Regulamin

Jeśli chcesz zapoznać się z naszym regulaminem, polityką prywatności i innymi umowami, możesz przeczytać każdą z poniższych sekcji:

Proces aplikacji

1. Aplikacja

Podpisany formularz wraz z opłatą rejestracyjną oraz (jeśli dotyczy) opłatą za kuriera proszę przesłać przedstawicielowi Kaplan. Kursanci powyżej 18 roku życia (19 roku życia w przypadku osób uczących się w naszym ośrodku w Vancouver) muszą podpisać formularz rejestracyjny, potwierdzając, że zapoznały się z niniejszymi warunkami i zobowiązują się do ich przestrzegania. Rodzice lub opiekunowie prawni osób poniżej 18 roku życia (19 roku życia w przypadku osób uczących się w naszym ośrodku w Vancouver) muszą także przeczytać i podpisać ten formularz. 

Zawarcie umowy:

Podpisując umowę rejestracyjną i odsyłając formularz rejestracyjny, kursant zawiera wiążącą umowę z Kaplan. Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza oraz opłaty rejestracyjnej i o ile dostępny jest kurs i miejsce zakwaterowania wybrane przez kursanta, Kaplan wystawia potwierdzenie rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji powoduje powstanie wiążącego stosunku umownego opartego na niniejszych warunkach między kursantem a firmą Kaplan, którego realizacja zależy od dopełnienia przez kursanta wszystkich przepisów imigracyjnych. 

Prywatność naszych klientów jest dla nas ważna. Uwaga: zawierając umowę z naszą firmą, akceptujesz warunki opisane w naszych zasadach ochrony prywatności, dostępnych na stronie:

www.kaplaninternational.com/privacy-notice

• USA:

Kursanci rezerwujący kurs w Kalifornii: zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem przed podpisaniem umowy. Zachęcamy także do zapoznania się z informatorem na temat szkół, który kursanci powinni otrzymać przed podpisaniem umowy zgłoszeniowej. Link do tych dokumentów: www.kaplaninternational.com/privacy#toc-california-state-disclosures

Kaplan podlega prawom nałożonym przez różne jurysdykcje w zakresie prowadzenia działalności z podmiotami i krajami objętymi sankcjami. Naszą zasadą jest pełne przestrzeganie obowiązujących ograniczeń sankcji, w tym tych nałożonych przez USA, Wielką Brytanię i Unię Europejską. Chociaż nie zabrania się nam zawierania transakcji z osobami powiązanymi z krajem objętym sankcjami, musimy upewnić się, że żadna część transakcji nie będzie naruszać amerykańskich, brytyjskich lub unijnych przepisów dotyczących sankcji w ramach wszystkich określonych kontroli zgodności, w tym weryfikacji źródła finansowania i osób zapewniających takie finansowanie, zanim jakiekolwiek środki pieniężne lub usługi będą mogły być przedmiotem transakcji. 

2. Terminy płatności

Wszystkie opłaty za kurs należy uiścić w całości (o ile nie zaznaczono inaczej) nie później niż na 30 dni przed jego rozpoczęciem. Jeśli rezerwacja została złożona na krócej niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu, opłaty należy wnieść niezwłocznie. Kursant nie może rozpocząć kursu, jeśli nie wniósł całej opłaty. W określonych przypadkach może być wymagany depozyt. Depozyt taki podlega zwrotowi w okolicznościach dozwolonych przez naszą politykę zwrotów. Sprawdź „Zasady zwrotów” poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

• USA: w USA minimalna długość zapisów wynosi 1 tydzień, a maksymalna długość zapisów (wliczając wszelkie przerwy w nauce podczas pobytu w USA podczas nauki w szkole Kaplan) nie może przekroczyć 36 miesięcy. Jednorazowo nie można pobierać opłaty za więcej niż 52 tygodnie (12 miesięcy).  

3. Informacje wizowe

Wymagania wizowe ulegają zmianom, zatem obowiązkiem kursanta jest uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń podróżnych lub wiz oraz posiadanie ważnego paszportu i pozwolenia na pobyt na cały okres nauki. Kursant może zostać poproszony o uiszczenie całej opłaty przed wydaniem dokumentów wizowych, o których mowa poniżej. W przypadku kursantów poniżej 18 roku życia przed wydaniem wizy studenckiej wymagane będzie wypełnienie odpowiednich dokumentów przez rodzica lub opiekuna. Wizy nie są wymagane w odniesieniu do programów online.

• Wielka Brytania: Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, prześlemy Ci list ofertowy w celu wydania wizy wizytowej (Visit Visa - 6 miesięcy) lub krótkoterminowej wizy studenckiej (Short Term Study Visa - 11 miesięcy). Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/browse/visas-immigration. Należy pamiętać, że krótkoterminowa wiza studencka może być wykorzystana tylko w odniesieniu do kursu i szkoły oznaczonych w pierwotnym wniosku wizowym. Kursant nie może zmienić dostawcy podczas pobytu w Wielkiej Brytanii.

W styczniu 2021 r., po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, zostały wprowadzone nowe przepisy imigracyjne. Jednakże kursanci z UE nadal mogą wjeżdżać do Wielkiej Brytanii podlegając minimalnej kontroli granicznej, w ramach tzw. Visitor Route - na krótki pobyt lub naukę do 6 miesięcy. Aby uczyć się dłużej niż 6 miesięcy, kursanci z UE muszą złożyć wniosek o krótkoterminową wizę studencką (STSV).

• IRLANDIA: Do wniosku wizowego kursant dołącza przesłane przez nas zaproszenie.

• USA: Nasze szkoły posiadają zezwolenie federalne na przyjmowanie kursantów niebędących imigrantami. Po otrzymaniu zgłoszenia firma Kaplan zażąda potwierdzenia posiadania środków na opłacenie w pełnej wysokości kosztów kursu w USA, wymaganego do wystawienia Formularza I-20 „Certyfikat kwalifikowalności”.

• KANADA: Nasze szkoły mają status Designated Learning Institution (DLI) nadany przez urząd ds. obywatelstwa i imigracji (CIC). Do wniosku wizowego kursant dołącza przesłane przez nas zaproszenie, jeśli będzie to wymagane.

4. Opłata za kuriera

Usługa kurierska jest dostępna na życzenie po poniższych cenach:

- Wielka Brytania: 35 GBP

- Irlandia: 55 EUR

- Kanada: 80 CAD

- USA: 80 USD

5. Ubezpieczenie podróżne i zdrowotne

W większości szkół Kaplan ubezpieczenie podróżne i zdrowotne na cały okres trwania kursu jest wymagane niezależnie od długości kursu/rodzaju wizy. Firma Kaplan we współpracy z wieloma partnerami przygotowała spersonalizowany program ubezpieczenia zdrowotnego i podróżnego. Szczegółowych informacji na temat oferty ubezpieczeniowej udziela przedstawiciel Kaplan. Kursant odpowiada za rzeczy osobiste wnoszone na teren szkoły i w miejscu zakwaterowania oraz wykupienie ubezpieczenia na te rzeczy. Po przyjeździe należy przedstawić w szkole dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Kursant nie może rozpocząć kursu bez przedstawienia ważnego potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego. Wszyscy kursanci spoza UE uczący się w Irlandii muszą zarejestrować się w GNIB w ciągu 30 dni od przyjazdu.

6. Oświadczenie zdrowotne

W formularzu zgłoszeniowym kursanci muszą podać informacje dotyczące ewentualnych chorób fizycznych i psychicznych, alergii, niepełnosprawności i innych dolegliwości mogących utrudnić im ukończenie kursu, wpływać na stan zdrowia lub dobrostan pozostałych kursantów, gospodarzy lub personelu, wymagać nadzoru, leczenia czy pilnej pomocy podczas przebywania na kursie albo wymagać zorganizowania dostosowanego zakwaterowania.

Firma Kaplan zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia lub skasowania udziału kursanta w programie, jeśli jego dalsze uczestnictwo będzie stanowić zagrożenie dla jego bezpieczeństwa i zdrowia lub bezpieczeństwa i zdrowia innych kursantów oraz personelu, a także jeśli zdaniem Kaplan stan fizyczny lub psychiczny kursanta uniemożliwia ukończenie przez niego kursu lub czyni je nieprawdopodobnym. W takich okolicznościach decyzję o zwrocie opłat podejmuje Kaplan.

7. Czesne

Czesne obejmuje opłatę za zajęcia, spotkanie organizacyjne, korzystanie z sali komputerowej i Internetu w szkole, testy zgłoszeniowe i oceniające postępy w nauce oraz świadectwo ukończenia kursu. Firma Kaplan zastrzega sobie prawo do wstrzymania wystawienia świadectwa, jeśli kursant zalega z uiszczeniem czesnego albo jeśli niespełnione są inne wymagania.

8. Dodatkowe usługi

O ile nie zaznaczono inaczej na oficjalnej fakturze, opłaty nie uwzględniają żadnych usług dodatkowych (transfery, podróż, pranie, koszt połączeń telefonicznych, wycieczki, koszty medyczne, żywienie specjalne, opłaty egzaminacyjne, zmiana zakwaterowania i opłat rejestracyjnych).

9. Pokój dwuosobowy

Firma Kaplan może wymagać od kursanta rezerwacji pokoju jednoosobowego zamiast dwuosobowego.

10. Osoby poniżej 18 roku życia

Firma Kaplan oferuje kursy dla dorosłych (z wyjątkiem programów skierowanych specjalnie do młodych osób). W związku z tym kursanci w wieku 16–17 lat muszą mieć świadomość, że będą uczyć się z osobami powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie być może będą musiały uiścić opłatę wychowawczą, dostarczyć odpowiednie dokumenty, mieszkać w miejscu zatwierdzonym przez Kaplan, zarezerwować oferowaną przez Kaplan usługę transferu z lotniska i na lotnisko (obowiązkowe w Australii i Nowej Zelandii) oraz wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w kursach Angielski Ogólny oraz Angielski Wakacyjny w Australii i Nowej Zelandii. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia (19 roku życia w przypadku osób uczących się w Vancouver) muszą przed przyjazdem przedstawić podpisany formularz zgody na wyjazd nieletniego oraz – w Kanadzie – może zaistnieć konieczność przedstawienia notarialnie poświadczonej deklaracji opiekuna (Custodian Declaration).

• Wielka Brytania / Irlandia: Władze Wielkiej Brytanii i Irlandii wymagają, aby wszystkie osoby poniżej 18 roku życia złożyły formularz zrzeczenia się roszczeń oraz zgody na leczenie w nagłych przypadkach, który zostanie przesłany w chwili składania rezerwacji. Wszyscy kursanci poniżej 18 roku życia muszą mieć wykupione ubezpieczenie podróżne i zdrowotne obowiązujące przez cały czas trwania kursu. Po przyjeździe należy okazać w szkole dowód ubezpieczenia medycznego. Rodzice/opiekunowie uczniów poniżej 18 roku życia muszą podpisać formularze zgody i inne wymagane dokumenty przed przyjazdem nieletniego kursanta do Wielkiej Brytanii. Bez zadowalającego ubezpieczenia medycznego nie będzie można rozpocząć kursu.

Warunki uczestnictwa

1. Regulacje prawne

Stosunki prawne miedzy kursantem a firmą Kaplan regulują przepisy kraju, w którym mieści się dana szkoła.

2. Przyjazdy i wyjazdy

Zakwaterowanie rezerwuje się zawsze od soboty lub niedzieli przed rozpoczęciem kursu do soboty rano po zakończeniu kursu, o ile nie zaznaczono inaczej. Niepełny tydzień może być liczony jako 1 tydzień zakwaterowania. W przypadku większości kwater można się meldować od godziny 14:00, a należy się wymeldować do godziny10:00, chyba że obowiązują inne ustalenia w przypadku konkretnej kwatery. Kursanci przylatujący w godzinach 22:30 – 6:00 być może będą musieli zarezerwować sobie nocleg na pierwszą noc w hotelu ze względu na późny/wczesny przylot albo będą musieli uiścić opłatę za dodatkowy nocleg w miejscu zakwaterowania.

3. Spóźniony przyjazd, wakacje i nieobecności

Jeśli rozpoczniesz kurs z opóźnieniem lub będziesz mieć nieobecności w trakcie programu, dołożymy wszelkich starań, abyś był w stanie ukończyć pełny okres wykupionego kursu, ale nie zawsze można to zagwarantować; nie otrzymasz też zwrotu pieniędzy za okres swoich nieobecności. Nie można nadrobić okresu nieobecności, wydłużając kurs, chyba że wakacje zostały zatwierdzone przez Kaplan. Terminy przerw semestralnych w roku i semestrze akademickim są ustalane z góry i kursanci nie mogą ich zmieniać. Niezatwierdzone wakacje brane w innych terminach będą liczone jako nieobecność. W przypadku innych kursów udzielenie urlopu po rozpoczęciu kursu zależy od szkoły i przepisów wizowych i może się wiązać z naliczeniem opłaty za zmianę lub zaliczeniem tego okresu jako nieobecność, zależnie od lokalizacji. W Wielkiej Brytanii kursanci mają prawo do tygodniowych wakacji co 10 tygodni nauki. W przypadku uzasadnionych nieobecności w USA lub Kanadzie (np. urlop albo przerwa semestralna) po rozpoczęciu kursu, niewykorzystane tygodnie edukacyjne zostaną dodane na koniec kursu. W USA i Kanadzie, jeśli uczeń jest nieobecny przez 3 kolejne dni w szkole, skontaktujemy się z osobą wyznaczoną jako kontakt w nagłych wypadkach lub z przedstawicielem lub sponsorem ucznia,  w celu ustalenia jego bezpieczeństwa i dobrostanu; jeśli uczeń jest osobą niepełnoletnią, możemy również kontaktować się z władzami lokalnymi. Jeśli uczeń jest nieobecny przez 14 kolejnych dni bez wypowiedzenia, program zostanie zakończony. Obowiązują normalne warunki zwrotu kosztów w związku z rozwiązaniem umowy.

4. Opuszczone posiłki i zajęcia

Nie ma możliwości otrzymania zwrotu opłaty za posiłki lub zajęcia, które kursant opuścił ze względu na egzaminy, wycieczki, staże, dzień zapoznawczy lub inne zobowiązania nieuwzględnione w zwykłym grafiku.

5. Święta publiczne i dni ustawowo wolne od pracy

W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się, a większość szkół jest zamknięta. Wszystkie podane daty rozpoczęcia kursów przypadają w poniedziałek. Jeśli w poniedziałek wypada dzień ustawowo wolny od pracy, kursy rozpoczynają się we wtorek. Opłata za zajęcia wypadające w dni wolne od pracy nie będzie zwracana. Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy można znaleźć tutaj

6. Infrastruktura na kampusie

Kursanci uczęszczający do szkół Kaplan mieszczących się na terenie kampusu uniwersyteckiego lub college'u powinni wiedzieć, że infrastruktura na kampusie (np. sala gimnastyczna, stołówka) nie jest dostępna podczas dni wolnych. Więcej informacji można uzyskać w biurze rezerwacyjnym Kaplan.

7.Opłata za zmianę

Wszelkie zmiany wymagane przez ucznia należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem określonym poniżej:

Minimalne powiadomienie o zmianach przed rozpoczęciem programu (bez opłat):

- Wielka Brytania i Irlandia: z 4-tygodniowym wyprzedzeniem

- USA: z 4-tygodniowym wyprzedzeniem

Za zmiany zgłoszone po rozpoczęciu programu lub poza powyższymi okresami wyprzedzenia będą pobierane opłaty.

W przypadku zmiany lokalizacji szkoły, dat programu, zakwaterowania lub rodzaju programu:

- Wielka Brytania: 65 GBP

- Irlandia: 90 EUR

- USA: opłata w wysokości 100 USD dotyczy tylko zmian zakwaterowania

- Kanada: opłata w wysokości 100 CAD dotyczy tylko zmian zakwaterowania

Firma Kaplan nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia prośby o zmianę. W przypadku kursów trwających rok lub semestr akademicki nie można przenieść się do innej szkoły w trakcie semestru. W przypadku zmiany lokalizacji (lub zmiany programu) na taką, w której opłaty są niższe, nadwyżka należności nie zostanie zwrócona. W przypadku zmiany na droższą lokalizację lub program, należy dopłacić brakującą kwotę. Wszystkie zmiany musi zatwierdzić Kaplan oraz dyrektor szkoły. YW przypadku przedłużenia nauki opłata za zmianę nie jest pobierana, ale w przypadku późnego przedłużenia zakwaterowania w domu prywatnym może zostać pobrana opłata za zmianę przydziału zakwaterowania. Obowiązkiem kursanta jest opłacenie należności za przedłużenie kursu lub zakwaterowania. Zmiana trybu nauki, skutkująca zmniejszeniem liczby lekcji będzie traktowana jako anulowanie obecnej rezerwacji i złożenie nowej. W związku z tym będzie objęta standardowymi warunkami dotyczącymi przerwania nauki (patrz „Wypowiedzenie”). 

8. Czas trwania lekcji

Wszystkie lekcje języka angielskiego trwają 45 minut, o ile nie zaznaczono inaczej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych lub popołudniowych. Firma Kaplan nie gwarantuje, że zajęcia będą się odbywać w preferowanych godzinach.

9. Kurs zamienny

Jeśli po teście wstępnym po przybyciu do szkoły okaże się, że znajomość języka przez kursanta nie jest odpowiednia do wybranego przez niego kursu, szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczenia go na kursie o odpowiednim poziomie, który może mieć inny program i inną liczbę godzin. Kursanci, którzy nie posiadają umiejętności umożliwiających im uczestnictwo w którymkolwiek kursie, muszą zrezygnować z nauki w Kaplan. Zastrzegamy sobie także prawo do anulowania kursów na krótko przed ich rozpoczęciem w przypadku małego zainteresowania.

10. Zmiany programu

Firma Kaplan zastrzega sobie prawo do zmiany terminów kursów i programów nauczania, zmiany wykładowców, lokalizacji i programów w dowolnym okresie i według własnego uznania. Jednak w przypadku, gdy zmiana terminu kursu nastąpi przed jego rozpoczęciem, a nowy termin nie odpowiada kursantowi, nastąpi zwrot wszystkich opłat.

11. Ceny

Firma Kaplan zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wyniku wzrostu podatku, działań władz lub innych zdarzeń pozostających poza jej kontrolą albo okoliczności mogących wpłynąć na działanie firmy. Ceny obowiązują dla kursów rozpoczynających się w 2021.

12. Książki i materiały szkoleniowe

Wszystkie książki i materiały szkoleniowe będą dostępne dla kursantów podczas kursu. W przypadku niektórych kursów specjalistycznych konieczny może być zakup książek. W Kanadzie koszt pomocy naukowych pokrywają kursanci. W Vancouver mogą być dostępne inne metody zdobycia potrzebnych materiałów, np. zakup u niezależnego dostawcy (o ile będzie to możliwe). W takim wypadku, aby uzyskać zwolnienie od opłaty za materiały, kursanci muszą przedstawić dowód zakupu.

13. Kaucja mieszkaniowa

W przypadku kursantów, którzy wybrali zakwaterowanie w krajach wymienionych poniżej może zostać pobrana zwrotna kaucja:

- Wielka Brytania – 250 GBP

- Irlandia – 350 EUR

- USA – 500 USD

- Kanada – 600 CAD

Uwaga: wysokość kaucji zależy od lokalizacji szkoły. W chwili składania rezerwacji kursanci zostaną poinformowani o konieczności wniesienia dodatkowych opłat. Kaucja zostanie zwrócona przy wyjeździe, o ile nie będzie konieczne pokrycie kosztu zniszczeń, strat czy dodatkowego sprzątania. W niektórych wypadkach w przypadku anulowania rezerwacji kaucja nie jest zwracana. W niektórych lokalizacjach mogą obowiązywać opłaty dodatkowe (za media, sprzątanie i pościel).

14. Wydalenie/Zawieszenie

Kursant, który popełni przestępstwo, naruszy przepisy kodeksu postępowania lub szkolne, w mniemaniu firmy Kaplan, ma dużo nieobecności (tj. obecność na poziomie poniżej 80%, niezależnie od tego czy taka absencja nie narusza warunków przyznania wizy) lub bez powiadomienia będzie nieobecny przez ponad 14 dni (USA i Kanada) albo nie uiści kwoty należnej w celu rozpoczęcia kursu może zostać wydalony lub zawieszony w prawach kursanta. W takim wypadku opłaty nie są zwracane (z wyjątkiem kursantów uczących się w USA i Kanadzie, patrz niżej) oraz powiadamiany jest urząd imigracyjny. W USA i Kanadzie kursant zostaje powiadomiony o wydaleniu na piśmie i ma maksymalnie 7 dni roboczych na dostarczenie dokumentów pozwalających na odwołanie się od tej decyzji. Wszystkie zwroty, jeśli są należne, będą liczone od ostatniego dnia uczestnictwa w zajęciach zgodnie z opisanymi niżej zasadami zwrotów w przypadku przerwania nauki.

Tylko Vancouver: Jeśli kursant zostanie wydalony zanim odbędzie się 10% zajęć edukacyjnych, otrzyma zwrot 70% pozostałego czesnego. Jeśli kursant zostanie wydalony po odbyciu więcej niż 10% a mniej niż 30% zajęć edukacyjnych, otrzyma zwrot 50% pozostałego czesnego. Jeśli kursant zostanie wydalony po odbyciu więcej niż 30% zajęć edukacyjnych, nie otrzyma zwrotu.

Kodeks postępowania dla kursantów:

Kursant zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu postępowania i innych zasad obowiązujących w szkołach Kaplan. Firma Kaplan zobowiązuje się do współuczestniczenia w sukcesie kursantów, dlatego stara się zapewnić optymalne otoczenie sprzyjające nauce i oczekuje, że kursanci będą zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla innych osób. Nieodpowiednie zachowanie obejmuje między innymi następujące przypadki: (1) przeszkadzanie w miejscu nauki (np. przeklinanie, napastowanie, korzystanie z telefonów komórkowych w klasach itp.); (2) celowe niszczenie, niewłaściwe użytkowanie lub kradzież własności firmy Kaplan lub współkursantów; (3) stosowanie przemocy wobec innych osób lub mienia kursantów lub personelu Kaplan albo grożenie użyciem przemocy; (4) niewłaściwe korzystanie z maila i dostępu do Internetu oraz (5) nieprzestrzeganie miejscowych przepisów dotyczących praw autorskich lub przepisów karnych zabraniających niewłaściwego użytku, kopiowania lub modyfikacji materiałów objętych prawem autorskim.

15. Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność firmy Kaplan, spółek wchodzących w skład grupy, ich dyrektorów, kierowników, pracowników, współpracowników, przedstawicieli i partnerów w zakresie strat wynikających z zaniedbania (z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa nie dopuszczają do zrzeczenia się odpowiedzialności), złamania postanowień umownych i innych przyczyn jest w każdych okolicznościach ograniczona do wysokości pełnej kwoty wpłaconej przez daną spółkę z grupy albo kursanta za określony program. Takie spółki i osoby w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za straty pośrednie i wynikowe.

16. Siła wyższa

Firma Kaplan nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji dowolnej usługi określonej w umowie ze względu na przyczyny pozostające poza jej kontrolą, m.in.: klęska żywiołowa, działania rządu, niedotrzymanie warunków umowy przez dostawców albo podwykonawców, spory grupowe, wszelkiego rodzaju działania przestępcze, terrorystyczne lub z groźbą terroryzmu, pandemie i inne sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego, jakiekolwiek zaniedbanie lub umyślne działanie lub zaniechanie działania przez strony trzecie oraz jakiekolwiek inne przyczyny będące poza bezpośrednią kontrolą firmy Kaplan (każde „Zdarzenie siły wyższej”).

W przypadku anulowania jakiegokolwiek programu przez firmę Kaplan w wyniku zdarzenia siły wyższej przyjmuje się, że:

- Kaplan ma prawo zatrzymać proporcjonalną kwotę wszelkich opłat zapłaconych w przypadku częściowego wykonania usług. Wszelkie zatrzymane opłaty będą proporcjonalne do świadczonych usług;

- Kaplan ma prawo do potrącenia wszelkich niemożliwych do odzyskania opłat od kwoty zwrotu, na przykład opłaty za anulowanie, bezzwrotne opłaty za zakwaterowanie lub podobne;

- Kaplan ma prawo zapewnić program zastępczy do anulowanego programu, w tym programy internetowe i wirtualne; oraz

- Wszelkie usługi stron trzecich zlecone przez Kaplan w imieniu studenta, w tym między innymi zakwaterowanie, transfery lub ubezpieczenie, podlegają warunkom odpowiedniego dostawcy, a Kaplan nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi stron trzecich lub jakiekolwiek działania lub pominięcia strony trzeciej.

17. Robienie zdjęć, filmowanie i rejestracja dźwięku

Firma Kaplan lub jej przedstawiciele mogą robić zdjęcia kursantów lub filmować ich dla celów promocyjnych, do wykorzystania w formie drukowanej i internetowej. Osoby, które nie chcą znaleźć się w takich materiałach, powinny o tym poinformować w momencie składania rezerwacji, a przy robieniu zdjęć lub filmowaniu przypomnieć, że nie chcą brać w tym udziału. Akceptując niniejsze warunki, kursant (i jego rodzic/opiekun w przypadku nieletnich (lub w Vancouver: osób poniżej 19 roku życia) udziela zgody na wykorzystanie tych zdjęć lub materiałów filmowych bez powiadomienia i konieczności wyrażenia dalszej zgody.

18. Wiza studencka

Posiadacze wizy studenckiej są zobowiązani przekazywać firmie Kaplan informacje o swoim adresie zamieszkania i numerze telefonu oraz adresie email (jeśli je posiadają) oraz informować o wszelkich zmianach tych danych w ciągu 7 dni od ich zmiany. W Wielkiej Brytanii wymaga się, aby kursanci uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych przez co najmniej 15 godzin tygodniowo. Obecność jest sprawdzana na wszystkich zajęciach, a kursanci z frekwencją mniejszą niż 80% mogą być zgłoszeni do UKVI (brytyjski urząd ds. wiz i imigracji). Kursanci, którzy nie stawią się na kurs lub mają frekwencję poniżej 80% (w USA lub Kanadzie), 85% (w Irlandii) lub którzy opuścili dziesięć dni nauki (Wielka Brytania), mogą zostać zgłoszeni do UKVI w Wielkiej Brytanii, DHS (departament ds. bezpieczeństwa wewnętrznego) w USA, IRCC (kanadyjski urząd ds. imigracji, uchodźców i obywatelstwa) w Kanadzie lub do irlandzkiego biura ds. naturalizacji i imigracji w Irlandii. Bez względu na status imigracyjny informacje zebrane przez Kaplan, identyfikujące tożsamość kursanta oraz informacje na temat jego postępów w nauce mogą być przekazywane rządowi brytyjskiemu, departamentowi ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, agencjom stanowym i akredytowanym (USA), urzędowi IRCC, agencjom prowincji i akredytowanym (Kanada), wyznaczonym władzom, irlandzkiemu biuru ds. naturalizacji i imigracji (Irlandia), rodzicom kursanta, pracownikom firmy Kaplan, przedstawicielom niezależnych podmiotów (np. agentom i/lub sponsorom państwowym) oraz funkcjonariuszom organów ścigania. Informacje te mogą obejmować dane osobowe i kontaktowe, informacje na temat rejestracji i zmian rejestracji na kursie oraz okoliczności towarzyszące domniemanemu naruszeniu przez kursanta warunków udzielenia wizy. 

19. Język nauczania

Kursy będą odbywać się w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, w zależności od wybranego programu językowego.

20. Gwarancja postępów w nauce

Gwarancja postępów w nauce jest dawana kursantom wyłącznie na intensywnych kursach języka angielskiego trwających 10 lub więcej tygodni i obejmuje programy: intensywny rok akademicki (Intensive Academic Year) oraz intensywny semestr akademicki (Intensive Academic Semester). Gwarancja nie jest udzielana kursantom na intensywnym kursie angielskiego biznesowego i na kursach przygotowujących do egzaminów językowych oraz nie obejmuje kursantów, których poziom językowy zaraz po przyjeździe na kurs zostanie oceniony jako zaawansowany lub wyższy. Gwarancja obejmuje wszystkie szkoły Kaplan International Languages w USA, Kanadzie,  Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kursanci, którzy do momentu zakończenia kursu, na który się zapisali, nie osiągną poziomu przewidzianego podczas wstępnej oceny dokonanej zaraz po przyjeździe, mogą uzyskać możliwość bezpłatnej nauki przez dodatkowe 4 tygodnie (‘Extension Weeks’).

Aby się zakwalifikować do ‘Extension Weeks' kursant musi:

- mieć frekwencję na poziomie min. 95%;

- wykonywać wszystkie zadania domowe; oraz

- dobrze się zachowywać (np. nie korzystać z telefonu komórkowego na zajęciach) ani w żaden sposób nie wpływać negatywnie na proces nauki.

Ponadto kursanci są odpowiedzialni za zmiany dotyczące zakwaterowania i lotu powrotnego w związku z przedłużeniem kursu. Przedłużenie kursu zależy również od posiadania przez kursanta ważnej wizy. Dodatkowe 4 tygodnie nauki mogą być wykorzystane przez kursanta jedynie zaraz po ukończeniu wykupionego kursu i nie ulegają przesunięciu w czasie. Kursanci, którzy nie czynią postępów w nauce i chcą skorzystać z przedłużenia kursu, muszą skontaktować się z dyrektorem ds. nauczania (Director of Studies) lub menadżerem placówki (Academic manager) przynajmniej na tydzień przed wyjazdem.

Zasady wypłacania zwrotów

1. Wypłacanie zwrotów

Aby zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zapobiegania przestępstwom finansowym, zwroty będą wypłacane wyłącznie:

(a) oryginalnemu płatnikowi oraz

(b) na rachunek, z którego wpłynęła płatność.

2. Opłaty niepodlegające zwrotom:

Bez względu na zarezerwowany rodzaj kursu, zwrotowi nie podlegają:

- opłata aplikacyjna;

- opłata kurierska;

- ubezpieczenie medyczne;

- opłaty kampusowe;

- opłata za rezerwację zakwaterowania;

- opłata za zmianę programu;

- opłaty za transfer lotniskowy;

- opłata za materiały;

- depozyt za kurs (za wyjątkiem wymienionych poniżej)

3. Warunki

W przypadku anulowania lub zakończenia kursu przez Kaplan, wszystkie niewykorzystane opłaty zostaną zwrócone. Opłaty nie podlegają przeniesieniu na innych studentów. Żadne opłaty nie podlejąga zwrotowi w przypadku przedłużenia programu.

We wszystkich przypadkach, w których kursant sam przerywa kurs, zostaną poinformowane odpowiednie władze imigracyjne.

• WIELKIA BRYTANIA I IRLANDIA: zwroty będą wypłacane w ciągu 45 dni od pisemnego powiadomienia. W przypadku odmowy wydania wizy na rezerwację do Irlandii, kryteria ILEP określają maksymalny termin 20 dni roboczych na przetworzenie zwrotu.

• USA:  zwrot będą wypłacane w ciągu 45 dni od ustalenia podstaw do wypłaty

• KANADA: zwrot będzie wypłacany w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia lub odmowie pozwolenia na wyjazd; należy przedłożyć wypowiedzenie lub datę pierwszych 30% godzin zajęć (niestawienie się).

Przesunięcie terminu

(a) Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu ważnego pisemnego żądania klienta.

(b) Termin rozpoczęcia kursu można zmienić na późniejszy maksymalnie dwa razy w ciągu roku od oryginalnego terminu rezerwacji.

(c) Rezerwację można jednorazowo przesunąć o maksymalnie 6 miesięcy.

(d) W przypadku zmiany rezerwacji obowiązują aktualnie stosowane stawki.

(e)  Jednocześnie można wykorzystać tylko jedną promocję na czesne; wcześniej obowiązujące promocje nie stosują się do zmiany rezerwacji; można wykorzystać tylko promocję obowiązującą w dniu zmiany.

(f) Wszelkie dodatkowe rzeczywiste koszty poniesione w związku z przełożeniem terminu zakwaterowania, niezależnie od przekazanego powiadomienia, również zostaną naliczone.

(g) We wszystkich przypadkach, w których została wydana wiza lub dokument potwierdzający przyznanie wizy, zostaną o tym poinformowane odpowiednie władze imigracyjne.

(h) Przesunięcie kursu dokonane na mniej niż 7 dni przed datą przyjazdu na formularzu potwierdzenia rezerwacji, w tym niestawienie się, spowoduje naliczenie opłaty w wysokości tygodniowego zakwaterowania i czesnego, jak określono poniżej:

- Wielka Brytania: 100 GBP

- Irlandia: 150 EUR

- USA: 200 USD

- Kanada: CAN 200

Anulowanie

„Anulowanie” oznacza anulowanie kursu przed datą rozpoczęcia pierwszego kursu, na który zapisany jest kursant i na którym obecność jest obowiązkowa.

„Opłaty za usługi” na potrzeby niniejszych zasad anulowania oznaczają wszelkie opłaty aplikacyjne, opłaty kurierskie, ubezpieczenie medyczne, opłaty kampusowe, opłaty za rezerwację zakwaterowania, opłaty za zmianę programu, opłaty za transfer lotniskowy, opłaty za materiały, opłaty bankowe i wszelkie inne opłaty za usługi.

Uwaga: we wszystkich przypadkach, niezależnie od regionu, w którym znajduje się szkoła Kaplan:

(a) w przypadku wydania wizy lub dokumentu potwierdzającego przyznanie wizy, zostaną o tym poinformowane odpowiednie organy imigracyjne; oraz

(b) kursant zostanie obciążony kosztami za anulowanie zakwaterowania, niezależnie od otrzymanego wypowiedzenia.

STANDARDOWE ZASADY DOT. ANULOWANIA

Niniejsze standardowe zasady dot. anulowania mają zastosowanie, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

- Pisemne powiadomienie o anulowaniu złożone min. 90 dni przed datą przyjazdu wymienioną w formularzu potwierdzenia rezerwacji; lub po pisemnym powiadomieniu o odmowie wizy i otrzymaniu dokumentów potwierdzających: otrzymasz zwrot 100% czesnego i opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za usługi nie podlegają zwrotowi.

- Pisemne powiadomienie o anulowaniu złożone w okresie od 8 do 90 dni przed datą przyjazdu wymienioną w formularzu potwierdzenia rezerwacji: otrzymasz zwrot 100% czesnego i opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za usługi oraz depozyt za kurs nie podlegają zwrotowi.

- Pisemne powiadomienie o anulowaniu złożone na mniej niż 7 dni przed datą przyjazdu podaną w formularzu potwierdzenia rezerwacji, w tym niestawienie się: czesne i koszty zakwaterowania zostaną zwrócone pomniejszone o kwoty określone poniżej:

    (a) potrącenie czesnego: Wielka Brytania 100 GBP, Irlandia 150 EUR, Kanada (tylko Toronto) 200 CAD

    (b) koszt tygodniowego zakwaterowania

Opłaty za usługi, depozyt za kurs oraz opłaty za ubezpieczenie medyczne nie podlegają zwrotowi.

VANCOUVER, KANADA - ZASADY ANULOWANIA

Jeśli Kaplan otrzyma pisemne powiadomienie o rezygnacji z programu („Anulowanie”), zastosowanie mają następujące zasady zwrotu kosztów:

Jeśli pisemne powiadomienie o rezygnacji zostanie dostarczone w ciągu 7 dni po rejestracji (tj. po dacie wydania przez Kaplan listu potwierdzającego lub formularza potwierdzenia rejestracji) oraz przed datą rozpoczęcia kursu: 

- 100% czesnego i wszystkie powiązane opłaty, poza opłatą aplikacyjną (rejestracyjną).

- Powiązane opłaty obejmują: opłaty administracyjne, opłaty aplikacyjne, opłaty kwalifikacyjne oraz opłaty za podręczniki lub inne materiały szkoleniowe

Co najmniej 30 dni przed:

a) Datą rozpoczęcia programu w najbardziej aktualnym liście akceptacyjnym (uczniowie zagraniczni) lub

b) Datą rozpoczęcia programu wg zawartej umowy:

- Kaplan potrąci 10% czesnego, maksymalnie 1000 CAD

- Kaplan zwróci opłaty za materiały szkoleniowe, jeśli nie zostały one dostarczone kursantowi

Więcej niż 7 dni po podpisaniu przez kursanta i instytucję umowy rejestracyjnej (tj. po dacie wydania przez Kaplan listu potwierdzającego lub formularza potwierdzenia rejestracji) i mniej niż 30 dni przed:

a) Datą rozpoczęcia programu w najbardziej aktualnym liście akceptacyjnym

b) Datą rozpoczęcia programu wg zawartej umowy

- Kaplan potrąci 20% czesnego, maksymalnie 1300 CAD

- Kaplan zwróci opłaty za materiały szkoleniowe, jeśli nie zostały one dostarczone kursantowi

Uwaga: wszelkie rzeczywiste koszty poniesiowe w związku z anulowaniem zakwaterowania, niezależnie od przekazanego powiadomienia o rezygnacji, również zostaną potrącone.

USA - ZASADY ANULOWANIA

- Jeśli rezygnacja z kursu dokonana jest przed datą rozpoczęcia programu i przed przyjazdem do USA: kursant otrzyma zwrot 100% czesnego i opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za usługi nie podlegają zwrotowi do maksymalnej kwoty 500 USD.

- Jeśli rezygnacja z kursu dokonana jest przed datą rozpoczęcia programu, ale po przybyciu do USA na formularzu I-20 wydanym przez Kaplan; lub anulowanie dokonane przed datą rozpoczęcia programu, ale po zatwierdzeniu zmiany statusu przez USCIS na formularzu I-20 wydanym przez Kaplan: kursant ponosi odpowiedzialność za następujące opłaty:

    i) czesne i powiązane opłaty za zakwaterowanie, równe pierwszym 4 tygodniom w przypadku programów trwających od 1 do 11 tygodni; lub

    ii) czesne i powiązane opłaty za zakwaterowanie, równe pierwszym 6 tygodniom w przypadku programów 12-tygodniowych lub dłuższych.

KALIFORNIA - ZASADY ANULOWANIA

Opłaty bezzwrotne: następujące opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku jakichkolwiek rezerwacji w dowolnej szkole w stanie Kalifornia: opłaty kurierskie, ubezpieczenie medyczne, opłaty za transfer lotniskowy i opłaty za zakwaterowanie.

Instytucja zwróci 100% opłat instytucjonalnych pomniejszonych o rzeczywiste poniesione koszty opłat kurierskich, ubezpieczenia medycznego, opłat za transfer lotniskowy lub opłat za zakwaterowanie, jeśli rezygnacja z kursu zostanie złożona przez kursanta przed podpisaniem umowy rejestracyjnej. Instytucja zwróci 100% zapłaconych opłat instytucjonalnych, pomniejszonych o rozsądną opłatę depozytową lub aplikacyjną nieprzekraczającą dwustu pięćdziesięciu dolarów (250 USD) oraz wszystkie poniesione koszty, jeśli powiadomienie o anulowaniu zostanie osobiście zgłoszone na pierwszych zajęciach albo siódmego dnia zajęć po zapisaniu, zależnie który termin nastąpi później.

WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA - ZASADY ANULOWANIA

• „Umowa zawierana na odległość” oznacza umowę zawieraną na odległość lub poza siedzibą firmy w rozumieniu przepisów w sprawie umów konsumenckich (informacje, anulowanie i opłaty dodatkowe) z 2013 r. (w brzmieniu okresowo poprawianym).

W przypadku umów zawieranych na odległość kursanci będący obywatelami kraju UE i uczący się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii mają prawo do anulowania wiążącej prawnie umowy zawartej zgodnie z pkt. 1 niniejszych warunków pod warunkiem przesłania pisemnego anulowania w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania potwierdzenia rezerwacji przez Kaplan.

- Jeśli kursant skorzysta z prawa do anulowania umowy w tym czternastodniowym (14) okresie, otrzyma pełny zwrot wszystkich wpłaconych należności pomniejszony o opłaty za usługi zrealizowane już przez firmę Kaplan. 

-  Jeśli kursant rozpoczął jednak w tym czternastodniowym (14) okresie naukę w firmie Kaplan, wówczas musi uiścić należność za odbytą naukę. Aby skorzystać z praw przysługujących na mocy unijnych przepisów zawierania umów na odległość, kursant musi przesłać firmie Kaplan jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: 2nd floor, 184 Shepherd's Bush Road, Hammersmith, London, W6 7NL, UK (np. listownie, faksem lub mailem).

WIELKA BRYTANIA

• Posiadacze wizy: po nadaniu numeru CAS, potwierdzającego status osoby uczącej się, niedopuszczalne są żadne zwroty ani odstąpienie od umowy inne niż możliwe w przypadku odmowy wydania wizy i z zachowaniem następujących warunków:

- wpłacone kwoty zostaną zwrócone pomniejszone o opłatę administracyjną w wysokości 150 GBP (z VAT) (oraz opłaty za kuriera i transfer) po przedstawieniu następujących dokumentów:

    (a)  potwierdzoną przez agenta kopię pisma z odmową wydania wizy (GV51);

    (b) potwierdzoną przez agenta kopię paszportu kursanta z fotografią i podpisem;

    (c) jeśli płatnikiem nie jest kursant, oryginał upoważnienia wystawionego przez kursanta do wypłaty zwrotu płatnikowi; oraz

(d) jeśli kursant znajduje się już na terytorium Wielkiej Brytanii, zadowalający dowód potwierdzający, że kursant opuścił terytorium Wielkiej Brytanii.

- Zwroty na mocy postanowień tego punktu są możliwe po przesłaniu prośby na piśmie wraz z koniecznymi dokumentami towarzyszącymi w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia kursu (opublikowanej daty rozpoczęcia).

W przypadku gdy UKVI odrzuci wniosek wizowy z powodu przedstawienia fałszywych dokumentów lub innych nieprawidłowości, wpłacone kwoty nie ulegają zwrotowi. Jeśli kursant posiada krótkoterminową wizę naukową (6 lub 11 miesięcy), obowiązują przepisy standardowych zasad anulowania rezerwacji Kaplan.

Zasady przerwania nauki

„Przerwanie” oznacza przerwanie lub opuszczenie całego lub części zarezerwowanych kursów, łącznie z kursami dodatkowymi, po rozpoczęciu pierwszego kursu. (W USA i Kanadzie dotyczy to tylko bieżącego okresu rejestracyjnego).

Przy ustalaniu liczby ukończonych tygodni nauki, zaczęty tydzień jest liczony jako cały, o ile kursant był obecny przynajmniej jednego dnia tego tygodnia. Zaczęte tygodnie pakietów edukacyjnych i zakwaterowania do celów odliczenia liczone są jako całe, po pełnej tygodniowej stawce podanej w folderze (nie dotyczy kursantów uczących się w Vancouver).

W każdym wypadku dodatkowe opłaty serwisowe (np. opłaty za transfer lotniskowy, opłata za kuriera, opłata rejestracyjna, ubezpieczenie zdrowotne, opłata za rezerwację zakwaterowania, opłata za dodatkowe opcje w programie, itp.) nie są zwracane. Powiadomienie o przerwaniu kursu należy przesłać do dyrektora szkoły (w USA nie musi być pisemne). Kursanci, którzy przerwą program mogą nie otrzymać certyfikatu Kaplan oraz nie uzyskać zgody na dalsze mieszkanie w lokalu zorganizowanym przez Kaplan.

1. Czesne

• WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA

Kursanci, którzy chcą wypowiedzieć umowę, muszą ją przekazać na piśmie dyrektorowi szkoły z 4-tygodniowym wyprzedzeniem. Czesne nie podlega zwrotowi. Kwoty wniesionej z tytułu czesnego nie można przekazać na konto nauki innego kursanta.

• KANADA

Kursanci, którzy chcą zrezygnować z nauki, muszą poinformować o tym dyrektora szkoły; powiadomienie o anulowaniu lub przerwaniu nauki obowiązuje od dnia dostarczenia.

Zwrot zostanie obliczony według poniższego schematu:

Po dacie rozpoczęcia programu, w przypadku ukończenia maksymalnie 10% programu:

- Kaplan potrąci 30% czesnego

- Kaplan zwróci opłaty za materiały szkoleniowe, jeśli nie zostały one dostarczone kursantowi

Po dacie rozpoczęcia programu, w przypadku ukończenia więcej niż 10%, ale mniej niż 30% programu:

- Kaplan potrąci 50% czesnego

- Kaplan zwróci opłaty za materiały szkoleniowe, jeśli nie zostały one dostarczone kursantowi

We wszystkich przypadkach przerwania kursu przez kursanta powiadamiane są odpowiednie służby imigracyjne.

INNE

Nieuczęszczanie na zajęcia

Jeśli kursant nie stawił się na pierwsze 30% programu:

- Kaplan potrąci 50% czesnego

- Kaplan zwróci opłaty za materiały szkoleniowe, jeśli nie zostały one dostarczone kursantowi

Odmówienie zezwolenia na naukę

Przed ukończeniem 30% godzin kursu, jeśli kursant rozpoczął program zgodnie z  poniższymi warunkami:

- Data rozpoczęcia programu zapisana w najbardziej aktualnym liście akceptacyjnym

- Data rozpoczęcia programu w umowie rejestracyjnej (tj. data w liście akceptacyjnym lub  potwierdzeniu rezerwacji wydanym przez Kaplan) oraz

- Kursant nie zażądał dodatkowych listów akceptacyjnych.

Kaplan zwróci 100% czesnego i wszystkie powiązane opłaty, za wyjątkiem opłaty aplikacyjnej.

Zapisanie się na program bez spełnienia warunków przyjęcia do programu

Jeżeli uczeń nie wykazał fałszywej wiedzy lub umiejętności podczas ubiegania się o przyjęcie, a rejestrator nakazał instytucji zwrot czesnego i opłat:

Kaplan zwróci 100% czesnego i wszystkie powiązane opłaty, wraz z opłatą aplikacyjną.

• USA

Obowiązuje 4-tygodniowy okres wypowiedzenia wszystkich kursów języka angielskiego (za wyjątkiem GRE® i GMAT®). Kwota zwrotu jest obliczana według poniższego schematu w przypadku przerwania nauki (tj. data ostatniego dnia programu, w którym obecność jest obowiązkowa):

– w dowolnym momencie pierwszych czterech tygodni: odliczone zostanie czesne za 4 tygodnie nauki, a zwrócone zostanie 100% pozostałej niewykorzystanej kwoty (nie dotyczy kolejnych okresów rejestracyjnych, jeśli kursant uczył się co najmniej 4 tygodnie)

– po 4. tygodniu do połowy bieżącego okresu nauki: zwrócone zostanie 100% pozostałego niewykorzystanego czesnego (wysokość tygodniowego czesnego zostanie obliczona na podstawie wykorzystanych tygodni)

– po ukończeniu ponad 50% bieżącego okresu nauki: brak zwrotu;

 

W przypadku kursów GRE® i GMAT® kwota zwrotu w przypadku przerwania nauki (tj. data ostatniego dnia programu, w którym obecność jest obowiązkowa) jest obliczana według poniższego schematu;

– po jednej sesji szkoleniowej*, ale przed 2 sesjami szkoleniowymi*, zwrot 75% wpłaconego czesnego (pomniejszonego o koszt wysyłki)

– po 2 sesjach szkoleniowych*, ale przed 3 sesjami szkoleniowymi*, zwrot 50% wpłaconego czesnego (pomniejszonego o koszt wysyłki)

– po ukończeniu 3 sesji szkoleniowych*, brak zwrotu

 

*Ze względu na szeroki wybór oferowanych przez Kaplan zasobów szkoleniowych, za sesję szkoleniową uważa się następujące zajęcia:

(1) jedne zajęcia (sesja edukacyjna lub egzamin);

(2) jedna wizyta w szkolnej bibliotece naukowej;

(3) korzystanie z zasobów internetowych (warsztaty, quizy, testy on-line, itp);

(4) jedna sesja konsultacyjna;

(5) korzystanie z materiałów do samodzielnej nauki.

• KALIFORNIA (NIEZALEŻNIE OD PROGRAMU):

Opłaty bezzwrotne: następujące opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku jakichkolwiek rezerwacji w dowolnej szkole w stanie Kalifornia: opłaty kurierskie, ubezpieczenie medyczne, opłaty za transfer lotniskowy i opłaty za zakwaterowanie.

Ponieważ instytucja nie uczestniczy w federalnych programach pomocy finansowej dla kursantów, Kaplan International będzie postępować w następujący sposób:

(a) Instytucja zwróci 100 procent wpłaconej opłaty instytucjonalnej, pomniejszonej o uzasadnioną kaucję lub opłatę aplikacyjną w wysokości nieprzekraczającej dwieście pięćdziesiąt dolarów (250 USD), jeśli powiadomienie o anulowaniu zostanie złożone osobiście na pierwszych zajęciach albo siódmego dnia zajęć po zapisaniu, zależnie który termin nastąpi później. 

(b) Instytucja wypłaci zwrot w ciągu 45 dni od otrzymania anulowania lub wycofania się z umowy.

(c)  Instytucja zwróci proporcjonalną kwotę środków uzyskanych z niefederalnych programów pomocy finansowej dla kursantów na pokrycie opłat instytucjonalnych kursantom, którzy ukończyli 60 procent lub mniej kursu.

2. Zakwaterowanie

• WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, USA I KANADA

Kursant musi powiadomić dyrektora szkoły na piśmie z 4-tygodniowym wyprzedzeniem. Kursant przyjmuje do wiadomości, że niektóre hostele i apartamenty wymagają wcześniejszego wypowiedzenia i mogą pobierać wyższą opłatę za anulowanie - w takim przypadku kursant zostanie o tym powiadomiony.

Wypowiedzenie w odniesieniu do zniżkowych pakietów zakwaterowania będzie wymagało co najmniej 8 tygodni pisemnego wypowiedzenia. Należy je przesłać do dyrektora szkoły.

• KALIFORNIA

Opłaty bezzwrotne: następujące opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku jakichkolwiek rezerwacji w dowolnej szkole w stanie Kalifornia: opłaty kurierskie, ubezpieczenie medyczne, opłaty za transfer lotniskowy i opłaty za zakwaterowanie.

Kursant musi powiadomić dyrektora szkoły na piśmie z 4-tygodniowym wyprzedzeniem (lub 8-tygodniowym w odniesieniu do zniżkowych pakietów zakwaterowania. Zwrócimy niewykorzystaną opłatę za zakwaterowanie pomniejszoną o obowiązujący okres wypowiedzenia i odpowiednią opłatę za zmianę. Zwroty zostaną obliczone na podstawie całkowitej liczby zarezerwowanych tygodni zakwaterowania, w tym okresów przedłużenia. Wykorzystane tygodnie zdyskontowanych pakietów zakwaterowania będą naliczane według pełnej tygodniowej stawki podczas naliczania zwrotu kosztów. W przypadku anulowania zakwaterowania dokonanego po zakończeniu 60% całkowitej długości rezerwacji, zwrot kosztów nie zostanie przyznany. Niektóre opcje mieszkaniowe mogą mieć dodatkowe warunki dotyczące anulowania rezerwacji.

ZWROTY

Zwrócimy niewykorzystaną opłatę za zakwaterowanie pomniejszoną o obowiązujący okres wypowiedzenia i odpowiednią opłatę za zmianę. Zwroty zostaną obliczone na podstawie całkowitej liczby zarezerwowanych tygodni zakwaterowania, w tym okresów przedłużenia. Wykorzystane tygodnie zdyskontowanych pakietów zakwaterowania będą naliczane według pełnej tygodniowej stawki podczas naliczania zwrotu kosztów.

FW przypadku anulowania zakwaterowania dokonanego po zakończeniu 50% całkowitej długości rezerwacji, zwrot kosztów nie zostanie przyznany, za wyjątkiem Kanady. Niektóre opcje mieszkaniowe mogą mieć dodatkowe warunki dotyczące anulowania rezerwacji, zostaną one uwzględnione podczas naliczania zwrotu.

Ogólne

Niniejsze warunki mogą ulegać zmianie zależnie od zmian zasad narzuconych przez organ akredytacyjny lub władze lokalne albo krajowe regionu, w którym zlokalizowana jest szkoła. O takich zmianach kursant zostanie powiadomiony w chwili składania rezerwacji. Wszelkie spory, roszczenia i inne sprawy będą rozstrzygane zgodnie z przepisami kraju, w którym organizowany jest kurs. W niniejszych warunkach określenie „Kaplan” dotyczy wszystkich szkół dla grup Kaplan International Languages. Jeśli kursant rozpocznie naukę u jednego z naszych partnerów Pathway, obowiązują inne warunki. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie nauki w szkołach Kaplan International Languages.

Aby zapoznać się z regulaminem szkół językowych Alpadia odwiedź: https://www.alpadia.com/en/about-us/terms-and-conditions.htm

Reklamacje i zażalenia

Staramy się zawsze świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jeżeli jednak nie jesteś całkowicie zadowolony/a z poziomu naszych usług, jesteśmy do Twojej dyspozycji – możesz się z nami skontaktować w dowolnym czasie. Obiecujemy, że odpowiemy na Twoje pytania w ciągu 24 godzin. Przy składaniu reklamacji i zażaleń uprzejmie prosimy o podejmowanie kroków w kolejności opisanej poniżej w celu rozwiązania problemu.

Krok pierwszy

Zajęcia i nauka: W razie problemów z nauką lub skarg związanych z prowadzeniem zajęć, prosimy w pierwszej kolejności porozmawiać z nauczycielem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, możesz zwrócić się do opiekuna kursu lub dyrektora ds. nauczania (Director of Studies).

Zakwaterowanie: Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub skargi dotyczące zakwaterowania, porozmawiaj z menadżerem ds. zakwaterowania (Accommodation & Welfare Manager).

Administracja: Jeśli masz uwagi lub skargi związane z procesem zapisu na kurs, dotyczące np. płatności, terminów lub innych kwestii formalnych, prosimy skontaktuj się z menadżerem ds. obsługi uczniów (Student Services Manager).

Krok drugi

W razie niezadowalającej odpowiedzi ze strony osób pierwszego kontaktu, złóż skargę do ich przełożonego (Principal).

Krok trzeci

Jeśli przeszedłeś naszą formalną procedurę skarg i zażaleń i Twój problem nie został rozwiązany albo nie jesteś zadowolony/a z naszej odpowiedzi, możesz wnieść skargę do profesjonalnej organizacji akredytującej naszą szkołę:

ENGLISH UK 

Registered Office Address

English UK

219 St John Street

London EC1V 4LY

United Kingdom

Tel: 020 78029200

Fax: 020 78029201

Email: [email protected]

Regulamin korzystania ze strony

Ogólne

Ta strona jest własnością Aspect Education UK Ltd. (Numer firmy: 4053877. Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Numer VAT: 152088224), adres siedziby: 184 Shepherd's Bush Road, Hammersmith, London, W6 7NL.

Na potrzeby tego Regulaminu, zwroty w pierwszej osobie ("My" "Nasz" itd.) odnoszą się do Kaplan, działu Kaplan, Inc. Prosimy dokładnie przeczytać ten regulamin przed użyciem strony. Twoje korzystanie ze strony oznacza zgodę z warunkami przedstawionymi w tym dokumencie.

 

Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz podczas korzystania z tej strony, będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

 

Prawa autorskie

Wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej do materiałów na tej stronie (jak i organizacja zawartości i układ strony) razem z kodem programowania, należą do nas lub naszych partnerów. Bez naszej pisemnej zgody nie możesz kopiować, modyfikować, zmieniać, publikować, rozpowszechniać, dystrybuować, sprzedawać lub wysyłać żadnego materiału na tej stronie lub kodu programowania, zarówno w części jak i w całości. Jednak, zawartość strony może być pobrana, drukowana i kopiowana dla Twojego personalnego i niekomercyjnego użytku.

Dozwolone użytkowanie

Możesz używać tej strony w zgodzie z tym regulaminem i, w każdym przypadku, w celach zgodnym z prawem i w sposób zgodny z obowiązującym prawem i regulacjami obowiązującymi w Polsce lub innym kraju, w którym korzystasz z tej strony. W szczególności, zgadzasz się, że nie będziesz: publikować, transmitować lub rozpowszechniać żadnych informacji na lub przez tę stronę, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób nielegalne; użytkować tej strony w sposób, który narusza prawa innych osób; dokonywać nieautoryzowanych, nieprawdziwych lub oszukańczych rezerwacji; używać programów, urządzeń lub metod, które mogą drogą elektroniczną lub fizyczną zakłócać operowanie i funkcjonowanie tej strony, w tym przesyłać pliki zawierające wirusy w jakikolwiek sposób; zmieniać wygląd lub kod programowania tej strony; dokonywać działań, które nieproporcjonalnie do celu spowalniają tę stronę lub związaną z nią infrastrukturę; korzystać bezprawnie lub starać się uzyskać nieautoryzowany dostęp w jakikolwiek sposób, do jakiejkolwiek z naszych sieci. 

W zgodzie z innymi naszymi prawami (zarówno prawnymi jak i innymi), rezerwujemy sobie prawo do: anulowania Twojej rezerwacji; lub/i odmówienia Ci dostępu do naszej strony, jeżeli uznamy, że nie przestrzegasz zasad naszego regulaminu.

Zmiany na stronie

Możemy wprowadzać poprawki lub zmiany w informacjach, usługach, produktach i innych materiałach na tej stronie, lub zakończyć działanie tej strony w każdym momencie bez notyfikacji. Możemy także zmieniać ten regulamin w każdym momencie i te zmiany będą obowiązywały niezwłocznie w momencie publikacji zmodyfikowanego regulaminu na tej stronie. Kontynuowanie używania tej strony oznacza akceptację zmienionego regulaminu.

Linki do innych stron

Ta strona może zawierać linki do innych witryn. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne na tych stronach. Korzystasz z tych stron wyłącznie na swoje własne ryzyko.

Możesz zamieszczać linki do tej strony tylko za naszą pisemną zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania takiej zgody w każdym momencie, jeżeli uznamy, że użycie linku do naszej strony jest niewłaściwe lub kontrowersyjne. 

Ograniczenia odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, przykładne lub wynikowe straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do, lub użycia tej strony lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych, w tym utraty zysków itp., wynikające ze złamania umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt, nawet przy uprzednim poinformowaniu o możliwości poniesienia takich strat.

Nic w tym Regulaminie nie wyklucza lub ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub utratę zdrowia spowodowaną zaniedbaniem lub za świadome wprowadzenie w błąd.

Wyłączenie gwarancji

W stopniu maksymalnie dozwolonym przez prawo, zrzekamy się wszelkich domniemanych gwarancji w odniesieniu do informacji, usług i materiałów zawartych na tej stronie. Wszystkie takie informacje, usługi i materiały są dostarczane w stanie "jak jest" i "jak dostępne", bez jakiejkolwiek gwarancji.

Indemnizacja

Użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi odpowiedzialnościami, stratami, roszczeniami i kosztami (w tym uzasadnionymi kosztami prawnymi) związanymi z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Zasady i warunki rezerwacji

Ten regulamin odnosi się tylko do użytkowania strony i oddzielne warunki obowiązują przy naszych rezerwacjach online. Regulamin rezerwacji online jest dostępny powyżej.

Inne

Ten regulamin zawiera wszystkie warunki korzystania z tej strony. Żadne inne pisemne lub ustne deklaracje (w tym deklaracje zawarte w naszym katalogu lub materiałach promocyjnych) nie będą stanowić części tego Regulaminu.

Kaplan nie gwarantuje wiarygodności, stabilności i braku wirusów w plikach pobieranych z tej strony, ani dostępu do stron służących pobieraniu.

Wszystkie produkty software pobrane z tej strony lub przez link zawarty na tej stronie są pobierane, instalowane i używane wyłącznie na własne ryzyko użytkowników.

Korzystanie z naszej strony, pobieranie z niej jakichkolwiek materiałów oraz obowiązywanie niniejszego regulaminu podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Anglii i Walii. Wyrażasz zgodę na podleganie niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Zastrzegamy sobie prawo wszczęcia postępowania sądowego w kraju Twojego zamieszkania.

Na stronie terminy "partner" i "partnerzy" odnoszą się do indywidualnych umów o współpracę lub umów marketingowych, a nie do spółek i stosunków pociągających określone konsekwencje prawne lub podatkowe. Kaplan nie ponosi zatem odpowiedzialności za działania tych organizacji partnerskich.

Zasady dot. bezpieczeństwa

KIE stosuje zasady dot. bezpieczeństwa (Safeguarding Policy), dostępne do wglądu dla wszystkich pracowników, rodzin goszczących i rodziców. Zasady te szczegółowo opisują, w jaki sposób jesteśmy zobowiązani do ochrony uczniów.

Oświadczenie dot. współczesnego niewolnictwa

Oświadczenie dot. współczesnego niewolnictwa (Modern Slavery statement) przedstawia standardy, dzięki którym wszyscy pracownicy są traktowani godnie i z szacunkiem, zatrudnieni z własnej nieprzymuszonej woli i otrzymują należyte wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Kaplan International przykłada dużą wagę do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej i nie toleruje w żadnym stopniu niewolnictwa ani handlu ludźmi. Z zaangażowaniem staramy się coraz skuteczniej zwalczać niewolnictwo i handel ludźmi i pilnujemy, żeby w żaden sposób nie naruszać praw człowieka. Kaplan International popiera i szanuje zasady zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wierzy, że podmioty gospodarcze powinny dokładać wszelkich starań, aby nie przykładać ręki do naruszania praw człowieka. 

Pliki cookie i inne technologie

Dokumenty wymagane przez władze stanowe Kalifornii

Szkoły Kaplan International w Kalifornii posiadają akredytację kalifornijskiego biura California Bureau for Private Post-Secondary Education.

 

Kliknij tutaj: click here, aby wyświetlić dokumenty (wyszukaj Kaplan International) objęte obowiązkiem udostępniania uczniom przed rozpoczęciem kursu: including the most recent Annual Report, School Performance Fact Sheet and Catalog.

Australia and New-Zealand Policies