Visa - วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

นักเรียนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศอเมริกา กรุณาสอบถามข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า เนื่องจากกฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย สอบถามเพิ่มเติม

ข้อมูลวีซ่า อเมริกา

Non-Immigrant วีซ่า คือการรับรองสถานะการเข้าประเทศ โดยจะมีเอกสารการเข้าเมืองที่อนุญาตให้ประชากรของประเทศอื่น ๆ เข้าสหรัฐอเมริกาได้ชั่วคราว และบ่งชี้ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาชั่วคราวสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง วีซ่าของสหรัฐอเมริกามีหลากหลายประเภท ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่นถ้าวัตถุประสงค์ของคุณในการเข้าสหรัฐอเมริกาคือการศึกษา คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 (student) visa คุณสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าได้จาก เว็บไซต์ของ Department of State

แก้ไข: 16 ธันวาคม 2019

Kaplan International English มีความยินดีที่จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า แต่คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าพร้อมหลักฐานที่จำเป็นต่างๆ เอง

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

คุณจะต้องระบุวันเริ่มต้นหลักสูตรลงไปในใบสมัครเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน เผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับขั้นตอนการขอวีซ่าและเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ที่พักแล้ว

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

I-20 คือเอกสารที่ Kaplan International English ออกให้กับนักเรียนที่กำลังจะมาเรียนกับเราเต็มเวลา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนักเรียนที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศของพวกเขาได้

แก้ไข: 29 ตุลาคม 2019

โปรดดูเอกสารของของ Kaplan International Englishs เกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 (Instructions for F-1 Student Applications) สำหรับรายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะได้รับ I-20 จาก Kaplan International English

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

นับจากเวลาที่ Kaplan International English ได้รับใบสมัครและเงินมัดจำ จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์นักเรียนจึงจะสามารถรับ I-20 ผ่านทาง Courier หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ โปรดระลึกไว้ด้วยว่าขั้นตอนการสมัคร I-20 จะใช้ระยะเวลาประมาณนี้ เพื่อที่คุณจะได้เผื่อเวลาไว่ก่อนในกรณีที่คุณต้องการยื่นขอวีซ่าให้เร็วที่สุด หรือนัดกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกวีซ่า

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

คุณสามารถที่จะสมัครเรียนกับ Kaplan International English ได้ตลอดเวลา ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดเอาไว้ อย่างไรก็ตาม คุณควรให้เวลา Kaplan International English อย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อที่จะนำใบสมัครไปดำเนินการตามขั้นตอนและออกใบ I-20 ให้ หากใบสมัครและหลักฐานการสมัครไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้ เมื่อคุณได้รับใบ I-20 แล้ว คุณควรจะให้เวลาสำหรับขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 ประมาณ 2 เดือน

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

I-20 หรือที่เรียกว่า “Certificate of Eligibility” เป็นเอกสารยืนยันว่าคนต่างชาติที่เข้าประเทศมานี้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุมัติโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจะออกโดย เจ้าหน้าที่ Designated School Official (DSO) ของโรงเรียนที่นักเรียนต้องการจะไปศึกษา และเป็นเอกสารที่ทางสถานทูตหรือกงสุลสหรัฐอเมริกาต้องการ เพื่อที่จะออกวีซ่าประเภท F-1 ให้ นอกจากนี้ นักเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภท F-1 จะต้องรักษาสถานภาพที่ได้มานี้ไว้ด้วยการเรียนเต็มเวลานับตั้งแต่วันเริ่มต้นหลักสูตร เพื่อที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (โปรดดู “ข้อกำหนดด้านการศึกษาของ Kaplan International English คืออะไร เพิ่มเติม) และจะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ DSO อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจได้ถึงสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายขณะอยู่ในสหรัฐอเมริกา

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

English language หรือ TOEFL ®  ® - 13 เดือน 

Academic Semester/Academic Year - 13 เดือน  
GMAT ®  ® สำหรับนักเรียนต่อางชาติ - 6 เดือน 
GRE ®  ® สำหรับนักเรียนต่อางชาติ - 6 เดือน 

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ถ้าคุณตั้งใจที่จะเรียนต่อภายหลังจากที่ I-20 หมดอายุแล้ว คุณควรจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ DSO (Designated School Official) เพื่อที่จะได้พิจารณาว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะอยู่ต่อหรือไม่ อย่างไรก็ดี การต่อเวลา I-20 ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ และคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จึงจะได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ I-20 ได้ด้วยเหตุนี้ การใส่ใจกับการเรียนจนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายทางวิชาการตามเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถเรียนจบจาก Kaplan International English ตามเวลาสิ้นสุดที่ระบุไว้ใน I-20 จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โปรดทราบว่าการขอขยายเวลา I-20 จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ DSO (Designated School Official)ทราบก่อนวันสุดท้ายของการเรียน ถ้าคุณแจ้งขอขยายเวลาหลังจากวันสุดท้ายของการเรียน คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อเวลา และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับนโยบายนี้

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

คุณมีทางเลือกว่าคุณต้องการจะรับ I-20 โดยทางใด โดยปกติแล้วเราจะส่งให้คุณทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Courier) เราแนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษสำหรับการส่งเอกสารระหว่างประเทศเนื่องจากระบบที่สามารถติดตามพัสดุได้ โดยทั่วไป Kaplan International English จะส่ง I-20 ให้คุณผ่านทางไปรษณีย์ธรรมดา ซึ่งคุณไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่ง แต่ถ้าคุณเลือกที่จะให้เราส่ง I-20 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่ง 50 ดอลล่าร์สหรัฐ โปรดทราบว่าถ้าคุณสมัครเรียนที่ Kaplan International English 4 สัปดาห์หรือน้อยกว่าก่อนเริ่มเรียน I-20 จะถูกส่งให้คุณทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไม่ว่าคุณต้องการจะใช้บริการนี้หรือไม่ก็ตาม และคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่ง 50 ดอลล่าร์สหรัฐ

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

หากคุณยังไม่ได้รับวีซ่าประเภท F-I คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เพียงแค่ติดต่อกับ Kaplan International English เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากนั้นคุณจะได้รับ I-20 ใบใหม่ทางไปรษณีย์จากสถานที่เรียนใหม่ของคุณ โดย I-20 ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก คุณจึงไม่ต้องแสดง I-20 ใบเก่านี้แก่สถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่คุณได้รับวีซ่าแล้ว คุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนสถานที่เรียนได้ แต่คุณอาจจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสหรัฐอเมริกา เนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าชื่อของโรงเรียนใน I-20 จะต้องตรงกันกับชื่อโรงเรียนที่ปรากฏในวีซ่าจึงจะสามารถเข้าเมืองได้ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนสถานที่เรียนหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว คุณอาจถูกปฏิเสธให้เข้าสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาว่าคุณจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่หรือไม่ก่อนที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

วีซ่าประเภท F-1 คือ คือเอกสารการเข้าเมืองที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาต่อเต็มเวลาโดยสามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราว

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

ไม่ วีซ่าจะถูกออกให้โดย U.S. Department of State at a U.S. Embassy/Consulate abroad.

แก้ไข: 28 มกราคม 2020

คุณจะต้องสมัครเรียนที่ Kaplan International English ก่อน หากคุณมีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนที่ Kaplan International English ได้ เราจะออกใบ “Initial Attendance” Form I-20 ให้ เมื่อคุณได้รับ Form I-20 คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 ออนไลน์ที่ www.fmjfee.com ค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 เป็นค่าธรรมเนียมของระบบติดตามนักเรียนและสร้างความมั่นใจว่านักเรียนจะสามารถคงสถานภาพของวีซ่าไว้ขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่คุณจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว คุณจะต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณเพื่อที่จะได้รับวีซ่าประเภท F-1 หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลิงค์คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 (Instructions for F-I Students Applications)

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

โดยทั่วไป คุณจะต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศที่คุณเป็นประชากร (ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้คุณ) ถ้าในประเทศของคุณไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา หรือคุณอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ได้ออกหนังสือเดินทางให้กับคุณ คุณควรจะติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณสามารถที่จะยื่นขอ วีซ่าประเภท F-1 ที่สถานทูตฯ ประจำประเทศนั้นได้หรือไม่ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณ โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ  US Department of State website.

แก้ไข: 11 มกราคม 2016

ดูรายการของเอกสารที่สถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณต้องการสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 ได้ที่ เว็บไซต์ของ US Department of State

แก้ไข: 11 มกราคม 2016

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ เพื่อที่จะได้ทราบว่าสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณจะใช้เวลาดำเนินการเท่าไร

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

Kaplan International English ไม่ใช่ผู้ออกวีซ่าให้นักเรียนดังนั้นนักเรียนจึงต้องทำการเช็คข้อมูลกับ  U.S. Embassy/Consulate

แก้ไข: 11 มกราคม 2016

นักเรียนจะต้องรับผิดชอบการกรอกใบสมัครเอง และทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือตรวจทานและแนะนำให้

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

เนื่องจาก Kaplan International English ไม่ได้เป็นผู้ออกวีซ่า เราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับวีซ่าหรือไม่ อย่างไรก็ดี คุณควรจะทราบว่าการที่จะได้วีซ่าหรือไม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถรับรองได้

 

แก้ไข: 13 กันยายน 2017

ถ้าวีซ่าที่คุณยื่นขอได้รับการปฏิเสธ คุณควรจะถามเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลว่าเพราะเหตุใดคุณถึงถูกปฏิเสธก่อนที่จะออกจากสถานทูต คุณมีสิทธิที่จะร้องขอจดหมายชี้แจงการปฏิเสธที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย ถ้าเหตุผลในการปฏิเสธคือความผิดพลาดที่เกิดจาก I-20 Kaplan International English สามารถที่จะแก้ไข I-20 และออกจดหมายสนับสนุนเพื่อที่คุณจะได้รับวีซ่าในการสัมภาษณ์ครั้งที่สอง หากไม่มีเหตุผลหรือเป็นเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจาก I-20 Kaplan International English แทบจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณต่อได้ ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจของรัฐบาลถือเป็นที่สิ้นสุด และ Kaplan International English ก็แทบไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแต่จะต้องหักลบค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และการสมัครออกไป โปรดแสดงจดหมายปฏิเสธการให้วีซ่าจากสถานทูตด้วย

แก้ไข: 04 กุมภาพันธ์ 2020

เอกสารอื่นๆที่ต้องการ: หลักฐานทางการเงิน

ใช่ ทาง Kaplan International English ต้องการเอกสารยืนยันว่าทางนักเรียนที่สมัครเรียนนั้นมีศักยะภาพเพียงพอที่จะจ่ายค่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศได้

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

คุณสามารถที่จะแสดงบัญชีจากหลายธนาคารได้ และ/หรือรายละเอียดการเงินจากผู้สนับสนุนหลายรายได้ถ้าจำเป็น

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

ถ้าจำนวนเงินที่ชำระให้แก่ Kaplan International English เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ระบุไว้ใน I-20 คุณก็ไม่จำเป็นต้องยื่นรายละเอียดการเงิน/จดหมายของธนาคาร แต่ถ้าจำนวนเงินที่ชำระให้แก่ Kaplan International English น้อยกว่าค่าเล่าเรียนที่ถูกระบุไว้ใน I-20 คุณจะต้องยื่นรายละเอียดการเงินของธนาคาร

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ถ้าคุณยังไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน เราต้องการรายละเอียดการเงินของธนาคารและเอกสาร “Proof of Funds” ซึ่งจะระบุจำนวนเงินที่คุณต้องแสดง ถ้าคุณต้องการที่จะคำนวณเงินล่วงหน้า คุณจะต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (ค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียม, ค่าที่พักอาศัย) บวกกับค่าครองชีพอย่างน้อย 125 ดอลล่าร์สหรัฐต่อสัปดาห์ เราขอให้นักเรียนทุกคนชำระเงินเต็มจำนวนก่อนที่จะเริ่มเรียน

ข้าพเจ้าได้ส่งรายละเอียดการเงินของธนาคารไปแล้ว เพราะเหตุใดจึงต้องส่งแบบฟอร์ม Proof of Funds ไปด้วย

แบบฟอร์ม Proof of Funds จะเป็นสัญญาที่บอกให้เรารู้ว่าคุณมีความสามารถและเต็มใจที่จะชำระเงิน เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องรับผิดชอบสิ่งนี้เพื่อที่จะได้ออก I-20 ให้

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

การเข้าประเทศอเมริกา

คุณเข้าสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันเริ่มเรียนที่ระบุไว้ใน I-20

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ถ้าคุณเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาหลังจากวันที่ระบุไว้ใน I-20 คุณอาจจะต้องประสบปัญหาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดในการรายงานตัวต่อศูนย์ Kaplan International English ในวันเริ่มต้นหลักสูตร เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ถ้าคุณไม่สามารถที่จะมาถึงก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร คุณควรจะติดต่อกับ Kaplan International English และขอให้เราเลื่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรออกไป Kaplan International English จะส่ง I-20 ที่แก้ไขวันเริ่มต้นหลักสูตรที่เลื่อนออกไปให้ใหม่ทางไปรษณีย์

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง หากเอกสารเหล่านี้สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจจะโดนกักตัว สอบสวน หรือถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง

 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • วีซ่าประเภท F-I ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยชื่อของศูนย์ Kaplan International English ที่คุณกำลังจะไปเรียนด้านล่าง
 • เอกสาร I-20 จำนวน 3 หน้า ซึ่งออกให้โดยศูนย์ Kaplan International English ที่คุณกำลังจะไปเรียน (ชื่อของศูนย์ Kaplan International English จะต้องสอดคล้องกับชื่อโรงเรียนที่ระบุในวีซ่าของคุณ)

 

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพราะกฎต่างๆมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

I-94 หรือที่เรียกว่า “เอกสารขาเข้า/ ขาออก” เป็นกระดาษสีขาวแผ่นเล็กๆ ซึ่งคุณจะได้รับเมื่อเข้าสหรัฐอเมริกา I-94 แนบไว้อยู่กับหนังสือเดินทางหรือวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งถือเป็นเอกสารยืนยันการเข้าสหรัฐอเมริกาได้ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองจะเขียนวันหมดอายุลงบน I-94 ซึ่งจะยืนยันว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายได้นานเท่าใด ก่อนที่จะออกจากด่านตรวจคนเข้าเมือง คุณจะต้องตรวจสอบว่า I-94 ของคุณระบุ “ระยะเวลาของสถานภาพ” (Duration of Status หรือ D/S)หรือไม่ ผู้ที่ถือวีซ่าประเภท F-1 จะต้องได้รับการระบุ D/S บน I-94 ซึ่งหมายความว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ตราบเท่าที่คุณยังคงสถานภาพของวีซ่า F-1 โดยเรียนเต็มเวลาในโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจาก Department of Homeland Security (โปรดทราบว่าคุณสามารถที่จะเรียนกับ Kaplan International English ได้ตราบเท่าที่ I-20 ยังไม่หมดอายุ) ถ้า I-94 ระบุวันหมดอายุที่แตกต่างออกไป คุณควรจะตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ เพราะถ้าคุณไม่ได้รับ D/S คุณอาจต้องเผชิญกับปัญหาภายหลังจากที่เข้าเมืองแล้ว

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

I-515A คือแบบฟอร์มของรัฐบาลที่แจกให้ผู้เดินทางที่ขาดเอกสารบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการเข้าสหรัฐอเมริกา หากคุณได้รับแบบฟอร์มนี้จากเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง คุณจะต้องถามเขาว่าคุณขาดเอกสารอะไร ทันทีที่ได้รับคำตอบแล้ว คุณจะต้องส่งเอกสารนี้ให้แก่รัฐบาลภายใน 30 วันหลังจากที่เข้าประเทศ ถ้าคุณไม่สามารถส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนด คุณจะขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะต้องออกจากสหรัฐอเมริกาทันที ถ้าคุณได้รับแบบฟอร์มนี้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ DSO (Designated School Official)ที่ศูนย์ Kaplan International English ทันทีที่มาถึง Kaplan International English สามารถที่จะช่วยคุณดำเนินการเรื่องเอกสารได้

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

คุณจะต้องมาถึงศูนย์ Kaplan International English และเริ่มเรียนเต็มเวลาในวันที่หรือก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรที่ระบุไว้ใน I-20 หากคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนี้ I-20 ของคุณจะถือเป็นอันสิ้นสุด และคุณจะไม่สามารถพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องออกจากประเทศทันที ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือไม่สามารถที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาได้ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร คุณจะต้องติดต่อ Kaplan International English และเราจะปรับ I-20 ให้ใหม่โดยการเลื่อนวันเริ่มต้นเรียนออกไป หากคุณเข้ามายังสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณจะไม่สามารถเลื่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรออกไปได้ และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ สำหรับกฎนี้

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ข้อมูลวีซ่า

ถ้าคุณกำลังจะยื่นขอวีซ่า คุณจะต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ 2 เดือนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการขอวีซ่า และการจัดหาที่พัก

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

คุณจะต้องระบุวันเริ่มต้นหลักสูตรลงไปในใบสมัครเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน เผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับขั้นตอนการขอวีซ่าและเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ที่พักแล้ว

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ได้ เราจะระบุใน I-20 ว่าคุณเดินทางพร้อมผู้ติดตาม โปรดแจ้งรายชื่อเต็มของพวกเขาดังที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง วันเกิดและความสัมพันธ์กับคุณ

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

สำหรับนักเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภท F-1 คุณจะต้องเรียนที่ศูนย์ Kaplan International English ที่ออก I-20 ให้คุณอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับผู้ที่ลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเข้มข้น, TOEFL, ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ, หลักสูตรฝึกงาน และภาษาอังกฤษระยะยาว ถ้าคุณลงทะเบียนหลักสูตร GMAT, GRE ®  และ SATสำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือเตรียมสอบ TOEFL ®  คุณจะต้องเรียนที่ศูนย์ Kaplan International English ที่ออก I-20 ให้คุณอย่างน้อย 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการเข้าชั้นเรียน ของ Kaplan International English เพิ่มเติมในวันแรกที่เข้าชั้นเรียน ( Attendance Requirement )

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ถ้าคุณไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Kaplan International English ในการเรียนเต็มเวลาได้ คุณจะเสี่ยงกับการขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลตามมาคือ

 • I-20 ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คุณหมดสิทธิ์ที่จะเรียนที่ Kaplan International English อีกต่อไป
 • คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคืนเงินค่าเล่าเรียน
 • คุณจำเป็นต้องออกจากสหรัฐอเมริกาทันทีภายหลังจากที่ I-20 เป็นที่สิ้นสุด

 

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ในฐานะนักเรียนที่ถือวีซ่าประเภท F-1 เป้าหมายหลักของคุณในการเข้ามาพำนักที่สหรัฐอเมริกาคือการเรียนเต็มเวลา เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาหรืออาชีพ ดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงจำกัดว่าคุณจะสามารถทำงานได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เท่านั้น

ทำงาน Part-Time ในมหาวิทยาลัย – คุณอาจจะทำงานให้กับศูนย์ Kaplan International English ที่ออก I-20 ให้คุณ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่ามีตำแหน่งว่างและคุณคือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งนั้น โปรดทราบว่าตำแหน่งเหล่านี้มีจำกัดใน Kaplan International English เกือบทุกแห่ง

การทำงานนอกมหาวิทยาลัยเนื่องจากปัญหาทางการเงิน – ถ้าคุณเรียนมาแล้วอย่างน้อย 9 เดือน และทำหนังสือชี้แจงว่าคุณประสบปัญหาด้านการเงินภายหลังจากที่เข้าเรียนที่ Kaplan International English คุณอาจจะได้สิทธิ์ในการทำงานประเภทนี้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ DSO (Designated School Official) และรัฐบาลก่อนเริ่มงาน โปรดทราบว่า ถ้ามีการตรวจพบว่าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ/หรือในตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต การจ้างงานดังกล่าวจะถูกยกเลิก ซึ่งจะทำให้ I-20 หมดอายุทันทีในระบบ SEVIS ซึ่งเป็นระบบติดตามนักเรียน ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น คุณจะหมดสิทธิ์ที่จะศึกษาต่อที่ Kaplan International English และไม่ได้รับเงินคืน และจะต้องออกจากสหรัฐอเมริกาทันที

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ในฐานะของนักเรียนของ Kaplan International English คุณไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรม OPT (การจ้างงานชั่วคราวเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หรือ CPT (การฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่นักเรียนเลือก)ในทุกสถานการณ์ และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับกฎนี้

แก้ไข: 19 เมษายน 2021

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111