FAQ - BHP

Wyjazd na kurs za granicę to duża decyzja i wiemy, jak ważny jest dostęp do wszystkich informacji zanim rozpoczniesz proces rezerwacji. Nasza sekcja FAQ jest podzielona na kategorie tematyczne, które powinny pomóc Ci znaleźć odpowiedź na większość pytań. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, skontaktuj się z naszym doradcą.

Wstęp

Kaplan zapewnia wysokie standardy BHP. Nasza polityka firmy to podtrzymanie wysokich standardów i zachęcanie pracowników do dbania o własne dobro, a także o swoich współpracowników i uczniów. Zapewnianie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy wymaga wkładu wszystkich, ale korzyści warte są tego wysiłku.

Zapewnianie świadomości bezpieczeństwa pracy, pozytywnego nastawienia i nieprzerwanego dążenia do poprawy bezpieczeństwa wymaga poświęcenia i aktywnego zaangażowania dyrektorów, menadżerów i pracowników na wszystkich poziomach.

Nasze cele to, w ramach rozsądku, zapobieganie wypadkom kończącym się urazami, złym zdrowie i/lub zniszczeniem własności oraz ochrona środowiska.

Ogólne zasady

Kaplan uznaje swoje zobowiązania wynikające z brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. (Health and Safety at Work Act 1974) i powiązanych przepisów. Firma, w trakcie prowadzenia swojej działalności i na tyle, na ile jest to praktycznie wykonalne, zobowiązuje się:

Chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób, na które może mieć wpływ jej działalność.

Ograniczać negatywny wpływ na środowisko fizyczne, w którym te działania są prowadzone.

Kaplan zdaje sobie sprawę, że umiejętności i energia jego pracowników to jedne z jego największych atutów i ma zatem obowiązek dbać o dobrostan i równe traktowanie swoich uczniów, wykonawców, sprzedawców i gości. O ile jest to praktycznie możliwe, Kaplan będzie:

Zapewniać i utrzymywać bezpieczne środowisko pracy i działalności, które nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu.

Formułować normy i zasady, które są zgodne z odpowiednimi wymogami ustawowymi w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, dobrostanu i środowiska, gdyż mają one wpływ na pracowników, osoby uczące się, wykonawców i społeczeństwo.

Aktywnie promować pozytywną kulturę BHP poprzez rozwój dobrych praktyk.

Chronić pracowników, osoby uczące się i wszystkie inne osoby przed możliwymi do przewidzenia zagrożeniami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska w bieżących procesach, działalności i systemach pracy.

Upewniać się, że w przypadku wprowadzania nowych substancji, instalacji, maszyn, urządzeń, procesów lub pomieszczeń zapewniono odpowiednie wytyczne, instrukcje i nadzór w celu opracowania bezpiecznych metod pracy.

Szkolić pracowników, aby byli świadomi odpowiedzialności własnej w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, opieki społecznej i ochrony środowiska oraz aby aktywnie uczestniczyli w dobrych praktykach prowadzących do zapobiegania wypadkom oraz urazom i chorobom zawodowym i pozazawodowym.

Nie umniejszając własnej odpowiedzialności prawnej wykonawcy, Kaplan zapewni, że wykonawcy zostaną poinformowani o odpowiednich powiązanych zagrożeniach, o procedurach bezpieczeństwa i będą monitorowani pod kątem dostosowywania się.

Stosować, w miarę możliwości, porady i wskazówki odnośnie promowania dobrego stanu zdrowia i unikania urazów i chorób zawodowych i pozazawodowych.

Ustanawiać procedury monitorowania zgodności z normami bezpieczeństwa i współpracować z władzami i organizacjami technicznymi celem zapewniania aktualności zasad.

Ustanawiać fora bezpieczeństwa w celu utrzymania skutecznej kontroli środków BHP.

Upewniać się, że cele te są realizowane poprzez działania audytowe - wewnętrzne, przez kompetentnych rzeczoznawców oraz przez konsultantów zewnętrznych.

Weryfikować niniejsze zasady w regularnych odstępach czasu.

Kto odpowiada za egzekwowanie zasad BHP?

Kierownicy danej placówki (Centre Managers) są odpowiedzialni za sprawdzanie stosowania tej polityki w obszarach, za które są odpowiedzialni. Wszyscy pracownicy na wszystkich poziomach są zobowiązani do przestrzegania wymagań niniejszej polityki.

Za co są odpowiedzialni menadżerowie departamentów?

Menadżerowie departamentów mają obowiązek upewnić się, że wszystkie aspekty polityki firmy względem zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu w miejscu pracy, zasady, procesy i procedury są wykonywane i używane w ich departamentach.

Mają obowiązek nominować konkretną, kompetentną osobę w każdym ośrodku, która będzie zarządzać kwestiami zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu w miejscu pracy.

Jakie są obowiązki pracowników, wykonawców i dostawców?

Ponoszą oni odpowiedzialność za przestrzeganie polityk, zasad i procedur bezpieczeństwa oraz za należytą troskę o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, na które mogą mieć wpływ ich działania.

Każdy pracownik ma ustawowy obowiązek współdziałania z polityką firmy w zakresie zapewnienia i realizacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyżej wymienieni mają pozostawać odpowiedzialni za zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan wszystkich uczniów i gości pod ich opieką, podczas przebywania na terenie firmy i zapewniać, aby przestrzegano firmowych zasad i procedur BHP.

Powyższe osoby nie mogą zakłócać niczego, co ma zapewniać stosowanie zasad BHP.

Za co są odpowiedzialni uczniowie i goście?

Uczniowie i goście są zobowiązani przestrzegać zasad BHP firmy i powinni zapoznać się z nimi po przylocie.

Uczniowie i goście nie mogą przeszkadzać w przeprowadzaniu czegokolwiek, co ma na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa i zdrowia.

Jak wdrażana jest polityka BHP?

Poszczególne zadania wdrożeniowe obejmują:

Wydanie lokalnego oświadczenia o bezpieczeństwie; określające szczegółowo, w jaki sposób polityka ta ma być stosowana wobec wszystkich pracowników i wszystkich innych osób odwiedzających lokalizacje Kaplan.

Przydział wystarczających zasobów do obsługi i utrzymania bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.

Zapewnienie sprzętu i odzieży ochronnej wymaganej dla poszczególnych miejsc pracy i czynności oraz zapewnienie jej prawidłowego użytkowania.

Zapewnienie, że odpowiednie informacje są wyraźnie widoczne na temat konkretnych zagrożeń mających zastosowanie do każdego miejsca. Każda placówka ma mieć łatwo dostępny folder BHP.

Promowanie efektywnego udziału wszystkich pracowników we wspólnych konsultacjach w sprawach BHP.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, sprzętu pierwszej pomocy oraz procedur monitorowania stanu zdrowia we wszystkich obiektach.

Aktywnie zachęcanie i uwzględnianie opinii na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska na odpowiednich forach, aby dokonywać ich przeglądu i stale ulepszać obecną politykę i procedury.

Jak wygląda proces szkolenia personelu w kwestiach BHP?

Obowiązkiem menadżera ośrodka (Center Manager) jest dopilnowanie, aby odpowiednia liczba zatrudnionych osób była przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia należy przeprowadzać regionalnie za pośrednictwem uznanego dostawcy.

Menadżer ośrodka powinien wyznaczyć wystarczającą liczbę osób odpowiedzialnych za procedury przeciwpożarowe (Fire Marshals). Szkolenie może przeprowadzić doradca przeciwpożarowy firmy Kaplan.

Menadżer ośrodka ma wyznaczyć przedstawiciela BHP jako osoby skupiającej się na wszystkich kwestiach. Szkolenie powinien przeprowadzić uznany dostawca lub konsultant firmy Kaplan.

Jakie są zagrożenia BHP wynikające z naszej działalności?

Każda z lokalizacji Kaplana różni się charakterem budynków oraz rodzajem podejmowanych tam zadań.

Menadżer ośrodka ma zapewnić, że wszystkie potencjalnie podejmowane działania są brane pod uwagę i, w stosownych przypadkach, przeprowadzona zostanie ocena ryzyka.

Oceny ryzyka pomagają chronić pracowników, uczniów i firmę, a także przestrzegać prawa. Pomagają skoncentrować się na istotnych zagrożeniach, które mogą spowodować realną szkodę.

Ocena ryzyka to dokładne zbadanie tego, co w Twojej lokalizacji/pracy może potencjalnie wyrządzić krzywdę ludziom. Prawo nie przewiduje, że wszelkie ryzyko zostanie wyeliminowane, ale jest to wymóg ochrony ludzi „na tyle, na ile jest to racjonalnie wykonalne”.

Oceny ryzyka dokonuje wyznaczona osoba, która jest odpowiednio wykwalifikowana.

Wyniki oceny ryzyka zostaną przekazane menadżerowi ośrodka.

Działania wymagane do usunięcia/kontroli ryzyka będą zatwierdzane przez menadżera ośrodka.

Menadżer ośrodka będzie odpowiedzialny za zapewnienie wdrożenia wymaganych działań.

Oceny będą weryfikowane corocznie lub gdy zmieni się działalność zawodowa - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nowa ocena będzie przeprowadzana przez konsultanta zewnętrznego co 2 lata lub w przypadku znaczących zmian konstrukcyjnych/remontów/dodatków w budynku.

Jak przebiegają konsultacje z pracownikami?

Reprezentacja pracowników po pierwsze będzie polegała na wyznaczeniu nominowanego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za przekazywanie przypomnień o aktualnych zasadach i procedurach za pośrednictwem różnych form medialnych.

Konsultacje z pracownikami będą przebiegały poprzez spotkania indywidualne z ich bezpośrednim przełożonym, spotkania pracownicze oraz spotkania ad hoc, jeśli będzie to konieczne.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo urządzeń i instalacji?

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie wszystkich urządzeń/instalacji wymagających konserwacji.

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za zapewnienie opracowania skutecznych procedur konserwacji.

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za zapewnienie wdrożenia wszystkich zidentyfikowanych prac konserwacyjnych.

Wszelkie wykryte problemy w urządzeniach/instalacjach należy zgłaszać menadżerowi ośrodka lub wyznaczonemu przedstawicielowi.

Kierownik ds. placówek dopilnuje, aby przed zakupem wszystkie urządzenia i instalacje spełniały normy BHP.

Jak obchodzi się ze szkodliwymi substancjami?

Menadżer ośrodka lub wyznaczony przez niego przedstawiciel będzie odpowiedzialny za identyfikację wszystkich substancji wymagających oceny COSHH.

Lokalny przedstawiciel BHP lub wykonawca usług będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie ocen COSHH.

Menadżer ośrodka będzie odpowiedzialny za zapewnienie wdrożenia wszystkich działań określonych w ocenach.

Menadżer ośrodka lub wyznaczony przez niego przedstawiciel będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy odpowiedni pracodawcy zostaną poinformowani o ocenach COSHH.

Wszystkie nowe substancje sugerowane do stosowania przez pracowników lub wykonawców zostaną przed zakupem zbadane pod kątem ich przydatności i bezpieczeństwa.

Oceny będą weryfikowane corocznie lub gdy zmieni się rodzaj prowadzonej działalności - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jakie są wytyczne firmy Kaplan dotyczące ręcznego przemieszczania ciężkich przedmiotów?

Ręczne przemieszczanie przedmiotów ze względu na charakter działalności firmy Kaplan jest wskazane jako realne ryzyko i należy podejmować wszelkie odpowiednie środki ostrożności.

Menadżerowie ośrodków mają zapewnić, aby wszystkie osoby, które mogą mieć do czynienia z podnoszeniem lub przenoszeniem jakichkolwiek przedmiotów o dużych gabarytach, przeszły szkolenie w zakresie obsługi ręcznej oraz aby przechowywane były dowody takiego przeszkolenia.

W jaki sposób należy przekazywać informacje i instrukcje?

Plakat dotyczący przepisów BHP ma być wywieszony w miejscu widocznym zarówno dla personelu, jak i osób uczących się.

Porady dotyczące zasad BHP są dostępne w wielu źródłach, które są wyraźnie wyszczególnione w firmowym intranecie.

Menadżer ośrodka powinien mieć nadzór nad nowymi pracownikami/praktykantami oraz przestrzegać stosownych ustaleń.

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby jego pracownicy pracujący w lokalizacjach, gdzie podlegają kontroli innych pracodawców, otrzymali odpowiednie informacje dotyczące BHP.

Jak wygląda kwestia szkoleń i kompetencji dotyczących wykonywanej pracy?

Szkolenia wprowadzające dla pracowników będą zapewnione wszystkim pracownikom w odpowiednim okresie od rozpoczęcia pracy. Specyficzne szkolenie będzie zapewniony do wykonywania niektórych zadań w razie zaistnienia potrzeby. Dodatkowo szkolenia odświeżające powinny się odbywać w wypadku umiejętności nie wykorzystywanych regularnie.

Szkolenia związane ze specyfiką pracy muszą być rozpoznane przez menadżera ośrodka i odpowiednio zapewnione.

Specyficzne role wymagające specjalnych szkoleń to:

  • Pierwsza pomoc
  • Procedury przeciwpożarowe i dot. bezpieczeństwa
  • Prace na wysokościach
  • Praca fizyczna

Ewidencję szkoleń prowadzi menadżer ośrodka.

Szkolenia będą organizowane i monitorowane przez doradcę BHP firmy.

Jak wygląda kwestia wypadków, pierwszej pomocy i chorób związanych z wykonywaną pracą?

Przegląd zdrowia będzie wymagany wobec pracowników wykonujących specyficzne zadania. Z powodu natury specyficznych zadań, wliczone jest wyższe ryzyko, zarówno w wypadku pojedynczego zadania, jak i zadań powtarzanych.

Przegląd zdrowia będzie zorganizowany przez menadżera ośrodka i będzie on przechowywał wyniki takich przeglądów.

Apteczki pierwszej pomocy przechowywane są w odpowiednim miejscu, takim jak recepcja.

Osoby po kursie pierwszej pomocy powinny być łatwo rozpoznawalne za pomocą oznak miejsca pracy, informacji w intranecie i list na tablicy BHP.

Wszystkie przypadki chorób związanych z pracą powinny być odnotowane w dokumencie wypadków. Dokument taki powinien być przechowywany w odpowiednim miejscu.

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za zgłaszanie wypadków, chorób i niebezpiecznych zajść do doradcy BHP tak, by mógł on zawiadomić miejscowe służby (HSE).

Jak monitorowane są procedury BHP?

Celem sprawdzania warunków pracy i zapewnienia przestrzegania naszych bezpiecznych praktyk pracy, będziemy:

Przeprowadzać wyrywkowe kontrole i wizyty

Monitorować wszystkie wypadki i zły stan zdrowia

Przeprowadzać rutynowe i regularne kontrole lokalne za pośrednictwem konsultanta zewnętrznegoDoradca BHP jest odpowiedzialny za badanie przyczyn wypadków

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za badanie przyczyn absencji chorobowych związanych z pracą

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za to, aby zapobiegać ponownym wypadkom, biorąc pod uwagę przyczyny ich wcześniejszego powstania.

Kto odpowiada za postępowanie w sytuacjach awaryjnych?

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności i wdrożenia oceny ryzyka pożaru.

Menadżer ośrodka powinien upewnić się, że drogi ewakuacyjne są sprawdzane, potencjalnie przez przedstawiciela ds. BHP, aby upewnić się, że są wolne od przeszkód; że drzwi są sprawne; i że są prawidłowe, czytelne oznakowania. Powinno się to odbywać rutynowo nie rzadziej niż co miesiąc.

Menadżer ośrodka ma dopilnować, aby wszystkie gaśnice należące do najemców były sprawdzane co roku przez inżyniera serwisu. Ponadto osoba odpowiedzialna powinna przeprowadzać kontrolę wzrokową całego sprzętu co najmniej raz w miesiącu. Wizualna kontrola z upewnieniem się, że sprzęt jest sprawny, dostępny do użytku i drożny. Niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzanych usterek lub zamierzonych zniszczeń, w celu uzyskania natychmiastowej uwagi.

Alarmy mają być testowane co tydzień, w budynkach z wieloma najemcami powinno to być przeprowadzane przez agentów wynajmujących, powiadomienia o takich testach powinny być wyraźnie widoczne dla wszystkich uczniów i pracowników, i powinny się one odbywać o jednakowych porach.

Ewakuacje awaryjne należy praktykować co 6 miesięcy; tylko kluczowy personel powinien być informowany o szczegółach takich praktyk. Po takiej ewakuacji powinny się odbywać krótkie rozmowy z udziałem wszystkich osób odpowiedzialnych za procedury przeciwpożarowe i kluczowego personelu, aby zrozumieć napotkane trudności i lepiej zrozumieć obowiązki osób wyznaczonych do procedur przeciwpożarowych.

Niniejsze oświadczenie dotyczące ogólnej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji i ustaleń dotyczących jej realizacji zostały sporządzone zgodnie z art. 2 ust. 3 brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. Należy ją przedstawić wszystkim pracownikom firmy Kaplan i ma być ona uwzględniona w Podręczniku Pracownika.