Twój poziom i pomożemy Ci zarejestrować się na egzamin w lokalnym zewnętrznym centrum egzaminacyjnym. Opłaty egzaminacyjne należy uiścić w momencie rezerwacji (200 EUR).

Szkoła Kaplan International Languages zachowa kopię Twoich wyników testu, aby w razie potrzeby udostępnić ją władzom imigracyjnym na żądanie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące egzaminu, skontaktuj się z naszym koordynatorem ds. egzaminów w recepcji.

Jako członek Marketing English w Irlandii, Kaplan International English gwarantuje, że wszyscy uczniowie będą mogli ukończyć kursy, na które się zapisali.

Sprawdź zasady dotyczące uczestnictwa w kursach Kaplan

Sprawdź zasady Kaplan dotyczące egzaminów zewnętrznych

 

Jakich dokumentów potrzebuję na przyjazd?

Osoby wymagające wizy (sprawdź listę: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/visa-required-countries )

Jeśli Twój wniosek o wizę został zatwierdzony, ambasada, do której składałeś wniosek, umieści wizę w Twoim paszporcie.

Daty podane w wizie wskazują okres, w którym możesz starać się przekroczyć granicę Irlandii.

Ważne jest, aby pamiętać, że wiza jest tylko formą zezwolenia wystawioną przed wjazdem do kraju i nie gwarantuje, że będziesz mógł wjechać lub pozostać w tym kraju.

Urzędnicy imigracyjni na granicy mają prawo przesłuchać każdą osobę. Jeżeli nie są usatysfakcjonowani co do wiarygodności jakiejkolwiek osoby lub powodów, dla których chce ona wjechać do państwa, mają prawo odmówić wjazdu każdej takiej osobie, pomimo posiadania przez nią ważnej wizy.

Zaleca się, abyś miał przy sobie dokumentację uzupełniającą związaną ze swoim kursem, gotową do okazania urzędnikowi imigracyjnemu na granicy, w tym dowód ubezpieczenia medycznego.

Osoby nie wymagające wizy:

Urzędnik imigracyjny na granicy podbije Twój paszport i wpisze datę w miejscu stempla.

Musisz osobiście udać się do urzędu (registration office) przed tą datą, aby:

 • Złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt tutaj, tj. na naukę
 • Zarejestrować swoje dane w dziale imigracyjnym

Po przyjeździe uczniowie powinni mieć przy sobie całą dokumentację dotyczącą swojego kursu, w tym: list ze szkoły i szczegóły dot. zakwaterowania, dowód ubezpieczenia medycznego i dowód dot. środków finansowych.

Czy mogę pracować podczas mojej nauki w Irlandii?

Obywatele z krajów spoza UE / EOG (tj. 27 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), którzy są zarejestrowani jako uczniowie w pełnym wymiarze godzin (full-time students) w Garda Síochána, mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin w Irlandii (maksymalnie 20 godzin tygodniowo oraz w pełnym wymiarze godzin w określonych okresach wakacyjnych). Okresy wakacyjne to: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień oraz 15 grudnia - 15 stycznia.

Praca dorywcza jest zdefiniowana jako maksymalnie 20 godzin pracy w niepełnym wymiarze godzin (part time) tygodniowo lub w pełnym wymiarze godzin (full time) podczas okresów wakacji szkolnych. Praca nie powinna kolidować z uczestnictwem w kursie, ponieważ nieprzedstawienie dowodu na zadowalający wynik frekwencji będzie skutkować odmową przedłużenia Twojej zgody na pozostanie w kraju.

Prawo do pracy dorywczej wygasa po ukończeniu kursu.

Pieczęć umieszczona w paszporcie przez GNIB wskaże, czy możesz podjąć pracę dorywczą

Jeśli będziesz mieć co do tego wątpliwości, skontaktuj się z GNIB, zanim przyjmiesz jakąkolwiek ofertę pracy.

Wszelkie naruszenia warunków wizowych spowodują zrewidowanie Twojej sprawy i ewentualne usunięcie z kraju.

Jak złożyć wniosek o przedłużenie wizy studenckiej?

Jeśli chcesz uczyć się w Irlandii krócej niż trzy miesiące, powinieneś złożyć wniosek o wizę typu C. Jeśli Twój kurs będzie trwać dłużej niż trzy miesiące, powinieneś złożyć wniosek o wizę typu D.

Należy pamiętać, że w Irlandii nie ma możliwości przedłużenia wizy typu C. Posiadacze wizy D muszą zarejestrować się w GNIB. Personel szkoły pomoże Ci umówić się na wizytę i doradzi w zakresie niezbędnej dokumentacji.

Na ile zajęć muszę uczęszczać?

Jako szkoła zaangażowana w Twój sukces bardzo poważnie traktujemy frekwencję wszystkich naszych uczniów. Oczekuje się, że uczniowie będą uczęszczać na 100% zajęć, minimalna frekwencja to 85%. GNIB i INIS wymagają, aby wszyscy uczniowie posiadający wizę chodzili na zajęcia. Uczniowie z frekwencją niższą niż 85% mogą mieć problemy z przedłużeniem wizy.

Jak zarejestrować się w GNIB, aby przedłużyć datę podaną na stemplu w paszporcie?

 

Wszyscy uczniowie muszą posiadać:

 • Swoje hasło
 • Listy/dokumenty szkolne (dostępne w recepcji)
 • Dowód posiadania prywatnego ubezpieczenia medycznego

Jeśli nie potrzebowałeś wizy, aby przyjechać do Irlandii, musisz również udowodnić, że po przyjeździe możesz utrzymać się finansowo. Zrobisz to wykazując, że masz bezpośredni dostęp do:

 • 3000 EUR, jeśli przyjechałeś na dłużej niż 6 miesięcy (patrz uwaga 4 poniżej)
 • 500 EUR miesięcznie lub 3000 EUR (łącznie), jeśli przyjechałeś na 6 miesięcy lub krócej

Aby spełnić te wymagania, zalecamy uczniom, aby mieli przy sobie przedpłaconą kartą debetową i wyciąg z saldem w euro lub aktualny wyciąg bankowy wystawiony na ich nazwisko z saldem w euro. Więcej informacji o wymaganiach finansowych znajdziesz tutaj tutaj.

Czy w trakcie kursu mogę wyjechać, a następnie ponownie wjechać do Irlandii?

Początkowa wiza będzie upoważniać do jednorazowego wjazdu do Irlandii.

Jeśli masz ważny powód, aby opuścić państwo na krótki okres, musisz złożyć wniosek o wizę ponownego wjazdu przed dokonaniem jakichkolwiek ustaleń.

Musisz być w stanie udowodnić, że będziesz kontynuować naukę po powrocie do Irlandii.

Przed wydaniem wizy na ponowny wjazd musisz być zarejestrowany w Narodowym Biurze Imigracyjnym Garda (Garda National Immigration Bureau).

Informacje o tym, jak i gdzie można ubiegać się o wizę ponownego wjazdu, dostępne są tutaj: Re-entry Visas.

Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby mieć odpowiednią wizę (w stosownych przypadkach) dla kraju, do którego zamierzasz podróżować.

UWAGA: Przed podróżą do Irlandii Północnej wizę należy uzyskać od władz Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna składa się z hrabstw Antrim, Armagh, Derry, Down, Fermanagh i Tyrone). 

Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą uczyć się w Irlandii?

Każda osoba, która chce uczyć się w Irlandii, musi być zapisana do prywatnej, płatnej szkoły lub do college'u.

Wymagania te dotyczą wszystkich uczniów.

Wymagana jest zgoda od obojga rodziców (jeśli dotyczy).

Przyznanie wizy osobie poniżej 18 roku życia w celu podjęcia nauki nie uprawnia żadnego innego członka rodziny do towarzyszenia mu w Irlandii lub dołączenia do niego.

We wniosku należy podać dane osoby sprawującej opiekę nad nieletnim.

Przy rozpatrywaniu takich wniosków zastosowanie będą miały postanowienia części IVB ustawy o dzieciach z 2001 roku (Children Act 2001).

Jeśli masz problemy z uzyskaniem wizy, alternatywą jest nauka angielskiego na kursach online Kaplan International.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację w swoim języku.

Skontaktuj się z doradcą