VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้าสามารถที่จะเดินทางกับครอบครัวได้หรือไม่?

ได้ เราจะระบุใน I-20 ว่าคุณเดินทางพร้อมผู้ติดตาม โปรดแจ้งรายชื่อเต็มของพวกเขาดังที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง วันเกิดและความสัมพันธ์กับคุณ

แก้ไข: 
19 เมษายน 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111