Visa - วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย

เมืื่อนักเรียนสมัครเรียนที่ Kaplan International Languages นักเรียนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศออสเตรเลีย

หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในออสเตรเลียคุณจะต้องสมัครวีซ่านักเรียน อย่างไรก็ตามคุณสามารถเรียนได้นานถึง 12 สัปดาห์ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวหรือสำหรับนักเรียนที่อยู่ประเทศที่มีสิทธิ์สำหรับวีซ่า Working Holiday วีซ่าทำงาน หรือ Holiday Visa สามารถอยู่ได้สูงสุด 4 เดือน

เรามุ่งมั่นที่จะตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีดังนั้นโปรดสำรวจคำตอบของเราด้านล่าง อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับข้อมูลล่าสุด https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder.

ข้อมูลวีซ่าออสเตรเลีย

ใช่ นักเรียนไทยต้องการวีซ่าเพื่อเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย หรือหากคุณวางแผนที่จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียคุณสามารถเรียนได้นาน 3 เดือนสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว หรือ สำหรับประเทศที่มีสิทธิ์นักเรียนสามารถเรียนได้สูงสุด 4 เดือนโดยถือวีซ่า working holiday วีซ๋าทำงาน หรือ holiday visa. อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder.

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

โปรดดูที่ลิงค์เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวีซ่าของคุณ

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#aboutVisa-index-6.

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

สมัครการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณเตรียมตัวอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรของคุณหรือก่อนวันเปิดเรียนเพื่อดำเนินการขอวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณต้องการหาที่พักด้วย เวลาในการดำเนินการของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาดำเนินการได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times.

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

ทางโรงเรียนของเราจำเป็นต้องได้รับแจ้งวันเริ่มเรียน ซึ่งโดยปกตินักเรียนจะได้รับวีซ่าภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเอกสารครบถ้วน

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

ตาม Terms and Conditions ของเรา ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจะได้รับคืนเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานว่าใบสมัครวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธก่อนวันเริ่มต้นของคุณ

ภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์การปฏิเสธวีซ่านักเรียนของคุณhttps://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/" target="_blank">Immigration New Zealand website.

ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า คุณควรจะสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตถึงเหตุผลในการไม่อนุมัติวีซ่าก่อนที่จะออกจากสถานทูต คุณสามารถที่จะร้องขอจดหมายชี้แจงการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย หากไม่มีเหตุผล หรือเหตุผลคือเรื่องส่วนตัวของคุณ Kaplan International Languages จะไม่สามารถช่วยคุณได้อีกต่อไป ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจของรัฐบาลถือเป็นที่สิ้นสุด และ Kaplan International Languages จะไม่สามารถทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้ได้

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

ไม่ วีซ่าจะถูกออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศ

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

คุณจะต้องสมัครเรียนที่ Kaplan International Languages ก่อน ถ้าคุณมีคุณสมบัติตามที่กำหนด Kaplan International Languages จะออกใบ (EA) และใบสรุปค่าใช้จ่าย (Invoice) ให้แก่คุณ และจากนั้น Kaplan International Languages จะออกใบเสร็จรับเงิน และใบแสดงการยืนยันการลงทะเบียน (ECOE: Electronic Confirmation of Enrollment) ให้แก่คุณภายหลังจากที่ได้รับใบ EA ที่นักเรียนได้ลงชื่อ และได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณแล้ว ECOE ของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณยื่นขอวีซ่านักเรียนกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณได้สมัครเรียนจริง

แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2020

โดยปกติแล้วคุณจะต้องติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลียในประเทศที่คุณเป็นพลเมือง (ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่คุณ) ถ้าประเทศของคุณไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลีย หรือในขณะนั้นคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณควรจะติดต่อสถานทูตออสเตรเลียที่ใกล้ที่สุด เพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตแห่งนั้นได้หรือไม่ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูตออสเตรเลียในประเทศของคุณโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/index.htm

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

Kaplan International Languages ไม่ได้เป็นผู้ออกวีซ่าให้กับคุณ ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าวีซ่าของคุณจะมีอายุเท่าใด โดยปกติแล้ววีซ่าจะมีอายุเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตรที่คุณเรียน และจะขยายเวลาให้อีก 4 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณสามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งคุณควรจะต้องสอบถามข้อมูลนี้เพื่อยืนยันความถูกต้องจากสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลียในประเทศของคุณ

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

Kaplan International Languages สามารถที่จะช่วยคุณได้ในเรื่องเอกสารที่จะพิสูจน์ว่าคุณเป็นนักเรียนของเรา (เอกสารการลงทะเบียน/eCoE (Electronic Confirmation of Enrollment) เอกสารรับรองที่พักอาศัย และ/หรือใบเสร็จรับเงิน) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นักเรียนจะมาถึง ถือเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนที่จะต้องกรอกเอกสารตามที่รัฐบาลกำหนด

เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศมีรายการตรวจสอบเพื่อช่วยคุณสำหรับกระบวนการการยื่นขอวีซ่านี้ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#HowTo.

แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2020

เนื่องจาก Kaplan International Languages ไม่ได้เป็นผู้ออกวีซ่า เราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับวีซ่าหรือไม่ อย่างไรก็ดี คุณควรจะทราบว่าการที่จะได้วีซ่าหรือไม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถรับรองได้

 

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า คุณควรจะสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตถึงเหตุผลในการไม่อนุมัติวีซ่าก่อนที่จะออกจากสถานทูต คุณสามารถที่จะร้องขอจดหมายชี้แจงการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย หากไม่มีเหตุผล หรือเหตุผลคือเรื่องส่วนตัวของคุณ Kaplan International English จะไม่สามารถช่วยคุณได้อีกต่อไป ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจของรัฐบาลถือเป็นที่สิ้นสุด และ Kaplan International English จะไม่สามารถทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้ได้

แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2019

<p>ได้ การมีสิทธิ์ได้รับการต่ออายุขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของนักเรียน หากได้รับการอนุมัติจาก Kaplan International Languages ​​นักเรียนสามารถขยายเวลาเรียนได้และจะต้องผ่านขั้นตอนการสมัครวีซ่าอีกครั้ง</p>

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

สถานทูตออสเตรเลียต้องการรายละเอียดการเงิน/จดหมายจากธนาคารที่แสดงให้เห็นว่าคุณและ/หรือผู้สนับสนุนของคุณมีเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน นอกจากนี้ยังจะต้องแสดงให้เห็นว่าเงินเหล่านั้นจะต้องพร้อมที่จะถอนออกมาได้โดยไม่เสียค่าปรับ ด้วยเหตุนี้รายงานการเงินของบัญชีกระแสรายวันและสะสมทรัพย์จึงเหมาะสมที่สุด รายการเงินได้ โฉนดที่ดิน และการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ล้วนไม่ได้รับการยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินและเอกสารที่ต้องการสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#HowTo

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

Kaplan International English แนะนำว่านักเรียนทุกคนที่มาถึงออสเตรเลียควรจะนำเอกสารมาอย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ DIAC (Department of Immigration and Citizenship): http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/index.htm

แก้ไข: 06 มกราคม 2016

กำหนดว่าคุณจะต้องมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย คุณจะต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับขณะที่มาถึงออสเตรเลียด้วย

แก้ไข: 06 มกราคม 2016

คุณสามารถที่จะเปลี่ยนวันเริ่มเรียนได้ทุกเมื่อก่อนที่คุณจะมาถึงออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศหากคุณต้องการสมัครวีซ่านักเรียนใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันที่

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนของ Kaplan International Languages ​​ได้ตลอดเวลา ก่อนที่คุณจะสมัครวีซ่านักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Kaplan International Languages ​​มี 5 โรงเรียนให้เลือกในออสเตรเลีย ได้แก่: ซิดนีย์ เพิร์ธ บริสเบน เมลเบิร์น และแอดิเลด เพียงติดต่อกับ Kaplan International Languages ​​เพื่อยืนยันที่สถานที่ใหม่และจดหมายตอบรับฉบับใหม่จะถูกส่งถึงคุณ หากวีซ่าของคุณได้รับการออกให้คุณสามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มต้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราคุณจะต้องชำระส่วนต่างในค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ในกรณีถ้าคุณได้รับวีซ่าแล้ว คุณก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนสถานที่เรียนได้เช่นกัน แต่จะต้องยื่นเอกสารการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน (Change of Provider application) ก่อนที่จะมาถึงออสเตรเลีย ซึ่งอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมจากสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลีย ถ้าชื่อสถานที่เรียนไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในวีซ่า เนื่องจากคุณเปลี่ยนสถานที่เรียนภายหลังจากที่ได้รับวีซ่าแล้ว คุณอาจจะได้รับการปฏิเสธให้เข้าออสเตรเลีย

แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2020

นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางมาถึงในช่วงสุดสัปดาห์ทันทีก่อนเริ่มหลักสูตรหรือเปิดเรียน วีซ่านักเรียนของคุณจะมีวันที่ ที่วีซ่านักเรียนของคุณถูกกำหนดไว้ คุณควรปฏิบัติตามวันที่เหล่านี้

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง หากเอกสารเหล่านี้สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจจะโดนกักตัว สอบสวน และถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง

 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • วีซ่าประเภทนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้าสามารถใช้ได้)
 • หลักฐานทางด้านการเงิน
 • หลักฐานการเดินทางออกนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่ (ในกรณีที่ได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยว)
 • เอกสารจาก Kaplan International Languages:
 • - จดหมายตอบรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน
 • eCoE (Electronic Confirmation of Enrollment)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยชม https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/at-the-border/travel-documents

แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2020

ด้วยวีซ่านักเรียนที่นักเรียนต้องเรียนกับ Kaplan Internatioanl นั้น นักเรียนต้องเรียน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Intensive EnglishEnglish for BusinessIELTS SupplementaryCambridge Exam preparation courses).

ถ้านักเรียนขาดเรียนหรือไม่สามารถเข้าชั้นเรียนให้ได้ดับมาตราฐานขั้นต่ำของเรา นักเรียนจะถือรายงานชื่อเสนอต่อ Department of Immigration and Citizenship ซึ่งสถานะวีซ่านั้นเรียนจะถูดถอดถอนหลังจากการแจ้ง

 

แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2020

นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนที่ยังไม่หมดอายุสามารถทำงานได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมง ทุก 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มเรียนหลักสูตร และทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนที่ได้รับวีซ่านักเรียนจะได้รับสิทธิในการทำงานโดยอัตโนมัติ กเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภททำงานในช่วงวันหยุด (Working Holiday Visa) ก็สามารถที่จะทำงานได้เช่นกัน แต่นักเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถทำงานได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการทำงานของวีซ่าของคุณ โปรดตรวจสอบหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing.

แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2020

วีซ่าเรียนและทำงาน

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง วีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด (Working Holiday Visa) และ Work and Holiday Visa คือประเภทและระยะเวลาในการทำงานที่คุณสามารถทำได้ รวมถึงประเทศที่มีสิทธิ์มในการขอวีซ่าประเภทนี้ โปรดตรวจสอบลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

คุณต้องเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อยื่นขอวีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417#Eligibility

หรือหนึ่งในประเทศต่อไปนี้ สำหรับ Work and Holiday visa:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462#Eligibility

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020
 • คุณจะอาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้ 1 ปี
 • สามารถออกนอกประเทศและกลับเข้ามาในออสเตรเลียกี่ครั้งก็ได้โดยไม่จำกัดจำนวนในขณะที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ
 • ทำงานในออสเตรเลียให้แก่นายจ้างได้รายละ 6 เดือน
 • เรียนได้ ไม่เกิน 4 เดือน

 

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

ตารางแสดงชื่อประเทศและภูมิภาคที่เข้าร่วมในโครงการทำงานในช่วงวันหยุดในออสเตรเลีย ถ้าคุณถือหนังสือเดินทางของประเทศเหล่านี้ คุณมีสิทธิที่จะยื่นขอ วีซ่าประเภททำงานในช่วงวันหยุด Working Holiday Visa (subclass 417).

A-F

G-L

M-Z

Belgium

Germany

Malta

Canada

HKSAR*

Netherlands

Cyprus, Republic of

Republic of Ireland

Norway

Denmark

Italy

Sweden

Estonia

Japan

Taiwan

Finland

Republic of Korea

United Kingdom

France

 

 

*เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีน(รวมทั้งชาวอังกฤษที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่นๆ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณถือหนังสือเดินทางของชิลี, ไทย, ตุรกี, และสหรัฐอเมริกา คุณมีสิทธิที่จะยื่นขอ วีซ่าประเภททำงานในช่วงวันหยุด (subclass 462) หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโปรดคลิกลิงค์ Working holiday visa (subclass 462)

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

คุณไม่สามารถที่จะทำงานให้นายจ้างรายใดรายหนึ่งเกิน 6 เดือน อย่างไรก็ดี คุณสามารถที่จะหางานชั่วคราวได้ในช่วงที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/visa-options.htm

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

คุณสามารถเรียนได้มากถึง 4 เดือน โปรดอ้างอิงลิงค์ด้านล่างสำหรับเงื่อนไขวีซ่า Working Holiday Visa:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติม เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

แก้ไข: 30 ตุลาคม 2015

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ ‘How To’ guide on applying for your Working Holiday Visa or Work and Holiday visa:

Working Holiday Visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417#HowTo

Work and Holiday Visa
 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462#HowTo

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

โดยปกติแล้วคุณจะต้องติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลียในประเทศที่คุณเป็นพลเมือง (ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่คุณ) ถ้าประเทศของคุณไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลีย หรือในขณะนั้นคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณควรจะติดต่อสถานทูตออสเตรเลียที่ใกล้ที่สุด เพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตแห่งนั้นได้หรือไม่ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูตออสเตรเลียในประเทศของคุณโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: http://www.immi.gov.au/Help/Locations/Pages/our-offices.aspx

แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2016

หากคุณถือหนังสือเดินทางจากประเทศที่มีสิทธิ์คุณสามารถสมัคร Working Holiday Visas หรือ Work and Holiday Visas ได้:

Working Holiday Visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417

Work and Holiday Visa
 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462

แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2020

หากคุณถือหนังสือเดินทางจากประเทศที่มีสิทธิ์คุณสามารถสมัครวีซ่าวันหยุดทำงานใบที่สอง หรือ work and holiday visa ได้ กรุณาเยี่ยมชมลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม::

Second Working Holiday Visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417

Second Work and Holiday Visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111