VISA - วีซ่าอังกฤษ

นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว?

วีซ่านักเรียนที่ถูกออกให้โดย UK VI โรงเรียน Kaplan จะทำการตรวจเช็คเอกสารของนักเรียนให้อีกครั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อนักเรีบนที่ต่างประเทศl:

  • Passport - นักเรียนต้องนำพาสปอร์ตมาโรงเรียนวันแรก - ทางโรงเรียนจะทำการถ้ายเอกสารวีซ่าและพาสปอร์ตไว้ที่ไฟล์นักเรียน
  • นักเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พักของนักเรียนที่ต่างประเทศ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ แจ้งทางโรงเรียนของเราเพื่อการติดต่อในอนาคต
  • ถึงแม้ว่านักเรียนจะหาที่พักเอง ทางโรงเรียนก็ยังต้องการข้อมูลติดต่อนักเรียนและเพื่อนนักเรียนที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
  • ถ้านักเรียนมาในวีซ่า Tier 4 (General or Child) นักเรียนต้องเอาเอกสารต้นฉบับมาด้วย

ทางโรงเรียนของเราจะทำการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักเรียนทุกวัน และนักเรียนควรจะเข้าเรียนทุกวัน

นักเรียนต้องทำการแจ้งโรงเรียนทุกครั้งในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ในแต่ละวัน พร้อมทั้งให้เหตุและหลักฐานของการไม่สามารถมาเรียนได้ของวันนั้นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย

แก้ไข: 
05 พฤษภาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111