English teacher training

Build your skills and enhance your prospects as a teacher of English
kaplan-teachertraining-teachercourses

Train to teach English as a second language

Why choose a Kaplan English course?

Hands-on Experience
Esperienza sul campo

Impara attraverso attività pratiche con l’opportunità di poter insegnare a un vero gruppo di studenti.

Tailored Courses For Groups
Corsi personalizzati per gruppi

Quali sono i tuoi obiettivi? Possiamo progettare un corso per le esigenze del tuo gruppo, ponendo l’attenzione su aspetti come progetti o preparazione agli esami.

Expand Your Opportunities
เปิดโอกาสใหม่ๆในชีวิตคุณ

ให้คุณได้มีโอกาสในการไปใช้ชีวิต ไปเรียน หรือ ไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านการมีผลการวัดรัดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

Kaplan free English test online

ไม่แน่ใจระดับภาษาอังกฤษของคุณ?

ลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษฟรี

Contact Us Now
Get friendly advice about our courses, our schools and prices. Find out more, or book now. Our consultants speak many different languages so if you would prefer to contact us in your own language, please tell us in the message to our staff below.
รายละเอียดของคุณ
(โปรดใช้ + ตามด้วยรหัสโทรศัพท์ของประเทศของคุณ ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ โดยไม่เว้นวรรค)
คุณสนใจหลักสูตรประเภทใด

เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อโทรหรือส่งข้อความถึงคุณเกี่ยวกับคำถามของคุณ ที่ Kaplan เรายังทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.

การคลิกส่งแสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณมีอายุเกิน 16 ปี

ติดต่อเราทาง Facebookเพื่อรับคำปรึกษาที่เร็วขึ้น