Smluvní podmínky

Pokud si chcete prostudovat naše smluvní podmínky, zásady ochrany soukromí a další dohody, můžete si jednotlivé části přečíst v kompletním znění.

Naposledy upraveno Úterý, Listopad 16, 2021 - 15:30

Proces žádosti

1. Žádost

Podepsaný formulář žádosti o zápis zašlete spolu se zápisným a případně kurýrním poplatkem zástupci společnosti Kaplan. Studenti ve věku 18 let a více (19 a více u našich studentů ve Vancouveru) musí podepsat formulář žádosti o zápis a potvrdit tak, že si přečetli tyto podmínky a souhlasí s nimi. Rodiče nebo zákonní zástupci studentů ve věku do 18 let (do 19 let u našich studentů ve Vancouveru) si rovněž musí přečíst formulář se žádostí o zápis a podepsat jej jménem studenta. Uzavření smlouvy: Tím, že podepíše dohodu o zápisu a pošle formulář se žádostí o zápis zpět, student souhlasí s uzavřením závazné smlouvy se společností Kaplan. Pokud je pro studenta daný kurz a ubytování k dispozici, vystaví společnost Kaplan po přijetí vyplněného a podepsaného formuláře žádosti o zápis a zápisného potvrzení rezervace. Jakmile je toto potvrzení rezervace vystaveno, bude uzavřena závazná smlouva mezi studentem a společností Kaplan, která je závislá na splnění veškerých imigračních požadavků ze strany studenta. Vaše soukromí je pro nás důležité. Upozorňujeme, že tím, že nám odešlete své osobní údaje, přijímáte podmínky popsané v našich zásadách ochrany soukromí, které jsou dostupné na adrese: www.kaplaninternational.com/privacy

USA: Studenti účastnící se kurzů v Kalifornii: Jako potenciálnímu studentovi vám doporučujeme projít si před podpisem dohody o zápisu do kurzu náš katalog. Doporučujeme vám také projít si Soupis základních skutečností o školních výkonech, který vám musí být poskytnut před podpisem dohody o zápisu. Odkaz na tyto dokumenty najdete na adrese: www.kaplaninternational.com/about/quality.aspx

2. Termín platby:

Všechny platby za kurzy je nutné uhradit v plné výši (pokud není uvedeno jinak) nejpozději 30 dní před začátkem kurzu. V případě provedení rezervace méně než 30 dní před začátkem kurzu jsou poplatky splatné okamžitě. Pokud není přijata platba v plné výši, nebude vám umožněno kurz zahájit.
Poznámka:
– V USA nesmí období zápisu do kurzu nikdy přesáhnout 52 týdnů.
– Ve Vancouveru, pokud jste do kurzu zapsáni na dobu delší než 26 týdnů (6 měsíců), je nutné 50 % kurzovného uhradit nejpozději 30 dní před zahájením programu a zbývající částku je třeba uhradit nejpozději tehdy, jakmile je absolvováno 50 % programu. Podrobnější informace vám poskytne zástupce společnosti Kaplan. Pokud není nedoplatek uhrazen v příslušném termínu, bude studentovi kurz okamžitě ukončen..

Austrálie: U jednotlivých kurzů delších než 24 týdnů je nutné 50 % poplatků za výuku a všechny ostatní poplatky uhradit v plné výši nejpozději 30 dní před zahájením kurzu. V případě provedení rezervace méně než 30 dní před začátkem kurzu jsou poplatky splatné okamžitě. Zbývající část kurzovného se vyžaduje dva týdny před zahájením druhého studijního období jakéhokoli jednotlivého kurzu.

3.  Informace o vízech:

Požadavky týkající se víz podléhají změnám a je povinností studenta zajistit si veškerá potřebná cestovní povolení nebo víza, mít platný pas a povolení setrvat po celou dobu studia. Student může být požádán o uhrazení platby v plné výši před vydáním jakékoli vízové dokumentace uvedené níže:

Velká Británie: Pokud je vaše žádost úspěšná, zašleme vám buď dopis s nabídkou krátkodobého studijního víza (6 nebo 11 měsíců), krátkodobého studijního víza (dítě – 6 měsíců) nebo Potvrzení o přijetí ke studiu (pouze žádosti GSV 4. stupně). Žadatelé 4. stupně musí absolvovat zkoušku Secure English Language Test (SELT) a ověřit tak svou úroveň znalostí angličtiny, než požádají o vízum. Studenti, jejichž úroveň znalostí angličtiny je nižší než středně pokročilá (CEFR B1), musí požádat o krátkodobý studijní pobyt. Podrobnější informace najdete na následujících webových stránkách: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

Irsko: Zašleme vám zvací dopis, který vám poslouží jako pomůcka při žádosti o vízum.

USA: Naše školy jsou na základě federálního zákona oprávněny zapsat do studijního programu studenty, kteří nejsou z řad imigrantů. Po přijetí vaší žádosti požádá společnost Kaplan o doložení finanční situace, aby si ověřila vaši schopnost uhradit celé zápisné v USA, jak se vyžaduje při vystavení tiskopisu I-20 potvrzení o způsobilosti.

Kanada: Naše školy mají u kanadského ministerstva pro občanství a imigraci (CIC) status vybrané výukové instituce (DLI). Zašleme vám zvací dopis, který vám v případě potřeby poslouží jako pomůcka při žádosti o vízum.

Austrálie: Škola nesmí vystavit formuláře žádostí o víza (potvrzení o zápisu do studijního programu), dokud nebude obdržena platba v plné výši a nedojde k podpisu a vrácení dohody o zápisu. Součástí dohody o zápisu jsou odkazy na postupy předčasného odjezdu a řešení stížností a najdete ji na adrese: www.kaplaninternational.com

Nový Zéland: V souladu s vládními předpisy vystavuje společnost Kaplan vízovou podporu (potvrzení o zaplacení poplatků) pouze po obdržení platby v plné výši. Podrobné informace týkající se požadavků na víza a povolení, poradenství ohledně práv na zaměstnání na Novém Zélandu během studia a požadavků na výkaznictví jsou k dispozici prostřednictvím Imigrační služby Nového Zélandu a lze si je přečíst na jejich webové stránce: www.immigration.govt.nz

4.Kurýrní poplatky:

Pokud se zapíšete do kurzu v USA méně než 30 dní před datem zahájení kurzu, bude se účtovat kurýrní poplatek ve výši 60 USD na pokrytí odeslání vízové dokumentace. Pokud se do kurzu zapíšete více než 30 dní před datem zahájení kurzu, bude dokumentace odeslána normální poštou, pokud si nevyžádáte a neuhradíte kurýrní službu.
Ve všech ostatních zemích je kurýrní služba k dispozici na vyžádání za 35 GBP, 55 EUR, 80 CAD, 75 AUD nebo 85 NZD.

5. Cestovní a zdravotní pojištění:

Cestovní a zdravotní pojištění na dobu pobytu je ve většině školních destinací společnosti Kaplan povinné bez ohledu na délku kurzu nebo typ kurzu/víza. Společnost Kaplan může doporučit cestovní a zdravotní pojistný plán. Podrobné informace o tom, co tento plán pokrývá, vám poskytne zástupce společnosti Kaplan. Nesete odpovědnost za věci, které si přinesete do škol a ubytování společnosti Kaplan, a za uzavření pojištění svého majetku. Ve škole se po příjezdu vyžaduje, abyste předložili doklad o zdravotním pojištění. Dokud si nesjednáte dostačující zdravotní pojištění, nebude vám umožněno zahájit kurz. Všichni studenti ze zemí mimo EU studující v Irsku se rovněž musejí do 30 dnů po příjezdu zaregistrovat u GNIB.

Austrálie: Australská vláda vyžaduje, aby se všichni studenti se studentskými vízy zapojili do plánu zdravotního pojištění pro zámořské studenty (OSHC), což je plán zdravotního pojištění pro studenty ze zámoří v Austrálii. Aby bylo možné vystavit vízum, je nutné nejprve uhradit částku 53 AUD/měsíc na povinné pojištění OSHC na dobu platnosti studentského víza. Pokud přijedete do Austrálie dříve, budou vám účtovány dodatečné poplatky na pokrytí pojištění na celou dobu platnosti víza.

Nový Zéland: Většina mezinárodních studentů nemá během pobytu na Novém Zélandu nárok na zdravotnické služby hrazené z veřejných zdrojů. Pokud během své návštěvy absolvujete lékařské ošetření, mohou vám být účtovány náklady na toto ošetření v plné výši. Podrobné informace o nárocích na zdravotnické služby hrazené z veřejných zdrojů poskytuje Ministerstvo zdravotnictví a lze si je přečíst na webové stránce www.moh.govt.nz. Kromě toho poskytuje Korporace pro kompenzaci nehod (Accident Compensation Corporation, ACC) všem občanům, místním obyvatelům a dočasným návštěvníkům Nového Zélandu pojištění proti nehodám, přesto vám však však mohou být účtovány náklady na všechna ostatní lékařské ošetření a související úkony. Další informace najdete na webových stránkách ACC na adrese www.acc.co.nz. Upozorňujeme, že cestovní a zdravotní pojištění doporučené společností Kaplan je nutné zarezervovat minimálně na 4 týdny.

6. Prohlášení o zdravotním stavu:

Studenti musí na zápisovém formuláři uvést veškerá duševní i fyzická onemocnění, alergie, postižení nebo zdravotní potíže, která mohou mít negativní vliv na jejich schopnost úspěšně dokončit příslušný program, která mohou mít vliv na zdraví a pohodu jakéhokoli jiného studenta, hostitele nebo člena personálu, která mohou vyžadovat sledování, ošetřování nebo pohotovostní zásah jakéhokoli druhu během předpokládaného období účasti studenta na výuce nebo která mohou vyžadovat speciální ubytování. Společnost Kaplan si vyhrazuje právo odmítnout žadatele nebo ukončit účast studenta v programu, pokud další účast studenta na výuce představuje riziko pro jeho zdraví a bezpečnost nebo pro zdraví a bezpečnost jiných studentů či zaměstnanců nebo pokud, navzdory přiměřenému ubytování, je student podle názoru společnosti Kaplan na základě svého fyzického nebo duševního stavu neschopen úspěšně dokončit svůj program nebo je jeho úspěšné dokončení nepravděpodobné. Vrácení peněz za takových okolností závisí na uvážení společnosti Kaplan.

USA: Některé školy umístěné v univerzitních kampusech vyžadují, aby studenti poskytli formulář prohlášení o zdravotním stavu a očkování již před odjezdem. V takových případech budete informováni.

7. Kurzovné:

Kurzovné zahrnuje lekce, orientační schůzku, využívání počítačové pracovny a internetu, testování za účelem zařazení do kurzu a testování pokroků a certifikát společnosti Kaplan o dokončení kurzu. Společnost kaplan si vyhrazuje právo studentovi získaný certifikát neudělit, pokud zůstane neuhrazené kurzovné nebo jakékoli jiné poplatky nebo nebudou splněny další podmínky.

8. Doplňkové služby::

Žádné doplňkové služby (přeprava, cestování, praní, telefonní poplatky, exkurze, náklady na lékařské ošetření, speciální strava, poplatky za zkoušky, změna ubytování a úpravy zápisu do kurzu) nejsou zahrnuty do žádných poplatků, pokud to není výslovně uvedeno na platné faktuře.

9. Ubytování po dvou osobách:

Podle uvážení společnosti Kaplan je možné požadovat, aby si studenti místo ubytování v pokojích pro dvě osoby rezervovali ubytování v pokojích pro jednu osobu.

10. Osoby mladší 18 let:

Společnost Kaplan nabízí kurzy pro dospělé (s výjimkou programů inzerovaných jako programy pro děti nebo mládež). Studenti ve věku 16 a 17 let jsou proto upozorněni, že se budou účastnit kurzů se studenty ve věku 18 a více let. U osob mladších 18 let se může vyžadovat uhrazení poplatku za opatrovníka, poskytnutí dokumentů o opatrovnictví, pobyt v ubytování schváleném společností Kaplan, rezervace přepravní služby společnosti Kaplan na letiště a z letiště (tyto položky jsou povinné v Austrálii a na Novém Zélandu) a zakoupení zdravotního pojištění společnosti Kaplan. Všichni studenti mladší 18 let (studenti ve Vancouveru mladší 19 let) musí před příjezdem dodat podepsaný formulář oprávnění pro nezletilé osoby a v Kanadě může být třeba, aby studenti předložili notářsky ověřené prohlášení o opatrovnictví.

Smluvní podmínky

1.Pravidla a předpisy:

Ujednání studentů se společností Kaplan se řídí zákony země, kde se nachází konkrétní škola, kterou student navštěvuje.

2. Příjezdy a odjezdy:

Veškeré ubytování se rezervuje od soboty nebo neděle před datem zahájení kurzu do sobotního rána po datu ukončení kurzu, pokud není uvedeno jinak. Částečný týden se může počítat jako ubytování na 1 týden. Studenti, kteří dorazí v době mezi 22:30 a 06:00, mohou být požádáni, aby si na první noc rezervovali alternativní ubytování v hotelu z důvodu pozdního/brzkého příjezdu do místa ubytování, nebo jim může být v místě ubytování účtována noc navíc.

3. Pozdní příjezdy, prázdniny a absence:

Pokud kurz zahájíte se zpožděním nebo máte během kurzu absenci, za zmeškaný čas vám nebudou vráceny peníze. Období absence nelze nahradit bezplatným prodloužením kurzu. Data prázdnin, kdy je výuka přerušena, jsou do programu akademického roku a akademického semestru pevně zakomponována a studenti nemohou tato data měnit. Přerušení výuky v jiných termínech se budou počítat jako období absence. U ostatních kurzů bude povolení přerušení výuky po zahájení kurzu na uvážení konkrétních škol, a to v souladu s vízovými předpisy, a může za ně být účtován poplatek nebo se mohou počítat jako období absence.

4. Zmeškaná strava a výuka:

Za stravu nebo výuku, kterou student zmešká z důvodu ukázkových hodin, exkurzí, stáží, prvního orientačního dne nebo jiných povinností, které nespadají do běžného rozvrhu, nebudou vráceny peníze ani poskytnuty žádné náhrady.

5. Státní svátky: 

Ve státní svátky se výuka běžně nekoná a většina školních zařízení je zavřená. Všechna data zahájení zveřejněných kurzů připadají na pondělí. Pokud je dané pondělí státním svátkem, připadá datum zahájení na úterý. Za výuku, která se z důvodu státního svátku neuskuteční, se nebudou poskytovat žádné kompenzace..

6. Areál kampusu: 

Studenty navštěvující školu společnosti Kaplan na univerzitě nebo ve školním kampusu upozorňujeme, že areál kampusu nemusí být během prázdnin v kampusu přístupný. Další podrobnosti vám poskytne rezervační kancelář společnosti Kaplan.

7. Poplatky za změny:

V případě jakékoli změny se požaduje oznámení minimálně 4 týdny předem. Pokud po zahájení kurzu požadujete změnu místa školy, data konání kurzů, ubytování nebo typu programu,
bude vám účtován poplatek za změnu ve výši 60 GBP, 85 EUR, 100 USD, 100 CAD, 75 AUD nebo 75 NZD, který je splatný v okamžiku podání žádosti (s výjimkou ukončení nebo zrušení v USA a Kanadě, kdy se postupuje podle příslušné části odpovídajících níže uvedených bodů týkajících se zrušení a ukončení. V případě USA a Kanady, se poplatky za změnu jinak týkají pouze změny ubytování). Společnost Kaplan není povinna žádosti o změnu vyhovět. Studenti, kteří studují v rámci akademického roku nebo akademického semestru, se nemohou během roku nebo semestru přesouvat na jiné školy společnosti Kaplan. V případě přechodu na místo (nebo změny programu v USA a Kanadě), kde jsou poplatky nižší, se rozdíl v poplatcích nevrací. Při přechodu na dražší místo nebo program se bude rozdíl v poplatcích účtovat. Všechny změny se provádějí podle uvážení společnosti Kaplan a vyžadují schválení ze strany ředitele školy. Poplatek za změnu vám nebude účtován, pokus si prodloužíte kurz, při pozdním prodloužení pobytu v rodině v Kanadě se však může účtovat poplatek za opětovné umístění ve výši 100 CAD. Uhradit veškerá prodloužení kurzů nebo ubytování je povinností studenta. Na jakoukoli změnu ve výuce, která má za následek snížení počtu lekcí, se bude pohlížet jako na ukončení stávající rezervace a opětovnou rezervaci, a bude tedy podléhat standardním podmínkám, kterými se řídí ukončení (viz „Zásady ukončení“), s výjimkou USA a Kanady.

8. Doba trvání lekcí:

Pokud není uvedeno jinak, všechny lekce angličtiny trvají 45 minut. Kurzy se konají od pondělí do pátku a jsou na rozvrhu ráno či odpoledne. Společnost Kaplan nemůže zaručit žádný konkrétní rozvrh.

9. Zásady náhrad: 

Pokud se po absolvování rozřazovacího testu provedeného po příjezdu do školy ukáže, že je student na úrovni, která neodpovídá jeho rezervovanému kurzu, vyhrazuje si škola právo umístit studenta do třídy odpovídající úrovně, kde může být méně lekcí a jiný učební plán. U studentů, kteří nejsou schopni se účastnit žádného z nabízených kurzů, se může vyžadovat, aby studium u společnosti Kaplan ukončili. Vyhrazujeme si rovněž právo kurz krátce před plánovaným zahájením zrušit z důvodu nedostatečné poptávky.

10.  Změny programu:

Společnost Kaplan má právo kdykoli podle vlastního uvážení měnit data kurzů, učební plány kurzů, vyučující, místa a programy. Avšak v případech, kdy dojde ke změně rozvrhu kurzu před jeho zahájením a nové datum je pro studenta nepřijatelné, budou všechny poplatky vráceny.

11. Ceny:

Společnost Kaplan má právo měnit ceny z důvodu zvýšení daní, vládních zásahů nebo jiných událostí, které společnost Kaplan nemůže ovlivnit. Ceny jsou platné pro kurzy začínající v roce 2016.

12. Knihy a studijní materiály:

Všechny knihy a studijní materiály budou mít studenti během příslušného kurzu k dispozici. Některé specializované kurzy mohou vyžadovat nákup knih. V Kanadě, na Novém Zélandu a v Austrálii se studentům účtuje poplatek za materiály, který pokrývá náklady na tyto položky. Ve Vancouveru mohou být k dispozici jiné způsoby přístupu ke studijním materiálům, například jejich zakoupení z alternativního zdroje (pokud je to možné). V těchto případech bude třeba, aby studenti prokázali, že si dané materiály obstarali, aby jim poplatek za materiály nebyl účtován.

13. Záloha na ubytování v obytných domech:

Při příjezdu se studentům využívajícím ubytování v obytných domech ve Velké Británii, v Irsku, USA, Kanadě, na Novém Zélandu a v Austrálii může účtovat vratná záloha ve výši přibližně 250 GBP, 350 EUR, 500 USD, 600 CAD, 250–500 NZD nebo 250–500 AUD. Upozorňujeme, že výše zálohy se liší podle místa školy; studenti budou v případě, že se hradí další poplatky, informováni při rezervaci. Záloha se vrací, pokud nedojde k poškození, ztrátě nebo při studentově odjezdu není třeba provádět mimořádný úklid. Pokud dojde ke zrušení rezervace, může být v některých případech záloha nevratná. Na některých místech se mohou také účtovat další poplatky (např. voda a energie, úklid nebo ložní prádlo).

14. Vyloučení/přerušení studia: 

Jakýkoli student, který se dopustí trestného činu, poruší kodex chování studenta nebo zásady školy, má z pohledu společnosti Kaplan nedostatečnou docházku (např. méně než 80 %, ať již taková docházka představuje či nepředstavuje porušení požadavků na docházku spojených s udělením víza), má bez předchozího oznámení absenci po dobu 14 po sobě následujících dní (USA a Kanada) nebo neuhradí částku, kterou je přímo či nepřímo povinen uhradit společnosti Kaplan za účelem absolvování kurzu, může být vyloučen ze studia nebo mu může být studium přerušeno. Nebudou vráceny žádné poplatky (s výjimkou našich studentů v USA a Kanadě; viz níže) a budou informovány imigrační úřady. V USA a Kanadě bude studentovi doručeno písemné oznámení o vyloučení, přičemž bude mít v relevantních případech maximálně 7 kalendářních dnů na poskytnutí dokumentace potřebné k tomu, aby toho rozhodnutí zvrátil. Jakékoli případné vrácení poplatků bude vycházet z posledního data docházky a bude se počítat podle našich zásad vracení peněz při ukončení studia uvedených níže.

Pouze Vancouver: Pokud je student vyloučen před splněním prvních 10 % kurzu, bude mu navráceno 70 % poplatku za kurz. Pokud je student vyloučen před splněním 30 % kurzu, bude mu vráceno 50 % poplatku za kurz. Pokud je student vyloučen kdykoli později, kurzovné mu vráceno nebude.

15. Odpovědnost:

Odpovědnost společnosti Kaplan, společností její skupiny, jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, přidružených podniků, zástupců a partnerů s ohledem na ztráty způsobené nedbalostí (s výjimkou případů, kdy ze zákona nelze takovou odpovědnost vyloučit), porušením smlouvy nebo jinak, bude za všech okolností omezena na částku v plné výši uhrazenou společnosti Kaplan nebo odpovídající společnosti skupiny Kaplan ze strany příslušného studenta za konkrétní program. Takové společnosti a osoby nebudou mít za žádných okolností žádnou odpovědnost za nepřímé nebo následné ztráty či škody.

16.  Vyšší moc:

Společnost Kaplan neponese odpovědnost v případech, kdy nemůže realizovat služby, ke kterým je smluvně zavázána, z důvodu požáru, přírodní katastrofy, státního zásahu, selhání dodavatelů nebo subdodavatelů, odborových sporů nebo jiných důvodů, které nemá společnost Kaplan pod kontrolou.

17. Kodex chování:

Společnost Kaplan souhlasila s tím, že bude dodržovat kodex výchovné péče o mezinárodní studenty, který zveřejnilo Ministerstvo školství Nového Zélandu, australský národní kodex chování z roku 2007 a nařízení o vzdělávacích službách pro zámořské studenty z roku 2000 (nařízení ESOS 2000). Informace o těchto kodexech je na vyžádání k dispozici u společnosti Kaplan nebo na adresách:
www.minedu.govt.nz
www.internationaleducation.gov.au

18. Fotografování, filmování a pořizování zvukových záznamů:

Společnost Kaplan může studenty za účelem tištěné nebo online propagace fotografovat nebo s nimi pořizovat videozáznam. Kterýkoli student, který se toho nechce účastnit, by nám to měl při provádění rezervace oznámit a v okamžiku pořizování fotografického záznamu nebo videozáznamu prohlásit, že se ho nechce účastni. Přijetím těchto smluvních podmínek dává student (a jeho rodič/opatrovník u studentů ve věku do 18 let – nebo do 19 let pouze v případě Vancouveru) souhlas s použitím těchto fotografií nebo videozáznamu bez nutnosti dalšího souhlasu nebo oznámení.

19. Austrálie:

Právní subjekty a kódy CRICOS v Austrálii: Kaplan International (Brisbane) Pty Limited, ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F; Kaplan International (Cairns) Pty Limited, ABN 83 010 846 821, CRICOS 00080F; Kaplan International (Melbourne & Adelaide) Pty Limited, ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A; Kaplan International (Perth) Pty Limited, ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K; Kaplan International English (Australia) Pty Limited, ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D; Kaplan International (Manly) Pty Limited, ABN 93 098 348 844, CRICOS 02362B.

Souhlas se smluvními podmínkami společnosti Kaplan nezbavuje studenta práva podniknout další kroky v rámci australských zákonů na ochranu spotřebitele nebo práva na uplatnění prostředků právní ochrany podle australských zákonů. Všechny doplňující informace a dokumenty najdete na webových stránkách společnosti Kaplan: www.kaplaninternational.com

20. Studentské vízum Austrálie/Nový Zéland/Velká Británie/USA/Kanada:

Vyžaduje se, aby držitelé studentského víza vždy poskytli společnosti Kaplan adresu svého bydliště a telefonní číslo, průběžně dosahovali uspokojivých studijních pokroků a jejich docházka do kurzu činila alespoň 80 % (v Austrálii, USA, Kanadě a na Novém Zélandu). Pokud student ve Velké Británii zamešká deset dnů prezenční výuky, porušuje tím podmínky držení víza a bude nahlášen britskému vízovému a imigračnímu úřadu. Studenti, kteří nesplní minimální 80% docházku do kurzu (v Austrálii, USA, Kanadě a na Novém Zélandu) nebo zameškají deset dnů (Velká Británie), budou nahlášeni imigračnímu oddělení a úřadu pro ochranu hranic (DIBP) v Austrálii, britskému vízovému a imigračnímu úřadu ve Velké Británii, ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) v USA, kanadskému úřadu pro občanství a imigraci (CIC) v Kanadě nebo imigračním službám Nového Zélandu. Bez ohledu na imigrační status je možné informace shromážděné společností Kaplan, které osobně identifikují určitého studenta, a informace týkající se pokroků určitého studenta v kurzu sdílet s vládou australského státu a federální nebo britskou vládou, ministerstvem vnitřní bezpečnosti, státními a akreditačními agenturami (USA), kanadským úřadem pro občanství a imigraci, provinčními a akreditačními agenturami (Kanada), určenými orgány, službou na ochranu výuky (Austrálie), rodiči studentů, zaměstnanci společnosti Kaplan a zástupci třetích stran (tj. zástupci a/nebo státními sponzory) a představiteli donucovacích orgánů. Tyto informace mohou zahrnovat osobní a kontaktní údaje, podrobnosti a změny týkající se kurzu a okolnosti jakýchkoli podezření na porušení vízových podmínek ze strany studenta. Všichni rodinní příslušníci ve školním věku doprovázející zámořské studenty do Austrálie budou povinni uhradit poplatky v plné výši, pokud budou zapsáni do státní či nestátní školy.

21.Jazyk pokynů:

Všechny pokyny budou v angličtině.

Zásady vracení peněz

Peníze se budou vracet pouze:

(a) osobě, která původně provedla platbu, a

(b) na účet, ze kterého byla přijata původní platba.

Nevratné poplatky:

Následující poplatky související s veškerými rezervacemi jsou nevratné:

Zápisné, kurýrní poplatky, zdravotní pojištění, poplatky za kampus, poplatky za přidělení ubytování, poplatky za doplnění programu, poplatky za materiály a poplatky za dopravu z letiště a na letiště.

Termíny:

Vrácení peněz proběhne do 45 dnů od písemného oznámení. V případě, že společnost Kaplan některý kurz zruší nebo ukončí, budou vráceny všechny nevyužité poplatky v plné výši.

Upozornění:

– V USA není písemné oznámení povinné; v těchto případech proběhne vrácení peněz do 45 dnů od data rozhodnutí.

– V Kanadě proběhne vrácení peněz do 30 dnů od písemného oznámení.

– V Austrálii proběhne vrácení peněz do 14 pracovních dnů od písemného oznámení (*). 

(*) V Austrálii (v souladu s nařízením ESOS z roku 2000), vrátí společnost Kaplan studentovi peníze v plné výši do 14 dnů, pokud nabízený kurz nezačne v dohodnutý den zahájení; nebo v případě, že se kurz přestane konat kdykoli po zahájení a před ukončením; nebo v případě, kdy kurz nebude studentovi poskytnut v plném rozsahu z důvodu sankcí uvalených na školu. Tato dohoda a dostupnost postupu pro stížnosti a požadavky neruší právo studenta podniknout kroky v souladu s australskými zákony na ochranu spotřebitele.

Zásady odkladu

Odklady se budou realizovat pouze na základě předložení platné písemné žádosti zákazníka.

Rezervace lze odložit maximálně dvakrát v jednom roce od data původní rezervace. Rezervace lze odkládat vždy maximálně o 6 měsíců. Opakovaná rezervace může být provedena za cenu, která je aktuálně platná v okamžiku opakované rezervace. Vždy lze použít pouze jeden propagační poukaz na výuku; žádné poukazy, jejich platnost již vypršela, nebudou v okamžiku odkladu nadále platné; aktuální propagační poukaz platný v okamžiku odkladu je možné použít.

Zásady rušení kurzů

„Rušení“ znamená zrušení kurzu před datem zahájení prvního kurzu, kterého se účastníte, a u kterého je povinná účast. S výjimkou informací uvedených níže pro Kanadu (pouze škola ve Vancouveru), USA, Nový Zéland a Velkou Británii platí, že ve všech ostatních případech, kdy je zrušení provedeno písemně 7 nebo více dní před datem příjezdu uvedeným na formuláři potvrzení rezervace, nebo v případě písemného oznámení o zamítnutí víza a obdržení příslušné podpůrné dokumentace, bude vráceno 100 % školného a poplatků za ubytování, avšak kurýrní poplatek, poplatek za přidělení ubytování a zápisné (vratné pouze na Novém Zélandu) a jakékoli další případné servisní poplatky jsou vždy nevratné. V případě zrušení a odkladů provedených méně než 7 dní před datem příjezdu uvedeným na formuláři potvrzení rezervace, včetně situací, kdy se student nedostaví bez předchozího oznámení, se z vráceného školného a poplatku za ubytování odečte poplatek za jeden týden ubytování (u hostelů a bytů v Austrálii za dva týdny ubytování) a školné ve výši 150 EUR, 100 GBP, 200 USD, 200 CAD nebo 240 AUD. Kurýrní poplatek, zápisné, poplatek za přidělení ubytování, zdravotní pojištění a veškeré další servisní poplatky jsou vždy nevratné. Ve všech případech, kdy bylo vydáno vízum nebo podpůrná vízová dokumentace, budou informovány relevantní imigrační úřady.

Kanada (pouze Vancouver):

ZÁSADY PRO RUŠENÍ A ODKLADY

Odklady se budou realizovat pouze na základě předložení platné písemné žádosti zákazníka. Rezervace lze odložit maximálně dvakrát v jednom roce od data původní rezervace. Rezervace lze odkládat vždy maximálně o 6 měsíců. Opakovaná rezervace může být provedena za cenu, která je aktuálně platná v okamžiku opakované rezervace. Vždy lze použít pouze jeden propagační poukaz na výuku; žádné poukazy, jejich platnost již vypršela, nebudou v okamžiku odkladu nadále platné; aktuální propagační poukaz platný v okamžiku odkladu je možné použít. „Rušení“ znamená zrušení kurzu před datem zahájení prvního kurzu, kterého se účastníte, a u kterého je povinná účast. Pokud je písemné oznámení o zrušení obdrženo do 7 dnů od zápisu (tj. od data uvedeného na přijímacím dopise nebo formuláři potvrzení rezervace, který vydala společnost Kaplan International) a před datem příjezdu uvedeným na formuláři potvrzení rezervace, bude vráceno 100 % školného a poplatku za ubytování, avšak kurýrní poplatek, poplatek za přidělení ubytování (pokud byla tato služba využita), zápisné a veškeré další servisní poplatky jsou vždy nevratné (do maximální výše 250 CAD). Podle výše uvedeného odstavce ve všech případech, kdy je zrušení provedeno písemně 7 nebo více dní před datem příjezdu uvedeným na formuláři potvrzení rezervace, nebo v případě písemného oznámení o zamítnutí víza a přijetí relevantní podpůrné dokumentace, bude vráceno 100 % školného a poplatků za ubytování, avšak kurýrní poplatek, poplatek za přidělení ubytování a zápisné a jakékoli další případné servisní poplatky jsou vždy nevratné (do maximální výše 1000 CAD). V případě zrušení a odkladů provedených méně než 7 dní před datem příjezdu uvedeným na formuláři potvrzení rezervace, včetně situací, kdy se student nedostaví bez předchozího oznámení, se z vráceného školného a poplatku za ubytování odečte poplatek za jeden týden ubytování a školné ve výši 200 CAD. Kurýrní poplatek, zápisné, poplatek za přidělení ubytování, zdravotní pojištění a veškeré další servisní poplatky jsou vždy nevratné (do maximální výše 1300 CAD). Ve všech případech, kdy bylo vydáno vízum nebo podpůrná vízová dokumentace, budou informovány relevantní imigrační úřady. V případě odkladu může být provedena opakovaná rezervace za cenu, která je aktuálně platná v okamžiku opakované rezervace.

USA:  „Zrušení“ se vztahuje na období do data zahájení prvního kurzu, kterého se účastníte. Rušení by se mělo provádět písemně (ačkoli to není povinné) a v těchto případech, za předpokladu, že se student kurzu nikdy nezúčastní, bude vráceno 100 % školného a poplatku za ubytování, přičemž budou odečteny případné vzniklé náklady na bydlení; kurýrní poplatek, zápisné a jakékoli další servisní poplatky (např. poplatek za dopravu z letiště a na letiště, zdravotní pojištění, poplatek za kampus, poplatek za doplnění programu apod.) jsou však vždy nevratné, a to do maximální výše poplatku 500 USD. Zrušení provedená před datem zahájení kurzu, avšak po příjezdu do USA na formuláři I-20 vydaném společností Kaplan, budou mít za následek propadnutí školného a veškerých souvisejících poplatků za ubytování odpovídajících prvním 4 týdnům v případě kurzů o délce 1-11 týdnů a prvním 6 týdnům u kurzů o délce 12 týdnů nebo více.

Pouze Kalifornie: Instituce vrátí 100 procent částky zaplacené za institucionální poplatky, s odečtením přiměřené zálohy nebo poplatku za žádost tak, aby nepřekročil dvě stě padesát dolarů (250 USD) a veškeré skutečně vzniklé náklady, pokud oznámení o zrušení proběhne prostřednictvím účasti na první hodině výuky nebo sedmý den výuky po zápisu, podle toho, co nastane později.

Nový Zéland: Školné (v souladu s NZQA a zásadami společnosti Kaplan pro vracení peněz):

  • U kurzů trvajících 13 týdnů nebo více: zrušení nebo ukončení provedené do prvních 10 pracovních dnů průběhu kurzu nebo dříve bude částka vrácena v plné výši, s odečtením nákladů vzniklých společnosti Kaplan, do maximální výše 25 % celkového uhrazeného poplatku. Společnost Kaplan vám poskytne detaily o složkách nákladů za účelem vypracování maximálního procenta, které lze odečíst. V případě sporu ohledně odečtené části nákladů můžete záležitost předat mezinárodnímu apelačnímu úřadu pro vzdělávání (IEAA).

Kurzy o délce 2 až 12 týdnů

  • Kurzy o délce 5 a více týdnů, ale kratší než 3 měsíce Pokud student z kurzu vystoupí během prvních 5 dnů kurzu, ve kterých se vyžaduje docházka (tj. během orientačního období), může si společnost Kaplan ponechat až 25 % z celkové částky veškerých plateb, které student v souvislosti s kurzem uhradil, a zbývající částku studentovi vrátí.
  • Kurzy o délce do 4 měsíců a 6 dnů včetně: Pokud student z kurzu vystoupí během prvních 2 dnů kurzu, ve kterých se vyžaduje docházka (tj. během orientačního období), může si společnost Kaplan ponechat až 50 % z celkové částky veškerých plateb, které student v souvislosti s kurzem uhradil, a zbývající částku studentovi vrátí.

Studenti, kteří z kurzu vystoupí před zahájením kurzu, budou rovněž podléhat výše uvedeným kritériím.

Velká Británie a Irsko: „Smlouva uzavřená na dálku“ znamená smlouvu uzavřenou na dálku nebo smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, jak je definováno v předpisech pro spotřebitelské smlouvy (informace, rušení a doplňující poplatky) z roku 2013 (v aktuálním znění). V případě smlouvy uzavřené na dálku budou mít studenti ve Velké Británii nebo Irsku, kteří jsou občany EU, právo zrušit právně závaznou smlouvu uzavřenou v souladu s odstavcem 1 těchto smluvních podmínek, pokud student zrušení společnosti Kaplan oznámí do čtrnácti kalendářních dnů počínaje dnem, kdy společnost Kaplan vystavila potvrzení rezervace. Pokud student své právo na zrušení uplatní během tohoto čtrnáctidenního období, obdrží v plné výši zpět všechny částky, které již student uhradil, s odečtením jakýchkoli poplatků, které byly účtovány za služby již poskytnuté ze strany společnosti Kaplan. Pokud však již student začal během tohoto 14denního období u společnosti Kaplan studovat, musí uhradit přiměřený poplatek, který společnost Kaplan vypočítá za absolvované období studia. Aby mohl student využít svého práva na zrušení kurzu v rámci podmínek smlouvy uzavřené na dálku v EU, musí student informovat společnost Kaplan na adrese 2nd floor, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, Londýn W14 8HQ, Velká Británie o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu formou jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Student může využít vzorový formulář zrušení na adrese www.kaplaninternational. com/terms, není to však povinný postup. Student může vzorový formulář zrušení nebo jakékoli jiné jasné prohlášení rovněž vyplnit elektronicky a odeslat prostřednictvím webové stránky www.kaplaninternational.com. Pokud student využije tuto možnost, společnost Kaplan mu prostřednictvím trvalého média (např. e-mailem) neprodleně sdělí, že potvrzuje přijetí tohoto zrušení.

Velká Británie: Studenti s vízem: jakmile je vystaveno číslo CAS potvrzující status denního studia, nejsou přípustné žádné jiné náhrady nebo zrušení kurzu než v případě zamítnutí víza a musí být splněna následující kritéria: uhrazené částky s odečtením administrativního poplatku ve výši 150 GBP (včetně DPH) (plus jakékoli kurýrní poplatky a poplatky za přepravu) budou vráceny po předložení následujících dokladů: 1) kopie dopisu se zamítnutím víza potvrzená zástupcem (GV51); 2) kopie pasu studenta zachycující fotografii i podpis studenta potvrzená zástupcem; 3) tam, kde plátcem nebyl student, dopis od studenta původnímu subjektu s oprávněním k uhrazení platby danému plátci a 4) pokud je student již ve Velké Británii, uspokojivý doklad pro společnost Kaplan o tom, že student Velkou Británii opustil. Peníze se budou v souladu s tímto článkem vracet pouze na základě písemné žádosti spolu s nezbytnými podpůrnými dokumenty do čtyř týdnů od zahájení kurzu (zveřejněné datum). Za podmínek, kdy žádost zamítne UKVI na základě falešné dokumentace nebo jiného nepoctivého jednání, se žádné uhrazené peníze vracet nebudou. Pokud studenti studují na základě krátkodobého studijního víza (6 nebo 11 měsíců) nebo krátkodobého studijního víza (dítě – 6 měsíců), uplatňují se standardní zásady rušení kurzů společnosti Kaplan.

Zásady ukončení kurzů

Jako „ukončení“ se označuje situace, kdy student ukončí nebo opustí celý rezervovaný kurz či kurzy nebo jejich část, včetně prodloužení, jakmile byl zahájen první kurz. (V USA a Kanadě) se to týká pouze aktuálního období zápisu.) Při určování počtu dokončených týdnů se bude částečný týden počítat jako celý týden, za předpokladu, že byl student během plánovaného týdne přítomen alespoň jednou. Využité týdny z balíčků školného a ubytování se slevou se budou při výpočtu jakékoli náhrady účtovat podle plné týdenní sazby uvedené v brožuře (kromě studentů ve Vancouveru).

Další servisní poplatky (např. doprava z letiště a na letiště, kurýrní poplatky, zápisné, zdravotní pojištění, poplatek za přidělení ubytování, poplatek za doplnění programu apod.) jsou vždy nevratné a řediteli školy je nutné předložit písemné oznámení o ukončení kurzu. Studenti, kteří svůj program ukončí, nemusí mít nárok na získání certifikátu společnosti Kaplan a nebude jim umožněno setrvat v ubytování od společnosti Kaplan.

Školné  

Velká Británie, Irsko a Austrálie:Školné se nebude žádným způsobem vracet. Poplatky za školné nejsou přenositelné na jiné studenty.

Kanada: Studenti, kteří si přejí kurz ukončit, musí 4 týdny předem podat písemné oznámení řediteli školy (upozorňujeme, že se to nevyžaduje u studentů ve Vancouveru; v těchto případech je oznámení o zrušení nebo ukončení kurzu (např. odstoupení nebo vyloučení) platné k datu doručení). Výše náhrady se vypočítá, jak je uvedeno níže, podle procenta absolvování kurzu včetně období výpovědi:

-– pokud bylo absolvováno 10 % programu nebo méně: vrácení 50 % (v případě studentů ve Vancouveru 70 %) nevyužitého školného,

– pokud bylo absolvováno 11-30 % programu: vrácení 30 % (v případě studentů ve Vancouveru 50 %) nevyužitého školného,

– pokud bylo absolvováno více než 30 % programu: vrácení 0 % nevyužitého školného.

Ve všech případech, kdy student své studium ukončí, budou informovány příslušné imigrační úřady. 

USA: S výjimkou toho, co je uvedeno níže pouze pro místní studenty z Kalifornie, kteří v Kalifornii navštěvují naše školy, platí pro všechny kurzy angličtiny včetně prázdninových kurzů, všeobecných kurzů a intenzivních kurzů angličtiny, všeobecných/intenzivních kurzů na akademický rok/semestr a obchodní angličtiny nebo intenzivní obchodní angličtiny, že první 4 týdny propadnou a náhrada v případě ukončení (tj. poslední datum, kdy jste zapsáni do programu a kdy se vyžaduje vaše účast) se vypočítá následovně:

– Kdykoli během prvních čtyř týdnů: Bude se účtovat školné za 4 týdny a vrátí se 100 % částky zbývajícího nevyužitého školného (to se netýká následujících období zápisu, za předpokladu, že se student výuky účastnil alespoň 4 týdny).

– Po 4. týdnu a do poloviny (u studentů účastnících se kurzů v Kalifornii do 60 %) doby trvání kurzu: vrátí se 100 % částky za zbývající nevyužité školné (cena týdenního školného se znovu vypočítá na základě využitých týdnů).

– Po absolvování 50 % (u studentů účastnících se kurzů v Kalifornii po 60 %) kurzu: nebude se proplácet žádná náhrada.

U všech přípravných kurzů na zkoušky, včetně zkoušek GRE®, GMAT®, Cambridge a TAE, se náhrada v případě ukončení (tj. poslední datum, kdy jste zapsáni do programu a kdy se vyžaduje vaše účast) vypočítá následovně:

– po 1 lekci kurzu*, ale před 2 lekcemi kurzu* se bude vracet 75 % uhrazeného školného (s odečtením poplatku za dopravu),

– po 2 lekcích kurzu*, ale před 3 lekcemi kurzu* se bude vracet 50 % uhrazeného školného (s odečtením poplatku za dopravu),

– po absolvování 3 lekcí kurzu* se peníze nevrací.

*Protože spektrum výběru výukových zdrojů společnosti Kaplan je široké, vztahuje se na lekci kurzu kterákoli z následujících definic:

1) jedna lekce (hodina výuky nebo zkouška s dohledem); 2) jedna návštěva výukové knihovny v rámci centra; 3) využití výukových zdrojů online (workshopy, kvízy, diagnostika online apod.); 4) jedna hodina doučování nebo konzultací; 5) využití materiálů pro domácí studium.

Zásady vracení peněz pro Kalifornii (pouze pro místní studenty z Kalifornie): Jako instituce, která se nepodílí na federálních programech finanční pomoci studentům, bude společnost Kaplan International postupovat následovně:

a) Instituce vrátí 100 procent částky zaplacené za institucionální poplatky, s odečtením přiměřené zálohy nebo poplatku za žádost tak, aby nepřekročil dvě stě padesát dolarů (250 USD), pokud oznámení o zrušení proběhne prostřednictvím účasti na první hodině výuky nebo sedmý den výuky po zápisu, podle toho, co nastane později.

b) Instituce uhradí nebo připíše vrácené peníze na účet do 45 dnů od zrušení nebo odstoupení od studia ze strany studenta.

c) Instituce poskytne poměrnou náhradu prostředků nefederálního programu finanční pomoci studentům uhrazených za institucionální poplatky studentům, kteří absolvovali 60 nebo méně procent z délky trvání kurzu.

Nový Zéland: Na ukončení kurzu i zrušení účasti se vztahují stejné podmínky. Viz výše uvedené zásady rušení.

Ve všech případech, kdy student své studium ukončí, budou informovány příslušné imigrační úřady.

Ubytování 

Velká Británie, Irsko, USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland: Studenti musí ukončení nebo zrušení účasti písemně oznámit řediteli školy 4 týdny předem (nebo 8 týdnů předem v případě cenově zvýhodněných ubytovacích balíčků). Vrácení peněz se bude poskytovat za nevyužité ubytovací poplatky s odečtením příslušné lhůty oznámení a platného poplatku za změnu. Výše vrácených peněz se vypočítá na základě celkového počtu týdnů rezervovaného ubytování, včetně období prodloužení. Využité týdny z cenově zvýhodněných ubytovacích balíčků se budou při jakémkoli výpočtu vrácení peněz účtovat podle plné týdenní sazby uvedené v brožuře. V případě ukončení poté, co bylo využito 50 % rezervace (u studentů účastnících se kurzů v Kalifornii 60 %), se peníze nevrací, s výjimkou Kanady, Nového Zélandu a Austrálie. Na některé možnosti pro místní studenty se mohou vztahovat doplňující podmínky týkající se rušení rezervací..

Obecné

Tyto smluvní podmínky se mohou lišit na základě případných změn zásad provedených akreditačním orgánem nebo vládou (místním nebo státní) v místě, kde se daná škola nachází. V okamžiku rezervace budete na jakékoli takové úpravy upozorněni. Jakýkoli spor, nárok nebo jiný vzniklá záležitost bude podléhat aktuálním zákonům cílové země. V těchto smluvních podmínkách se označení společnost Kaplan vztahuje na všechny školy skupiny Kaplan International English.

Postup podávání stížností

Velmi se snažíme zajistit vám takovou úroveň služeb, jakou požadujete. Může se však stát, že někdy s úrovní služby, které se vám dostane, nebudete zcela spokojeni. Pokud máte jakékoli připomínky, jsou vám k dispozici všichni zaměstnanci školy Kaplan International College, se kterými si můžete promluvit. Na vaše dotazy zareagujeme do 24 hodin. Pokud nejste spokojeni se službami, které poskytujeme, postupujte prosím při řešení problému podle níže uvedených kroků.

1. krok
Výuka: Pokud máte připomínky nebo problémy týkající se hodin nebo výuky, obraťte se nejprve na svého učitele. Pokud budete i po rozhovoru s učitelem stále nespokojeni, obraťte se na vedoucího učitele nebo ředitele studií.

Ubytování: Pokud máte připomínky ohledně ubytovacích služeb, které poskytujeme, obraťte se na vedoucího ubytování a péče o studenty.

Organizace: Pokud jste nespokojeni se způsobem, jakým je kurz organizován, např. s platbami nebo daty, obraťte se na vedoucího služeb pro studenty..

2. krok
Pokud vás neuspokojí odpovědi těchto členů personálu, sdělte své připomínky řediteli.

Závěrečný krok
Pokud s reakcemi ještě stále nejste spokojeni, můžete vznést stížnost u profesní organizace English UK. Kontaktní údaje jsou následující:

ENGLISH UK
56, Buckingham gate
London SW1E 6AG
Tel: 020 78029200
Fax: 020 78029201
Email: [email protected]

Dohoda s uživatelem webových stránek

Obecné

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost Aspect Education UK Ltd. (společnost č. 4053877, registrovaná ve Velké Británii, DIČ: 152088224), registrované sídlo na adrese 2F, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, London, W14 8HQ.

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost Aspect Education UK Ltd. (společnost č. 4053877, registrovaná ve Velké Británii, DIČ: 152088224), registrované sídlo na adrese 2F, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, London, W14 8HQ.

Ochrana údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete při používání těchto webových stránek, budou používány v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí..

Vlastnická práva

Veškeré obchodní známky, autorská práva, práva k databázím a duševnímu vlastnictví v materiálech na této webové stránce (a rovněž uspořádání a rozvržení těchto webových stránek) spolu s použitým softwarovým kódem vlastníme buď přímo my, nebo naši poskytovatelé licencí. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte kopírovat, upravovat, měnit, publikovat, vysílat, distribuovat, prodávat ani přenášet žádné materiály na této webové stránce ani použitý softwarový kód, ať už jako celek nebo jako část. Obsah těchto webových stránek však lze stahovat, tisknout nebo kopírovat pro vaši osobní, nekomerční potřebu.

Přijatelné použití

Tyto webové stránky můžete používat pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami a výhradně k zákonným a řádným účelům, což vyžaduje také dodržování veškerých platných zákonů, nařízení a předpisů v rámci britské jurisdikce nebo jiné jurisdikce, ze které získáváte k našim webovým stránkám přístup.

Souhlasíte zejména s tím, že nebudete provádět následující činnosti: zveřejňovat, přenášet nebo rozšiřovat na tuto stránku nebo jejím prostřednictvím jakékoli informace, které by mohly být škodlivé, neslušné, hanlivé nebo jinak protiprávní; používat tyto webové stránky způsobem, který způsobuje nebo by mohl způsobit porušení práv jakékoli jiné osoby; vytvářet neoprávněné, falešné nebo podvodné rezervace; používat jakýkoli software, postup nebo zařízení s cílem narušit nebo se pokusit narušit elektronicky či manuálně provoz nebo fungování těchto webových stránek, mimo jiné včetně nahrávání nebo zpřístupňování souborů obsahujících vadná data nebo viry jakýmikoli prostředky; poškozovat vzhled, měnit nebo narušovat vzhled a chování těchto webových stránek a použitého softwarového kódu z pohledu koncového uživatele; provádět jakékoli akce, které tyto webové stránky nebo související infrastrukturu přehnaně nebo nepřiměřeně zatíží; jakýmikoli prostředky získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup ke kterékoli z našich sítí. Aniž by to mělo vliv na jakákoli z našich dalších práv (ať ze zákona nebo jinak), vyhrazujeme si právo na následující: rušit vaše rezervace bez ohledu na vás; a/nebo vám zamezit v přístupu na tyto webové stránky, pokud se domníváme (zcela na základě vlastního uvážení), že porušujete kteroukoli z těchto smluvních podmínek.

Změny na webových stránkách

Informace, služby, produkty a další materiály uvedené na těchto webových stránkách můžeme kdykoli bez předchozího upozornění vylepšovat či měnit nebo tuto stránku zrušit. Můžeme také tyto smluvní podmínky kdykoli upravit, přičemž taková úprava bude účinná ihned po zveřejnění upravených smluvních podmínek na těchto webových stránkách. V souvislosti s tím se váš další přístup nebo další používání těchto webových stránek pokládají za souhlas s upravenými smluvními podmínkami.

Odkazy na jiné webové stránky

Součástí těchto webových stránek mohou být odkazy na jiné internetové stránky. Žádné takové webové stránky nepodporujeme a neneseme odpovědnost za informace, materiál, produkty ani služby, které jsou na stránkách uvedené nebo přístupné jejich prostřednictvím. Přístup na takové webové stránky a jejich používání z vaší strany je výhradně na vaše vlastní nebezpečí.

Odkaz na tyto webové stránky můžete uvádět pouze s naším výslovným písemným povolením. Výslovně si vyhrazujeme právo kdykoli odvolat svůj souhlas s odkazem, který je výhradně podle našeho uvážení nevhodný nebo kontroverzní.

Omezení odpovědnosti 

V žádném případě neponeseme odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, exemplární či následné ztráty nebo náhrady škody jakéhokoli druhu vzniklé na základě přístupu k těmto webovým stránkám nebo jejich používání nebo jakýchkoli informací na nich uvedených, včetně ztráty zisku a podobných událostí, ať to strany zamýšlely či nikoli a jestliže se tak stalo či na základě porušení smlouvy, přečinu (včetně zanedbání), odpovědnosti za produkt nebo jinak, i v případě, že strana byla o možnosti vzniku takových škod informována.

Nic, co je uvedeno v těchto smluvních podmínkách, nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za úmrtí nebo zranění osoby způsobené nedbalostí nebo podvodným zkreslením faktů.

Odmítnutí záruky

V maximální míře umožněné zákonem se zříkáme všech předpokládaných záruk s ohledem na informace, služby a materiály uvedené na těchto webových stránkách. Všechny takové informace, služby a materiály se poskytují „jak stojí a leží“ a „jak jsou k dispozici“, bez záruky jakéhokoli druhu.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, budete nás hájit a krýt před jakoukoli povinností, ztrátou, nárokem a výdajem (včetně přiměřených právních poplatků) v souvislosti s porušením těchto smluvních podmínek z vaší strany.

Podmínky rezervací

Tyto podmínky týkající se webových stránek se vztahují pouze na vaše používání těchto webových stránek a na naše rezervace online se vztahují samostatné podmínky. Naše podmínky rezervací online jsou uvedeny výše: Smluvní podmínky

Různé

Tyto smluvní podmínky obsahují veškeré podmínky dohody, kterou s námi uzavíráte ohledně svého používání těchto webových stránek. Jejich součástí nebudou žádná další písemná ani ústní prohlášení (včetně prohlášení v jakékoli brožuře nebo propagačních materiálech, které vydáme).

Společnost Kaplan neposkytuje žádnou záruku vztahující se na spolehlivost, stabilitu nebo nepřítomnost virů u jakéhokoli softwaru stahovaného z těchto webových stránek, ani za dostupnost stránek ke stahování tam, kde je to relevantní.

Všechny softwarové produkty stahované z jakékoli sekce těchto webových stránek nebo prostřednictvím odkazu na tyto webové stránky uživatel stahuje, instaluje a používá zcela na vlastní riziko.

YVaše používání těchto webových stránek, jakýchkoli materiálů z nich stažených a uplatňování těchto podmínek se bude řídit, chápat a interpretovat v souladu se zákony Anglie a Walesu a souhlasíte s tím, že se podřídíte nevýhradní jurisdikci anglických soudů. Vyhrazujeme si právo postoupit věc k soudu ve vaší domovské zemi.

Výraz „partner/partneři“ a „partnerství“ se na těchto webových stránkách používá k označení jednotlivých obchodních smluv nebo smluv o spolupráci a nikoli k označení vztahu, ze kterého vyplývají konkrétní právní nebo daňové důsledky. Společnost Kaplan proto nemůže přijmout odpovědnost za chování těchto partnerských organizací.

Prohlášení o moderním otroctví

Prohlášení o moderním otroctví vymezuje standardy, které zajistí, aby bylo se všemi zaměstnanci zacházeno s respektem a důstojně, aby pracovali z vlastní svobodné vůle a za své úsilí dostávali řádnou odměnu. Společnost Kaplan International se zavázala jednat zodpovědně s ohledem na společenské i životní prostředí a naprosto netoleruje otroctví a obchod s lidmi. Usilujeme o to, abychom vylepšovali své postupy boje proti otroctví a obchodu s lidmi a zajistili tak, že nemáme žádnou spoluúčast na porušování lidských práv. Společnost Kaplan International podporuje a respektuje principy obsažené ve všeobecné deklaraci lidských práv a věří, že v podnikání by se mělo zajistit, aby nedocházelo ke spoluúčasti na zneužívání lidských práv.

Organizační struktura

Jsme poskytovateli vzdělávání a kurzů ve vzdělávacím sektoru. Jsme součástí skupiny Kaplan Inc (Group) a naší základní mateřskou společností je společnost Graham Holdings Company s hlavním sídlem ve Spojených státech.

Skupina má roční obrat převyšující zákonnou hraniční hodnotu. 

Náš podnik

Náš podnik je organizován do následujících tří hlavních podnikových jednotek:

Jednotka Kaplan Financial nabízí kurzy v celé řadě lokalit po celé Velké Británii a poskytuje profesionální místní kurzy pro mnoho z největších britských podniků. Programy zahrnují účetnictví, pracovní kvalifikaci a získání absolventských titulů.

Jednotka Kaplan International Colleges partnersky spolupracuje s předními britskými univerzitami a poskytuje mezinárodním studentům na míru přizpůsobené přípravné kurzy na univerzitní studium, určené pro studenty z celého světa, kteří chtějí ve Velké Británii získat bakalářský nebo magisterský titul.

Jednotka Kaplan International English nabízí širokou škálu kurzů angličtiny pro studenty, kteří chtějí studovat angličtinu na škole v anglicky mluvící zemi, a připravuje studenty na vstup na univerzity ve Velké Británii. 

Naše dodavatelské řetězce

Do našeho dodavatelského řetězce patří zástupci pro nábor studentů, dodavatelé služeb IT, dílčí dodavatelé a konzultanti pro vzdělávací služby a společnosti zajišťující pobyty v rodinách a ubytování. 

Svůj dodavatelský řetězec podrobujeme interní kontrole za účelem vyhodnocení rizik a provádíme audity, které kontrolují všechny aspekty dodavatelského řetězce včetně bezpečnosti, obchodu s lidmi, dětské práce a dalších zákonných požadavků (aby bylo zajištěno dodržení našich zásad pro dodavatelské řetězce).

Naše zásady týkající se otroctví a obchodu s lidmi

Jsme odhodláni zajistit, aby v našich dodavatelských řetězcích ani v žádné části našeho podniku neexistovalo moderní otroctví ani obchod s lidmi. Naše zásady odrážejí náš závazek jednat eticky a poctivě ve všech našich obchodních vztazích a implementovat a prosazovat účinné systémy a kontroly k zajištění toho, aby v našich dodavatelských řetězcích nedocházelo k otroctví a obchodu s lidmi.

Nesmí docházet k žádnému hrubému či nelidskému zacházení, včetně sexuálního obtěžování, sexuálního zneužívání, tělesných trestů, otroctví, duševnímu ani fyzickému nátlaku ani slovnímu napadání zaměstnanců, ani k výhrůžkám žádným takovým chováním.

Chceme disponovat pracovní silou, která není vystavena žádnému obtěžování ani nezákonné diskriminaci s ohledem na rasu, barvu pleti, náboženství, národnostní původ, pohlaví (včetně těhotenství), věku, postižení, sexuální orientaci, genderovou identitu, nakažení virem HIV, rodinný stav, vojenské postavení v minulosti nebo v nedávné době nebo jakýkoli jiný stav chráněný zákony nebo nařízeními v lokalitě, kde působíme.

Postup náležité péče pro otroctví a obchod s lidmi

V rámci své iniciativy rozpoznávat a zmírňovat rizika dodržujeme svůj postup náležité péče tak, jak jej uvádí prohlášení o etických principech a kodex chování společnosti Graham Holdings Company a dokumentace zásad divize lidských zdrojů společnosti Kaplan International.

Naše zavedené systémy zajišťují následující:

·         Rozpoznávají a vyhodnocují oblasti možných rizik v našich dodavatelských řetězcích.

·         Zmírňují riziko otroctví a obchodu s lidmi v našich dodavatelských řetězcích prováděním ověření spolehlivosti prostřednictvím systému World Check-One./p>

·         Monitorují oblasti možných rizik v našich dodavatelských řetězcích..

·         Ochraňují osoby, které upozorňují na problémy, a umožňují oznamování neetického chování.

·         Kde je to možné, tam se svými dodavatelskými řetězci budujeme dlouhodobé vztahy na národní i mezinárodní úrovni a očekáváme, že tyto subjekty mají zavedeny vhodné zásady a procesy ohledně boje proti otroctví a obchodu s lidmi.

Dodržování našich hodnot a etiky z hlediska dodavatele

Naprosto netolerujeme otroctví ani obchod s lidmi, abychom zajistili, že všechny články našeho dodavatelského řetězce a všichni naši dodavatelé splňují naše požadavky na etiku.

Máme vyhrazené zástupce, kteří jsou obeznámeni s požadavky zákona o moderním otroctví a principy lidských práv, a to na následujících odděleních:

·         právní,

·         audit a dodržování předpisů,

·         lidské zdroje.

Školení

Abychom zajistili vysokou míru porozumění nebezpečím moderního otroctví a obchodu s lidmi ve svých dodavatelských řetězcích a svých podnicích, poskytujeme svým zaměstnancům školení. Právní tým, tým pro dodržování předpisů a týmy vyššího managementu byly o problematice informovány.

Naše úspěšnost v boji s otroctvím a obchodě s lidmi

K měření své úspěšnosti při zajišťování toho, aby v žádné části našeho podniku ani v dodavatelských řetězcích neexistovalo otroctví ani obchod s lidmi, využíváme následující klíčové identifikátory výkonu (KPI):

  • Efektivní používání a postupy zásad náboru a výběru.
  • Využití monitorování pracovní síly a systémů výplatních listin..
  • Provádění auditů vedených interními a externími auditory..
  • Úroveň komunikace a osobního kontaktu s dalším článkem dodavatelského řetězce, jeho porozumění našim očekáváním a jejich sledování.

Toto prohlášení je učiněno na základě čl. 54 odst. 1 zákona o moderním otroctví z roku 2015 a představuje prohlášení naší skupiny ohledně otroctví a obchodu s lidmi za finanční rok končící v roce 2016. 

Zveřejňování osobních údajů ve státu Kalifornie

Školy společnosti Kaplan International v Kalifornii získaly oprávnění působit jako akreditované instituce od úřadu California Bureau for Private Post secondary Education (www.bppe.ca.gov). Níže uvedené dokumenty se archivují v příslušném státě a/nebo se vyžaduje jejich zpřístupnění studentům před zápisem.

Školy společnosti Kaplan International v Kalifornii získaly oprávnění působit jako akreditované instituce od úřadu California Bureau for Private Post secondary Education (www.bppe.ca.gov). 

Contents

Jak vám můžeme pomoci?

Naši agenti vám pomohou s výběrem vhodného kurzu, který naplní vaše profesní i vzdělávací cíle.

  •       Ubytování
  •       Informace o vízech
  •       Cestování