VISA - วีซ่าอเมริกา

I-94 คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

I-94 หรือที่เรียกว่า “เอกสารขาเข้า/ ขาออก” เป็นกระดาษสีขาวแผ่นเล็กๆ ซึ่งคุณจะได้รับเมื่อเข้าสหรัฐอเมริกา I-94 แนบไว้อยู่กับหนังสือเดินทางหรือวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งถือเป็นเอกสารยืนยันการเข้าสหรัฐอเมริกาได้ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองจะเขียนวันหมดอายุลงบน I-94 ซึ่งจะยืนยันว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายได้นานเท่าใด ก่อนที่จะออกจากด่านตรวจคนเข้าเมือง คุณจะต้องตรวจสอบว่า I-94 ของคุณระบุ “ระยะเวลาของสถานภาพ” (Duration of Status หรือ D/S)หรือไม่ ผู้ที่ถือวีซ่าประเภท F-1 จะต้องได้รับการระบุ D/S บน I-94 ซึ่งหมายความว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ตราบเท่าที่คุณยังคงสถานภาพของวีซ่า F-1 โดยเรียนเต็มเวลาในโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจาก Department of Homeland Security (โปรดทราบว่าคุณสามารถที่จะเรียนกับ Kaplan International English ได้ตราบเท่าที่ I-20 ยังไม่หมดอายุ) ถ้า I-94 ระบุวันหมดอายุที่แตกต่างออกไป คุณควรจะตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ เพราะถ้าคุณไม่ได้รับ D/S คุณอาจต้องเผชิญกับปัญหาภายหลังจากที่เข้าเมืองแล้ว

แก้ไข: 
19 เมษายน 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111