Visa - วีซ่าแคนาดา

วีซ่าแคนาดา

นักเรียนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศแคนาดา กรุณาสอบถามข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า เนื่องจากกฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย สอบถามเพิ่มเติม

ข้อมูลวีซ่าแคนาดา

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติม เนื่องจากฎมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย

แก้ไข: 16 สิงหาคม 2021

กรุณาปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ของเราเนื่องจากกฎมีความซับซ้อน

แก้ไข: 16 สิงหาคม 2021

คุณควรจะยื่นใบสมัครให้เร็วที่สุดภายหลังจากได้รับจดหมายตอบรับจาก Kaplan International English

แก้ไข: 16 สิงหาคม 2021

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับการสมัครจะแตกต่างกันไปตามสำนักงานวีซ่าแต่ละแห่ง

แก้ไข: 17 สิงหาคม 2021

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานวีซ่าในประเทศของคุณเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัคร

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

ขั้นแรก คุณจะต้องสมัครเรียนกับ Kaplan International English ก่อน หากคุณมีสิทธิที่จะเข้าเรียน Kaplan International English จะออกจดหมายตอบรับให้แก่คุณ เพื่อนำไปใช้ยื่นใบสมัครขอ Study Permit

แก้ไข: 16 สิงหาคม 2021

หลักฐานแสดงการตอบรับจาก Kaplan International English

 • จดหมายจาก Kaplan International English ซึ่งระบุชื่อของสถาบัน การยืนยันการตอบรับ และ/หรือ การลงทะเบียนเป็นนักเรียน หลักสูตรที่ศึกษา ระยะเวลาของหลักสูตรและวันที่ที่คุณลงทะเบียนล่าสุด

หลักฐานแสดงตัวตน

 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางซึ่งรับรองการเดินทางกลับประเทศที่ออกเอกสารดังกล่าว (ประชากรและผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา, เซนต์ ปิแอร์ (St. Pierre), มิคลอน (Miquelon) และกรีนแลนด์ (Greenland) ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง แต่จะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสถานภาพและการเป็นพลเมือง เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรลงทะเบียนบุคคลต่างด้าว
 • รูปถ่ายของคุณและสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วยขนาดที่ใช้สำหรับหนังสือเดินทาง (45 มม. x 35 มม.) ที่เหมือนกันทุกประการ 2 รูป ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้:
  1. เป็นรูปสีหรือขาวดำที่ถ่ายภายใน 6 เดือน
  2. ชัดเจนและถ่ายบนพื้นสีอ่อน
  3. ใช้กระดาษถ่ายรูปธรรมดา
  4. เป็นภาพถ่ายเต็มหน้า ไม่ยิ้ม และไม่สวมแว่นกันแดด หมวก หรือผ้าคลุมหัว เว้นแต่เป็นข้อบังคับด้านวัฒนธรรมและศาสนา

หลักฐานการสนับสนุนด้านการเงิน

คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและค่าเดินทางกลับ ของคุณเองและสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วย หลักฐานดังกล่าว ได้แก่:

 • บัญชีธนาคารในแคนาดาในชื่อของคุณ ถ้าเงินถูกโอนมายังแคนาดา
 • รายละเอียดการเงินของธนาคารในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา
 • ตั๋วแลกเงินของธนาคารที่แปลงสกุลเงินแล้ว
 • หลักฐานแสดงการจ่ายค่าเล่าเรียนและที่พักอาศัย
 • หลักฐานแสดงการจ่ายเงินให้แก่คุณในแคนาดา ถ้าคุณได้รับทุนการศึกษา

คุณจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าคุณจะเดินทางออกจากแคนาดาภายหลังจากเรียนจบ

ถ้าประเทศของคุณมีกฎควบคุมการแลกเงิน คุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าคุณได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการแลกเงินให้นำเงินออกนอกประเทศเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว

คุณอาจต้องแสดงหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลด้านการแพทย์และความปลอดภัย

 

แก้ไข: 16 สิงหาคม 2021

ใบสมัครของคุณจะได้รับการพิจารณา จากนั้นพนักงานจะตัดสินใจว่าควรจะสัมภาษณ์คุณหรือไม่ ถ้าใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับจดหมายยืนยัน ซึ่งคุณจะต้องแสดงจดหมายนี้ต่อพนักงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ซึ่งจะเป็นผู้ออก Study Permit ให้แก่คุณ

แก้ไข: 16 สิงหาคม 2021

หากคุณมี Study Permit อยู่แล้ว คุณสามารถที่จะยื่นใบสมัครต่อสำนักงานวีซ่าในแคนาดาเพื่อขอขยายเวลาการพักอาศัยเกินกว่า 6 เดือนได้

หากคุณไม่มี Study Permit คุณสามารถที่จะขยายเวลาเรียน หรือลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอื่นตราบเท่าที่ระยะเวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 6 เดือน ถ้าคุณต้องการที่จะขยายเวลาเรียนในแคนาดาออกไปเกิน 6 เดือน และยังไม่มี Study Permit คุณจะต้องยื่นใบสมัครขอ Study Permit ที่สำนักงานวีซ่าแคนาดาในประเทศอื่น

แก้ไข: 16 สิงหาคม 2021

นักเรียนไทยต้องการวีซ่านี้เพื่อเรียนต่อที่ต่างประเทศ

แก้ไข: 16 สิงหาคม 2021

คุณไม่จำเป็นที่จะต้องแยกสมัครและแยกจ่ายค่าธรรมเนียมของ Temporary Resident Visa พนักงานจะออก Temporary Resident Visa ให้แก่คุณพร้อมๆ กับที่คุณได้รับเอกสารที่จำเป็นในการเข้าประเทศแคนาดาในฐานะนักเรียน

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณได้นำเอกสารเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเมื่อมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง:

 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • จดหมายแนะนำตัวซึ่งยืนยันว่าคุณได้รับ Study Permit แล้ว ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ
 • Temporary Resident Visa ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ
 • สำเนาของจดหมายตอบรับจาก Kaplan International English
 • หลักฐานแสดงว่าคุณมีเงินเพียงพอใช้จ่ายขณะพำนักอยู่ในแคนาดา
 • จดหมายอ้างอิงหรือเอกสารอื่นๆ ที่สำนักงานวีซ่าแคนาดาในประเทศของคุณแนะนำ

คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแคนาดา หากขาดเอกสารใดเอกสารหนึ่งข้างต้น หรือเอกสารไม่ถูกต้อง

 

แก้ไข: 17 สิงหาคม 2021

ได้ พวกเขาสามารถที่จะเดินทางมายังแคนาดาพร้อมกับคุณ หรือเดินทางตามมาทีหลังก็ได้ คู่สมรสของคุณจะต้องผ่านข้อกำหนดที่ว่าด้วยผู้พักอาศัยชั่วคราวในแคนาดา และบุตรของคุณจะต้องผ่านข้อกำหนดที่ว่าด้วยสถานภาพของเด็กที่ต้องพึ่งพิงประเภท A, B หรือ C หากพวกเขาเดินทางตามมาทีหลัง พวกเขาจะต้องยื่นขอวีซ่าแยกต่างหากจากคุณ

แก้ไข: 17 สิงหาคม 2021

ได้ ตราบใดที่คุณมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ Study Permit (ในกรณีที่จำเป็นต้องมี) หากคุณจำเป็นที่จะต้องมี Temporary Resident Visa คุณจะต้องมีวีซ่าเข้าประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศอีกครั้งหนึ่งด้วย (ยกเว้นว่าคุณเดินทางกลับแคนาดาจากสหรัฐอเมริกา เซนต์ ปิแอร์ (St. Pierrre) และมิคลอน (Miquelon) และกลับก่อนวันหมดอายุของวันที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในแคนาดาที่ระบุไว้ในวีซ่าเข้าประเทศ

แก้ไข: 17 สิงหาคม 2021

Kaplan International English จะแจ้งข้อมูลล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบอย่างต่อเนื่องทันทีที่เราได้รับทราบข้อมูลนี้ ในระหว่างนี้ โปรดอย่ากังวลที่จะ ติดต่อเรา สำหรับทุกๆคำถาม

แก้ไข: 17 สิงหาคม 2021

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111