VISA - วีซ่านิวซีแลนด์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกปฏิเสธวีซ่า?

ตาม Terms and Conditions ของเรา ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจะได้รับคืนเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานว่าใบสมัครวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธก่อนวันเริ่มต้นการเรียนของคุณ

ภายใต้กฎหมายของนิวซีแลนด์ คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์การปฏิเสธวีซ่านักเรียนของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/reconsideration-of-a-declined-visa

เมื่อคุณอยู่กับ Kaplan International Languages เรายินดีที่จะช่วยคุณเปลี่ยนวีซ่าหรือขอต่ออายุวีซ่า - ผ่านบริการของเราในฐานะศูนย์ประมวลผลวีซ่าออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับของประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามวีซ่าทั้งหมดดำเนินการโดย Immigration New Zealand

แก้ไข: 
13 พฤศจิกายน 2020
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111